Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(XI.30.) rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásáról

Hatályos: 2013. 11. 30 - 2014. 02. 14

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM. rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) Kékesd Községben történő végrehajtására a következőket rendeli el:


1. §


 1. A rendelet hatálya Kékesd Község közigazgatási területén - a polgárok személyi adataink és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel rendelkező, a szociális törvény 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.
 2. Kékesd Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Kékesd Községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.


2.§.


 1. A juttatott tűzifa mennyiségét a képviselő-testület a beérkezett kérelmek alapján dönti el úgy, hogy az egy családnak adható támogatás mértéke az 5m3 fát nem haladhatja meg.
 2. Kékesd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.)BM. rendelet alapján 20 m3 tűzifát vásárol.
 3. A benyújtott kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület a benyújtási határidőt követően testületi ülésen egyedi határozattal dönt


3.§.


 1. Szociális célú tűzifa juttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (jelenleg 37 050 Ft), egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg 42750Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
 2. Jelen rendelet keretében vagyonnak számít: értékesíthető személygépkocsi, mezőgazdasági gép, motorkerékpár, ingatlan, termőföld. Nem számít vagyonnak a kérelmező által lakott ingatlan. Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.
 3. A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
 4. A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell résesíteni azt a kérelmezőt aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:


 1. egyedülálló nyugdíjas / vagy időskorúak járadékában részesülő
 2. 70 éven felüli házaspár
 3. gyermekét egyedül nevelő szülő
 4. három vagy többgyermekes család
 5. a családban tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él
 6. aktív korúak ellátásában részesül


4.§.


 1. A támogatás iránti kérelmeket e rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, 2014. január 31. napjáig. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.
 2. A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.
 3. Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható.


5.§.


Jelen rendelet 2013. november 30. napján lép hatályba, és 2014. február 15. napján hatályát veszti.
Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

JegyzőE rendelet Kékesd községben 2013. november 30. napján 9.00 órakor kihirdetésre került.


                                                               Dr. Tóth Sándor jegyző  

Mellékletek