Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. ( XII.29.) számú rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 30 - 2017. 12. 31

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület a következőket rendeli el:


  1. §


  1. Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. ( III. 10.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kr.)  1. § (1) bekezdésének rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:        

           

(1)    „A Képviselő-testület Kékesd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése


          bevételi és kiadási fő összegét                    51.001 E Ft-ban


          hiányát                                                                       0 E Ft-ban


          állapítja meg.


A költségvetési egyenleg 12.683EFt fejezeti tartalék / helyi önkormányzati támogatás betervezésével volt megteremthető, e nélkül a költségvetési és kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.”


A Kr. 1.§ (2) bekezdésének rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:   (2)    „Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási fő összegből az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembe vételével meghatározott


          Költségvetési bevételek összege                        34.420 E Ft

          Finanszírozás bevételek összege                        16.581 E Ft

          Költségvetési kiadások összege                          50.472 E Ft

          Finanszírozási kiadások összege                              529 E Ft


          az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenlege    51.001 -E Ft.”2. §


A Kr.4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:(1)    „Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadási fő összegből az önkormányzat tartalék előirányzata a 9. mellékletben meghatározott cél szerinti bontásban 12.683 E Ft, ebből


általános tartalék                                      12.683 E Ft

céltartalék                                                            0 E Ft”


3.§A Kr. mellékletei az alábbiak szerint módosulnak.


         (1)     A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


         (2)     A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


         (3)     A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


         (4)     A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


         (5)     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő 2. napon hatályát veszíti.Varga Tamás

Földvári Edit

Polgármester

Aljegyző


Záradék:


Ezen rendelet kihirdetésre került Kékesd Községben, 2017.december 29. napján.


Kékesd, 2017.december 29.Földvári Edit Aljegyző


Mellékletek