Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. ( V.15.) számú rendelete

közterületek rendjéről és használatáról

Hatályos: 2015. 06. 01

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Kékesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) területén található valamennyi közterületre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott földrészlet.

2. Értelmező rendelkezések

2. §
E rendelet alkalmazásában:
1.      Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló huzamos emberi tartózkodásra alkalmas 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény.
2.      Lakossági jellegű őrzött parkoló: ideiglenes jellegű parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó népesség parkolási igényeit elégíti ki.
3.      Nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.
4.      Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.
5.      Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.
6.      Tömegközlekedési (autóbusz stb.) megálló: a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, illetve a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből
-          autóbusz esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,
-          valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró.

3. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

3. §
(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Gépjármű közterületen való parkolása a közterület olyan használatának minősül, amelynek egyes kérdéseiről külön jogszabály rendelkezik.

(4) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

4. §
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) a tulajdonos hozzájárulása (a továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges. Az 1. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő földrészlet és építmény közhasználatra vagy gyalogos forgalom részére átadott részének rendeltetéstől eltérő használatához a közterület tulajdonosának előzetes hozzájárulását és az Önkormányzat közterület-használati hozzájárulását egyaránt be kell szerezni.

(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:
a)      közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezést, óriásplakátot) elhelyezéséhez, fennmaradásához,
b)      olyan hirdető berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradás hoz, amelyről a külön rendelet nem rendelkezik, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen – különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján – kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám, illetve reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához: továbbá bármilyen képek, vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához,
c)      árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához,
d)      a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés és iparvágány létesítéséhez, fennmaradásához, továbbá a dunai rakparton hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók elhelyezéséhez, fennmaradásához,
e)      a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai,
f)       a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához,
g)      utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videófal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához,
h)     totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb automaták (például: pénzváltó, ital, buszjegy, telefonkártya, bármilyen bankautomata, ATM stb.) felállításához, fennmaradásához,
i)        építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához,
j)        alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz,
k)      film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,
l)        sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, valamint mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához,
m)   a közlekedésben való, az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdésében meghatározott valamely feltétellel nem rendelkező, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához,
n)     a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához              (például: vendéglátó-ipari terasz, előkert),
o)      fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához,
p)      lakossági jellegű őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához,
q)      a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. §-ában foglalt esetben,
r)      utcazenéléshez,
s)       az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához.

5. §
Nem kell közterület-használati hozzájárulást beszerezni:
a)     8.00 és 20.00 óra között olyan ingyenes rendezvényekre, amely a lakosság közművelődését, kulturális értékeinek gyarapítását szolgálja (különösen a térzene, hangverseny),
b)     a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez,
c)      az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
d)     elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez,
e)      a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, továbbá a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez,
f)       a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos és ismeretterjesztő témájú) filmalkotások forgatásához,
g)     előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg,
h)     az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez,
i)       politikai rendezvényekhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzését,
j)       közparkban tartott rendezvények kapcsán a résztvevők által használt zöldterületekre, kivéve az elkerített területek igénybevételéhez.

6. §
(1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:
a)     „Üzemképtelen, vagy forgalomból kivont gép-, lakókocsi, utánfutó 10 napot meghaladó tárolására.
b)     Olyan tevékenység gyakorlásához, amely a lakókörnyezet nyugalmát veszélyezteti.
c)      Vonató, nyerges vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, pótkocsi, félpótkocsi, járműszerelvény 10 napot meghaladó tárolására.
d)     veszélyes anyagot szállító jármű,
e)      Kamion 10 napot meghaladó tárolására.
f)       „A” kategória esetében göngyöleg tárolása.
g)     Tömegközlekedési járművek megállóira, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja.
h)     Olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná.
i)       Közutak, hidak, felüljárók területén gazdasági reklámtevékenységre.
j)       Zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve, ha az igénybevétel a területen húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatok miatt szükséges.
k)     A közút és a járda felületén reklám (ideértve a politikai reklámot is) elhelyezése céljából.
l)       Főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület létesítésére, kivéve a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegyárusítást, továbbá az alkalmi könyvárusítást.
m)   Közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához.
n)     Árusító, kereskedelmi vagy szolgáltató célokat szolgáló és 12 négyzetméter alapterületet meghaladó zárt szerkezetű épületek létesítéséhez, kivéve, ha a hatályos Kerületi Szabályozási Terv ezt lehetővé teszi.
o)     Olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné.
p)     Olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg.
q)     Jármű iparszerű javítására.
r)      Építési reklámháló elhelyezéséhez olyan épület vonatkozásában, amelynek homlokzat-felújítása kapcsán 10 éven belül építési reklámháló került kihelyezésre, kivéve, ha az időközben szükségessé váló felújítási munkákat kiemelt városképi,  élet- és balesetvédelmi, műemlékvédelmi szempontok indokolják.
s)      Külön jogszabályban foglalt esetekben.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken állatforgalmazási tevékenység nem végezhető.

II. Fejezet
Eljárási szabályok
4. A közterület-használat időtartama és a közterület-használati hozzájárulás kérelmezése
7. §
(1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel, meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.

(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe
való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.

(4) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek (például: építésügyi, egészségügyi, rendészeti szakhatóságok engedélyei) beszerzését.(5) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.

(6) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:
a)     a kérelmező nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének címét,
b)     a közterület-használat célját és időtartamát,
c)      a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagyságának, módjának meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – helyét és darabszámát,
d)     a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát,
e)      a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben résztvevők nevét és lakcímét,
f)       építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt.

(7) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi.

  1. A közterület-használati hozzájárulás megadása
8. §
A közterület-használati hozzájárulás tárgyában a döntést a jegyző hozza.

9. §
(1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ), a településképi, teleülés rendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat és érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.
(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével,
javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.

(3) Az engedélyezett közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését és a rendezvények megtartását.


10. §
(1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:
a)     a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,
b)     a tulajdonos hozzájárulását,
c)      a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes,
d)     a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,
e)      utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,
f)       a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét,
g)     közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét,
h)     a jogosult közterületet érintő tevékenységében résztvevők nevét és lakcímét,
i)       a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,
j)       a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,
k)     a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható.
(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:
a)     a kérelmezőnek,
b)     a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervnek.

(3) A közterület-használati hozzájárulásról értesíteni kell:
a)     rendezvényekkel kapcsolatban a Mohácsi Rendőr-főkapitányságot.

(4) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:
a)     a kérelmezővel,

11. §
(1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.
(2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet a jogosult, valamint a 7. § (6) bekezdés e) pontjában felsoroltak használhatják. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.  1. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése
12. §
(1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:
a)     a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével,
b)     a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,
c)      ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy a tulajdonos önkormányzatnak fontos közérdekből szüksége van,
d)     a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti felmondással,
e)      a használatba adott közterület tulajdonosa, valamint művelési ága megváltozásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével.
(2) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti.

(3) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás a jogosult halálával vagy – jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén – jogutód nélküli megszűnésével.

(4) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás akkor is, ha a jogosult bejelenti az Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával – érdekkörében felmerült méltányolható okból – felhagy.

13. §
(1) A közterület tulajdonosa fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el.

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.

(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét vissza kell fizetni.

14. §
(1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állítottot.


  1. A közterület-használati díj
15. §
(1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(2) A közterület-használati díjakat kategóriánkénti és tevékenységenkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.

(4) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít.

(5) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj szempontjából az 1 fő által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.

(6) A közterület-használati díjak havi, napi vagy rendezvény díjak.

8. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

16. §

(1) A közterület-használati díj megfizetése alól állandó jellegű alanyi mentesség illeti meg:

a)     a helyi védettség, vagy műemlékvédelem alatt álló építmény felújítás munkálataival összefüggésben a kivitelezőt,
b)     az Önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok végzőit,
c)      az Önkormányzat saját szerveit az általuk szervezett rendezvények vonatkozásában,
d)     a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a Katasztrófavédelem és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért.
(2) A közterület-használat ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátására jogszabály vagy szerződés alapján kötelezett részére adható használatba, a közfeladat ellátáshoz szükséges mértékben.

(3) A polgármester a közterület-használati díj megfizetése alól mentesítheti azt az alapszolgáltatást szolgáltatót vagy azt az alapvető élelmiszert forgalmazó árusítót, akinek a tevékenysége település lakosságának ellátása tekintetében fontos közérdek. 

(4) A közterület-használati díj a 2. mellékletben meghatározott díjtételekhez képest kisebb összegben is megállapítható, illetve részletekben is megfizethető a kérelmező személyi, vagyoni és szociális helyzetére tekintettel, ha a kérelmező azt kéri és a kedvezmény megalapozottságát igazolja.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott kedvezmény mértéke nem lehet több az eredeti díjtétel 50 százalékánál.

  1. A jogellenes közterület-használat következményei
17. §
(1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) Amennyiben a hozzájárulás jogosultja a közterület-használati hozzájárulásba megjelölt időpontig, feltétel bekövetkezéséig az eredeti állapotot nem állította helyre, úgy arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás lejártától a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel kétszeresét kell fizetnie.

(3) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(4) A (3) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való részvétel feltételeivel a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal nem rendelkező, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(5) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben – a ténylegesen használt időtartamra és területre – a rendeletében meghatározott közterület-használati díj ötszöröse is megállapítható.

18. §
(1) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a polgármester, a jegyző, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a tulajdonos által megbízott egyéb személyek és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.


(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
10. Hatálybalépés

19. §
(1) E rendelet 2015. június 1.-én lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

20. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.Varga Tamás
Dr. Tóth Sándor
Polgármester
JegyzőZáradékok:

  1. A rendelettervezet 2015. április 1. napján kifüggesztésre került.

Kelt, Kékesd, 2015. április 29.

A Jegyző nevében eljáró:Földvári Edit Jegyzői referens


             
  1. A rendelet 2015. május 15. napján kihirdetésre került.

Kelt, Kékesd, 2015. május 15.
Dr. Tóth Sándor jegyző


Mellékletek