Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. ( V.15.) számú rendelete

az önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

Hatályos: 2015. 06. 01
Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.  13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed Kékesd Község Önkormányzata közigazgatási területén Kékesd Község Önkormányzatának közútkezelésében levő valamennyi helyi közútra (a továbbiakban: helyi közút).

2. §
(1) Jelen rendelet alkalmazása során a közút kezelője az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.
(2) A helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért, a közutat érintő munkavégzésért, a burkolatbontásért – a külön jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – igénybevételi díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni, amelynek beszedéséről az eljáró kezelő köteles gondoskodni.
(3) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele során alkalmazandó díjakat – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Azon terület kapcsán, amely e rendelet hatálya alá esik és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele közterület-használati hozzájárulás alapján történik, a kérelmező nem kötelezhető a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételére vonatkozó díj megfizetésére.
(5) A díjat a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon kell megfizetni.

3. §
Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba és a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
Varga Tamás
Dr. Tóth Sándor
Polgármester
JegyzőZáradékok:

  1. A rendelettervezet 2015. március 30. napján kifüggesztésre került.

Kelt, Kékesd, 2015. április 29.

A Jegyző nevében eljáró:Földvári Edit Jegyzői referens
  1. A rendelet 2015. május 15. napján kihirdetésre került.

Kelt, Kékesd 2015. május 15.


Dr. Tóth Sándor jegyző