Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. ( III.20.) számú rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2017. 03. 20

Kékesd község Önkormányzat Képviselő - testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános, értelmező rendelkezések


1.§

 1. A szabályozás célja, hogy Kékesd község területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés biztosítása érdekében; szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.


 1. A tisztességes temetéshez való jog bármely megkülönböztetésre tekintet nélkül mindenkit megillet.


 1. A temetés módja lehet világi és egyházi.


 1. Halottakat eltemetni csak temetési helyen szabad.


2.§

 1. Jelen rendelet hatálya a Kékesd község közigazgatási területén működő köztemetőre, továbbá ennek fenntartásával és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységre, valamint azok folytatóira terjed ki.


 1. Kékesd község közigazgatási területén - jelen rendelet megalkotásakor - működő köztemető:


Kékesd 04 hrsz.


3. §

E rendelet alkalmazásában:


 1. köztemető: a rendelet 2.§ (2) bekezdésében felsorolt ingatlanok
 2. örök emléksírok, díszsírhelyek: a díszsírhelyek (örök emléksír) a köztemetőnek erre a célra fenntartott területe;
 3. szociális temetkezési hely: a köztemetőnek szociális urnás temetésekre kijelölt helye;
 4. szociális parcella: a köztemetőnek a szociális koporsós temetésekre kijelölt helye;
 5. temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan végző, törvényben   meghatározott   szolgáltató;
 6. temető tulajdonosa, fenntartója: Kékesd község Önkormányzata (7661 Kékesd, Fő u.1. )
 7. temető kezelője: tulajdonos nevében eljáró Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal (7661 Erzsébet Fő u. 135.),
 8. temető üzemeltetője: az önkormányzat


2. A köztemető fenntartása és üzemeltetése


4.§

 1. Az önkormányzat (a továbbiakban: tulajdonos) tulajdonában lévő köztemető fenntartási feladatait és az üzemeltetési feladatokat egymaga látja el.


 1. A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselő–testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.


3. A temetkezési helyek kialakításnak szabályai.


5.§

 1. köztemető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét temetőrendezési tervben kell meghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is tartalmaz, amelyen a temető egyes területei beazonosíthatóak. A terv elkésíztéséért a polgármester a felelős melyet az önkormányzat képviselő-testülete hagy jóvá.


 1. A köztemetőt sírhelytáblákra kell felosztani. A sírhelytábla a temetőrendezési tervben megjelölt olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és temetés céljára ismételten igénybe vehető. A sírhelytáblákat sorszámozni kell, s azokról külön-külön táblakönyvet kell felfektetni.


 1.  A sírhelytáblákat számozott sorokra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyeket és a sírbolthelyeket külön kell jelölni. A sírhelyekről sírhelykönyvet kell vezetni.


6.§

 1. Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.


 1. Temetkezésre használt helyek:


a) Koporsós temetés esetén:

aa) sírhelyek: egy illetve két koporsó befogadására alkalmas temetési hely,

ab) sírbolt helyek,

ac) gyermeksírhelyek.


b) hamvasztásos temetés esetén:

ba) a hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére: urnasírhelyek,

bb)urnasírboltok,

bc) a hamvakat tartalmazó urnák építménybe való elhelyezése szolgáló urnafülkék (egyes vagy kettes columbárium fülke)


 1. A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni.4. A temetési helyek méretei


7.§

 1. A sírhelyek (sírgödrök) méretei:
 1. egyes sírhely: hossza 2,1m, szélessége 0,9 m, mélysége legalább 2 méter,
 2. kettős sírhely: hossza 2,1m, szélessége 1,9 m, mélysége legalább 2 méter,
 3. négyes sírhely: hossza 2,1m, szélessége 3,8 m, mélysége legalább 2 méter,
 4. gyermeksírhely: hossza 1,3 m, szélessége 0,60 m, mélysége legalább 2 méter,
 5. díszsírhely: hossza 2,5 m, szélessége 1 m, mélysége legalább 2 méter.


 1. A sírok egymástól való legkisebb távolsága felnőtt sír esetén 0,6 m, gyermeksír esetén 0,3 m. A régi temetők esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni.


 1. A sírgödröt kifalazni tilos. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó tetejének a föld felszínétől legalább 1,6 m mélyre kell kerülnie.


 1. A sírbolthelyek méretei:
 1. kétszemélyes: 2,3 x 1,5 x 1,9 m,
 2. négyszemélyes: 2,3 x 3 x 1,9 m,
 3. hatszemélyes: 2,3 x 4,5 x 1,9 m,
 4. nyolcszemélyes: 2,3 x 6 x 1,9 m,
 5. tízszemélyes: 2,3 x 7,5 x 1,9 m,
 6. tizenkét személyes 2,3 x 9 x 1,9 m.


 1. A kolumbáriumban az urnák tárolása 40 x 40 x 45 cm-es belméretű és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.


 1. Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 cm, mélysége legalább 1 méter.


 1. Egy felnőtt sírhelyre (egyes sírhely) mélyített sír esetén még egy nagy koporsó, továbbá négy urna temethető.


 1. Kettes sírhelyre mélyített sír esetén még két nagy koporsó, további nyolc urna temethető.


 1. Négyes sírhelyre, mélyített sír esetén még négy nagy koporsó továbbá 16 urna temethető.


8.§

 1. A díszsírhelyek a köztemetőben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete örök temetkezési hely céljára adományoz. A képviselő-testület a díszsírhelyek síremlékeinek felállításáról esetenként határoz.


 1. A Kékesd Község Önkormányzata a „saját halottjának” minősített elhunytak eltemettetési költségeihez hozzájárul, melynek mértékét a Képviselő-testület külön rendeletében állapítja meg.


9.§

 1. A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos.


 1. A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.


 1. Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.


5. Szociális temetés


10. §

 1. Az utolsó ismert lakóhelye   szerint Kékesdi lakos elhunyt eltemettetésére   a  kötelezett ( továbbiakban: eltemettető), az e minőségéről történő nyilatkozatával egyidejűleg, írásbeli kérelem alapján szociális temetést igényelhet az Önkormányzattól.


 1. A haláleset tényéről és az elhunyt ismert adatairól szóló értesítésnek az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz történt megérkezését követő 1 munkanapon belül az elhunyt eltemettetésére kötelezettet a szociális temetés lehetőségéről, annak lebonyolításáról az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője tájékoztatja.


 1. Az eltemettető a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követően 3 napon belül nyilatkozik arról, hogy igényel-e szociális temetést. Amennyiben az eltemettető szociális temetést igényel, e nyilatkozatával együtt nyilatkozik arról is, hogy a temetkezési szolgáltatásokat maga végzi, vagy az általa felkért és megnevezett személy - díjazás, vagy más ellenszolgáltatás nélkül - látja el (személyes közreműködés). 1. Abban az esetben, ha az eltemettető a szociális temetést igénylő nyilatkozatával együtt a személyes közreműködésre vonatkozó nyilatkozatát az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal nem küldi meg, vagy az erre vonatkozó nyilatkozatában foglaltakat megváltoztatja, a személyes közreműködést tartalmazó pótlólagos, vagy megváltozott nyilatkozatot az eltemettető - legkésőbb a személyes közreműködés megkezdése előtti napon - az üzemeltető részére köteles átadni. Ennek hiányában az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben foglaltak szerint köteles eljárni.


 1. Az eltemettetőnek az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz, vagy az üzemeltetőhöz a szociális temetés igénylését követően azon bejelentése, nyilatkozata, tájékoztatása esetén, hogy a (3) bekezdésben meghatározott személyes közreműködést biztosítani nem tudja, az üzemeltető és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben  foglaltak  szerint jár el.


 1. A köztemető üzemeltetője az alábbiakról köteles gondoskodni:
 1. a szociális temetés lebonyolításában résztvevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat;
 2. a temetésben közreműködők temetőben végzett tevékenységének ellenőrzéséről.


6. A temetési helyek használati ideje és díja


11.§

(1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.


(2) A sírhelyek, urnasírhelyek, urnafülkék használata a megváltástól számítva 25 évre szól. (Rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától, a kettes sírhely estén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év, azzal, hogy az eredeti és az új lejárati idő közötti időtartamra meg kell fizetni az időarányos megváltási díjat.)


(3) A rendelet hatálybalépése előtt értékesített urnafülkék használati idejét az értékesítéskor hatályban volt rendelkezés szerint kell figyelembe venni.


(4) A sírbolthely (kripta) használata a megváltástól számított 100 évre szól.


(5) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnafülkék, urnasírboltok további használati joga az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható, kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóan megszüntetésre kerül. Ez esetben a megváltás időarányos része visszatérítésre

kerül.


(6) A részben vagy teljesen lezárt temetőben a használati idő rátemetés esetén sem hosszabbítható meg.


12. §

(1) A temetési helyek használatáért az Önkormányzat által fenntartott temetőkben megváltási díjat kell fizetni. A fizetendő díjtételeket a képviselő-testület állapítja meg, s azt évente egyszer felülvizsgálja. A temetési hely feletti rendelkezési jog díjának mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse, illetve az általa megbízott köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.


(3) Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja.


(4) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó - a használati idő lejárta előtt - a holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik köztemetőben levő új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának időarányos összegével csökken.


(5) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 év, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.


(6) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.


(7) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja igénybe venni, úgy a használati díj időarányos részét - a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével - vissza kell téríteni.


(8) A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a köztemető üzemeltetőjénél tett nyilatkozattal lehet lemondani.(9) A Polgármester a temetési helyekért fizetendő megváltási díjat az e rendelet 4. melléklete alapján benyújtott egyéni kérelem alapján méltányossági eljárásban az 1. melléklet szerinti Kékesdi lakos eltemettetőre vagy elhunytra vonatkozó díjtételre mérsékelheti, abban az esetben ha az elhunyt:


 1. igazolhatóan legalább 20 éven keresztül Kékesdi állandó lakos volt;
 2. közvetlen hozzátartozója különösen felmenője, lemenője, házastársa, testvére van a temetőben eltemetve;
 3. Kékesd település fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági életének bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végzett.


7. A temető működési rendje


13.§

Az önkormányzat gondoskodik a temetők fenntartásával kapcsolatos feladatok, tevékenységek ellátásáról, illetve gondoskodik a temető közüzemi díjainak megfizetéséről.


14.§

(1) A temetők nyitva tartási ideje naponta 7.00 órától 20.00 óráig tart. Ettől eltérni csak a halottak napját megelőző és követő 5 napon lehet.


(2) A temető csak a nyitva tartási idő alatt látogatható, a nyitva tartási idő után külön felszólítás nélkül távozni kell.


(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.


15.§

(1) Sírgondozás céljára a vízhasználat díjmentes.


(2) A temetési helyek gondozása során keletkező hulladék a temetési helyek között nem tárolható. A koszorú-, virág- és egyéb növényhulladékot, sírdíszekből származó hulladékot az erre kijelölt lerakóhelyen, illetve konténerben kell elhelyezni.


(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely gondozására, annak gyomtalanítására, valamint köteles gondoskodni arról, hogy a sírhely vagy a sírbolt a temető biztonságos használatát ne veszélyeztesse.


(4) A rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott sírhelyméreten belüli temetési helyekre ültethető egynyári vagy évelő, lágyszárú dísznövény, olyan fás szárú növények, amelynek kifejlett magassága nem érheti el az 1,5 méter magasságot és a szomszédos temetkezési helyek megközelítését, gondozását nem akadályozza.


16.§

(1) A temetőbe járművel behajtani, közlekedni tilos. Ez alól kivételt képeznek azok a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők, akik a behajtásra a tulajdonostól előzetesen írásbeli engedélyt kaptak, valamint az engedélyezett munkálatokat végző vállalkozók és temetkezési szolgáltatók.


(2) A temető területére kutyát - a vakvezető kutya kivételével -, egyéb állatot bevinni tilos.


(3) A temetési szertartások kiírt időpontja előtt 15 perccel, valamint a ravatalozási szertartások ideje alatt a temetőbe gépjárművel behajtani tilos, kivéve az (1) bekezdésben előírtak figyelembevételével az adott  temetésre  érkező hozzátartozók.


17.§

(1) A temetőbe építőanyagot beszállítani, építési és bontási tevékenységet végezni a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával lehet, melyet az érintett 48 órával a tevékenység megkezdése előtt köteles bejelenteni a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon.


(2) Az engedély nélkül végzett munka egyszeri írásbeli  felszólítást,  majd  ezt  követően  a temetőben  való munkavégzés  megtiltását  vonja maga után.


(3) A hozzájárulás hiányában végzett munkálatok vagy attól való eltérés esetén, illetve a 15. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos a temetési hely birtokosát határidő tűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére, a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi vagy elvégezteti, és annak költségeit  áthárítja  a temetési  hely birtokosára.


(4) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okból - csak a temető tulajdonosának történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.


(5) A síremléképítés és felújítás során keletkező hulladék a kijelölt hulladéktárolóban nem  helyezhető  el, azt a tevékenységet  végző vállalkozó  köteles elszállítani.


(6) A temető tulajdonosa és üzemeltetője jogosult a 16. § (1) bekezdés és a 17. § (1) bekezdés alapján kiállított engedélyt a temetőben elkérni. Aki az engedély megmutatást megtagadja, úgy kell tekinteni, hogy engedélye nincs, és a temetőt haladéktalanul  el kell hagynia.


(7) A temetőben elhelyezett sírok síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli.


8. A temetkezési szolgáltatások


18. §

(1) Temetkezési szolgáltatások:


 1. temetésfelvétel,
 2. az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való- az egészségügyi szolgáltató halottkezelési körébe nem tartozó és az egészségügyi intézményeken kívül végzett- előkészítése,
 3. a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
 4. a ravatalozás,
 5. a sírhely megnyitása és visszahantolása,
 6. a sírba helyezés,
 7. a halottszállítás,
 8. a hamvasztás és urnakiadás
 9. urnaelhelyezés
 10. a hamvak szórása
 11. az exhumálás,
 12. az újratemetés


(2) A temetkezési szolgáltatás teljes körűen temetkezési szolgáltató igénybevételével, vagy önállóan is végezhető. A temetőben temetkezési szolgáltatásokról az üzemeltető köteles gondoskodni, amennyiben a temettető nem más, engedéllyel rendelkező vállalkozást, vagy vállalkozót bíz meg ezzel.


(3) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók e rendelet hatálya alá tartozó köztemetőben történő temetkezési szolgáltatás esetén az 2. mellékletben szereplő temető fenntartási díjat kötelesek fizetni számla ellenében a Kékesd község Önkormányzat számlájára, melyről az Önkormányzat számlát állít ki. Egyidejűleg a szolgáltató a jegyzőnek köteles bemutatni a temetkezési szolgáltatás nyújtására jogosító igazolványait eredetben.


(4) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók részére az üzemeltető a ravatalozót teljes felszereltségével, valamint a halott hűtőt bocsájtja rendelkezésre, a temetési idő egyidejű pontosításával az üzemeltetővel egyeztetve. A halott hűtő telítettsége esetén a halott elhelyezéséről és hűtéséről a temetkezési vállalkozó köteles gondoskodni. Minden egyéb eszközt a vállalkozó maga köteles biztosítani, A rendelkezésre bocsátás az üzemeltető szakszemélyzetének kizárólagos felügyeletével történik személyes jelenléte mellett.


(5) A köztemetők mindenkori üzemeltetőjének feladatai:


 1. biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit;
 2. biztosítja a ravatalozó, boncoló helyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
 3. gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
 4. a temetésekről adatot szolgáltat a temetők kezelőjének,
 5. kijelöli a temetési helyeket;
 6. gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
 7. összehangolja a temetéseket;


(6) Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, hatóságokkal, illetve a temetők kezelőjével.


(7) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díj, a vállalkozások és temetkezési szolgáltatók által fizetendő behajtás díj  és  az  üzemeltető  által  biztosított   szolgáltatások  igénybe  vételéért a temetkezési    szolgáltatók    által   fizetendő   díjakat  a   rendelet              2.  mellékletében foglaltak alapján kell megállapítani.(8) A rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében meghatározott díjak - kivéve az üzemeltetőnek fizetendő díjak - beszedése az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalban - a Hivatal munkaidejében - számla kiállításával történik.


9. Nyilvántartások vezetése


19. §

A jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése a tulajdonos feladata.10. Átmeneti és záró rendelkezések


20. §

(1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az aki:

 1. a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, a temetőhöz nem illő magatartást tanúsít,
 2. engedély nélkül gépjárművel behajt, a temető területére elrendelt gépjármű korlátozás rendjét vagy tilalmát megszegi,
 3. a temető épületeiben, a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz,
 4. szemetel, nem a kijelölt helyen tárolja a szemetet,
 5. a temetőbe engedély nélkül állatot visz be,
 6. a növények ültetésére vonatkozó szabályokat megszegi,
 7. a gyermekek temetőlátogatására vonatkozó szabályokat megszegi,
 8. a sírgödröt kifalazza,
 9. síremlékek létesítésére, bontására vonatkozó szabályokat megszegi,
 10. lezárt temetőben sírboltot épít,
 11. bejelentés vagy hozzájárulás nélkül végez munkát, kivéve a sírgondozást.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult.


(3) Az eljárási szabályokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(4) Aki a rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti, így betartását vagy betartatását elmulasztja, közigazgatási bírsággal sújtható.


21.§

(1) Ez a rendelet 2017. március 20. napján  lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004.  (IX.24.) önkormányzati rendelete.


22. §

(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.


(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével felülvizsgálatra került, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.


Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

polgármester

jegyző
A rendelet Kékesd községben kihirdetésre került 2017. március 20. napján.
Dr. Tóth Sándor

jegyző

Mellékletek