Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014( XII.30.) számú rendelete

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2014. ( IV. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 01 - 2015. 01. 01

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő – testület szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 2/2014.( IV. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) alábbiak szerinti módosítását rendeli el:


1. §


A R. 1.,2, 3., 4., 5.,6. számú függelékét hatályon kívül helyezi.


2. §


(1) A R. 4. számú melléklettel egészül ki, az alábbiak szerint:


„4. számú melléklet a 2/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelethezA Képviselő-testület tagjainak felsorolása • Varga Tamás polgármester                             
 • Tóth Sándor alpolgármester
 • Gyenis Mihály képviselő
 • Varga Ince képviselő
 • Végh Gábor képviselő(2) A R. 5. számú melléklettel egészül ki, az alábbiak szerint:


„5. számú melléklet a 2/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelethezA településen működő önszerveződő közösségekKékesdi Szent Mihály Kolping Egyesület

Kékesdi Templomért Alapítvány
(3) A R. 6. számú melléklettel egészül ki, az alábbiak szerint:

„6. számú melléklet a 2/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelethez


A bizottságok tagjainak felsorolásaA képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálását végző bizottság


Tagjai:   Tóth Sándor alpolgármester

             Gyenis Mihály képviselő

             Végh Gábor képviselő


A bizottság elnöke: Tóth Sándor alpolgármesterA vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző bizottság


Tagjai: Gyenis Mihály képviselő

            Végh Gábor képviselő

            Varga Ince képviselő


A bizottság elnöke: Gyenis Mihály képviselő(4) A R. 7. számú melléklettel egészül ki, az alábbiak szerint:


„7. számú melléklet a 2/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelethez


Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti felépítése, munkarendje, ügyfélfogadási rendjeAz Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban KÖH vagy Hivatal) Ügyrendje tartalmazza a KÖH által végzett feladatok ügyintézésének rendjét, menetét és az alapvető működési kérdéseket.Általános bevezetés


A KÖH a települési önkormányzatok által fenntartott  költségvetési szerv.

A Hivatali feladatokat a KÖH szervezetében alkalmazott köztisztviselők látják el.


A Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése, székhelye,

 jogállása, irányítása, képviselete


A Hivatalt a képviselőtestületek döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében a Polgármester irányítja. A polgármester munkáját az alpolgármesterek segítik, feladataikat a polgármester által meghatározottak szerint látják el.


A Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt a jegyző által megbízott személy helyetesíti, a Möhtv.-ben foglaltak alapján.


A hivatal képviseletét a jegyző, akadályoztatása esetén az által megbízott személy látja el. Eseti képviselettel a Hivatal dolgozóját is megbízhatják.


Hivatali ügyek típusai


A lakosságot érintő önkormányzati ügyek két csoportba sorolhatók:

 1. a település üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos ügyek
 2. hatósági ügyek.

A település üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos ügyekben a központi jogszabály a döntési jogkört a Képviselőtestületre telepíti.

Bizonyos esetekben – átruházott hatáskörként - a központi jogszabály a döntéshozatalt a Polgármester, illetve az Önkormányzat bizottságainak hatáskörébe utalhatja. 

Önkormányzati ügyekben a Hivatal feladata a döntés előkészítés és a döntés végrehajtása a Polgármester irányításával.

Az államigazgatási ügyek központi jogszabályokon alapuló, jegyzői hatáskörben intézett eljárások.

Mivel az álligazgatási hatósági ügyek a napi élet nagyon széles területét érintik, a jegyző a kiadmányozási jogot az kirendeltségek vezetőire, köztisztviselőire telepítette, így a döntések felelőse az adott iroda vezetője.

Mindkét ügytípusban tehát az eljárás során a Hivatal ügyintézői fogadják az ügyfeleket, az adminisztratív feladatokat ők látják el.


Ügyfélfogadás rendje


Ügyfélszolgálat


Erzsébeti Székhelyhivatal

     

                Hétfő-Kedd                       8-12 óra és 13-15.30 óra

                Szerda:                                13-15 óra

Csütörtök                          8-12 óra és 13-18 óra  

                Péntek:                                               8-11.30 óra


Geresdlaki Kirendeltség


                Hétfő-kedd                       8-12 óra és 13-15.30 óra

                Szerda                                 13-15.30 óra

                Csütörtök                          8-12 óra és 13-15.30 óra

Péntek:                                               8-12 óra

               

Nagypalli Kirendeltség


                Hétfő-kedd                        7.30-12 óra és 13-14.30 óra

                Szerda                                 7.30-12 óra

Csütörtök                          13-14.30 óra

                Péntek:                                              7.30-12 óra

               


Pénztár


Erzsébeti Székhelyhivatal


                Hétfő-Kedd                       8-12 óra és 13-15.30 óra

                Szerda:                                13-15 óra

Csütörtök                          8-12 óra és 13-18 óra  

                Péntek:                                              8-11.30 óra


Geresdlaki Kirendeltség


                Hétfő-kedd                       8-12 óra és 13-15.30 óra

                Szerda                                 13-15.30 óra

                Csütörtök                          8-12 óra és 13-15.30 óra

Péntek:                                               8-12 óra


Nagypalli Kirendeltség


                Hétfő-kedd                        7.30-12 óra és 13-14.30 óra

                Szerda                                 7.30-12 óra és 13-14.30 óra

Csütörtök                          7.30-12 óra és 13-14.30 óra

                Péntek:                                              7.30-12 óra

                              

Polgármester:             


Erzsébet Község Önkormányzat Polgármestere Telefonon egyeztetett időpontban

Geresdlak Község Önkormányzat Polgármestere Telefonon egyeztetett időpontban

Nagypall Község Önkormányzat Polgármestere Telefonon egyeztetett időpontban


Alpolgármester


Erzsébet Község Önkormányzat Alpolgármestere: Telefonon egyeztetett időpontban

Geresdlak Község Önkormányzat Alpolgármestere: Telefonon egyeztetett időpontban

Nagypall Község Önkormányzat Alpolgármestere: Telefonon egyeztetett időpontban


Jegyző:


Erzsébeti Székhelyhivatal:

                                                               Csütörtök: 13.00-14.00 óra      

Geresdlaki Kirendeltség:

                                                                              Kedd:          13.00-14.00 óra

Nagypalli Kirendeltség:

                                                                              Szerda:      10.00-11.00


A jegyző

-   Geresdlaki Kirendeltségen:       kedden, illetve szerda délután;

-   Nagypalli Kirendeltségen:         szerda délelőtt látja el hivatali teendőit. 


A települési képviselőket soron kívül, munkaidőben bármikor, az önkormányzat intézményeinek vezetőit ügyfélfogadási időn kívül is – lehetőleg előre egyeztetett időpontban – fogadni kell.


Az ügyfélszolgálat feladata

 • a kérelmek átvételével,
 • általános tájékoztatással, információval áll rendelkezésre,


A hivatal szervezeti felépítése


A Hivatal a feladatait a szükséges munkamegosztás céljából az alábbi szervezeti egységekben látja el:

-   Erzsébeti Székhelyhivatal:

-   Geresdlaki Kirendeltség:

-   Nagypalli Kirendeltség:

o   Erdősmecskei Ügyfélszolgálat:

A kirendeltségek vezetésére a jegyző csoportvezetőt egyes az SZMSZ-ben szabályozott ügyek ellátására jegyzői referenst nevezhet ki.

A Szervezeti és Működési Szabályzat részletesen tartalmazza az egyes kirendeltségek feladatait.

Fentieken túlmenően részletesen felsorolja a gazdálkodással-, valamint működéssel kapcsolatos alapvető előírásokat azzal, hogy a további részletes szabályokat a hivatal további belső szabályzatai tartalmazzák. (Pld: cafetéria szabályzat, közszolgálati szabályzat, teljesítmény értékelési szabályzat, pénzügyi iroda ügyrendje, kötelezettségvállalási szabályzat stb.)


1.      Az alapító önkormányzatok képviselő-testületei a szervezeti felépítést és a hatáskörgyakorlás rendjét együttes testületi ülésükön fogadták el, a megállapodás módosítása, megszüntetése is együttes testületi ülés keretében történik.

 1. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a gesztor település, Erzsébet Község Önkormányzat Polgármestere gyakorolja.
 2. Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal feletti irányítói jog gyakorlására az alapító települések  polgármesterei „Irányítói Vezetői Össz-polgármesteri Értekezletet” tartanak. Az értekezletet a gesztor település polgármestere hívja össze, a költségvetési beszámolót megelőzően, illetve polgármesteri, vagy jegyzői kezdeményezés esetén alkalmanként. Az Értekezleten polgármesterek döntési, a Jegyző tanácskozási joggal, meghívottként, vessz részt.
 3. A törzshivatal és a társ hivatalok székhelye szerinti polgármesterek az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal irányítói jogkörében felmerülő kérdések, és a jegyzői -kivétel a költségvetésben szereplő irányzatok- javaslatok, stratégiai fejlesztési elképzelések, működési problémák megbeszélésére kétheti gyakorisággal, egyeztetett időpontban, „Irányítói Székkehely-társszékhely Vezetői Értekezletet” tartanak.  Az értekezletet a gesztor település polgármestere hívja össze, rendkívüli esetben az összehívást a polgármesterek vagy a jegyző kezdeményezheti.  Az Irányítói Vezetői Értekezleten a Erzsébet, Geresdlak és Nagypall Községek Polgármesterei döntési, a Jegyző meghívottként, tanácskozási joggal vessz részt.
 4. A szervezeti egységek feletti irányítói jog gyakorlására a szervezeti egységhez tartozó települések polgármesterei a szervezeti egység irányítói jogkörében felmerülő kérdések, és a jegyzői -kivétel a költségvetésben szereplő irányzatok- javaslatok, stratégiai fejlesztési elképzelések, működési problémák megbeszélésére egyeztetett gyakorisággal, és időpontban, „Szervezeti egység irányítói értekezletet” tartanak. Az értekezletet polgármesteri, vagy jegyzői kezdeményezés esetén a szervezeti egység helye szerinti polgármester hívja össze. A szervezeti egység vezetői értekezleten polgármesterek döntési joggal, a jegyző vagy a jegyző által delegált köztisztviselő meghívottként, tanácskozási joggal vessz részt.  

6.      Az irányítói jogokat az:

6.1.   Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Erzsébeti Törzshivatal tekintetében Erzsébet, Kátoly Kékesd Szellő Polgármesterei

6.2.   Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Geresdlaki Kirendeltsége tekintetében Geresdlak Polgármestere

6.3.   Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltsége tekintetében Nagypall, Fazekasboda, Erdősmecske Polgármesterei gyakorolják

7.      A munkáltatói jogokat a kinevezés felmentés tekintetében a jegyző:

7.1.   Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Erzsébeti Törzshivatal tekintetében Erzsébet, Kátoly Kékesd Szellő Polgármesterei

7.2.   Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Geresdlaki Kirendeltsége tekintetében Geresdlak Polgármestere

7.3.   Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltsége tekintetében Nagypall, Fazekasboda, Erdősmecske Polgármesterei egyetértésével gyakorolja.


(5) A R. 8. számú melléklettel egészül ki, az alábbiak szerint:


„8. számú melléklet a 2/2014.( IV. 28.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat alaptevékenységei

A Kékesd Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

045120

Út, autópálya építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,

szállítása, átrakása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

086030

Nemzetközi Kulturális együttműködés

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés


(6) A R. 9. számú melléklettel egészül ki, az alábbiak szerint:


„9. számú melléklet a 2/2014.( IV. 28.) önkormányzati rendelethez


Kékesd Község telephelyei feladat ellátási hely szerint7661 Kékesd Fő u.1                                                                 Művelődési Ház

7661 Kékesd Fő u.1                                                                 Orvosi Rendelő

7661 Kékesd 135 Hrsz                                                              Mozgó Könyvtár3. §


(1) A R. 7. §-a  az alábbiak szerint módosul:


7. § A Képviselő-testület tagjainak felsorolását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(2) A R. 15. § g) pontja  az alábbiak szerint módosul:15. § A Képviselő-testület ülésére – tanácskozási joggal – meg kell hívni különösen:


g)     a településen működő – e rendelet 5. mellékletben felsorolt – önszerveződő közösségek képviselőit;


(3) A R. 45. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


45. § (1) A bizottság elnökét és tagjait a Képviselő-testület választja meg. A bizottság tagjainak felsorolását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


4. §(1) A R 64 § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul


E rendelet mellékletei

1.         A Képviselő-testület állandó bizottságaink feladat- és hatáskörei, a bizottságok tagjainak száma;

2.           A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök;

3.          A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök;

4.          A Képviselő-testület tagjainak felsorolása;

5.          A településen működő önszerveződő közösségek;

6.          A bizottságok tagjainak felsorolása;

7.          Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti felépítése, munkarendje, ügyfélfogadási rendje.

8.          Az Önkormányzat alaptevékenységei.

9.          Kékesd Község telephelyei feladat ellátási hely szerint


(2) A R. 64. § (4) bekezdése hatályát veszti.


5.§


Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba és 2015. január 2.-án hatályát veszti.K.m.f.
Varga Tamás

dr. Tóth Sándor

Polgármester


Jegyző
Kihirdetve Kékesd Községben 2014. december 30. napján.
dr. Tóth Sándor

Jegyző