Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018( V.29.) számú rendelete

Kékesd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi zárásáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá e rendelet 1. mellékletében feltüntetett a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.


(2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.


(3)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. Címrend


2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) A zárszámadás címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzati intézmények, a közös önkormányzati hivatal címek, azok az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, továbbá önállóan működő költségvetési szervek, valamint törzskönyvi jogi személyek, amelyeknek gazdasági szervezete nincs és a gazdasági szervi feladatokat a címben szereplő önkormányzati költségvetési szerv látja el önálló alcímek. 


(3) A működési zárszámadáson belül jogcímcsoportok a kötelező és a nem kötelező önkormányzati feladatok.


(4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás.


(5) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok teljesítésére tagozódnak.3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását

                        tárgyévi bevételek főösszegét          50.564.924,- Ft-ban,

                        tárgyévi kiadások főösszegét           27.524.913,- Ft-ban állapítja meg.

a) tárgyévi  költségvetési bevételét                                                      50.564.924,- Ft-ban

   aa) működési költségvetési bevételét                                                33.233.753,- Ft-ban

önkormányzat működési támogatásait                                       17.147.612,- Ft-ban

egyéb működési támogatásait                                                     10.435.167,- Ft-ban

közhatalmi bevételeit                                                                     3.266.338,- Ft-ban

működési bevételeit                                                                       1.848.259,- Ft-ban

a működési célú átvett pénzeszközöket                                             536.377,- Ft-ban

  

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                               17.331.171,- Ft-ban

         felhalmozási célú támogatását                                                           750.000,- Ft-ban

felhalmozási bevételeit                                                                                   0,- Ft-ban

finanszírozási bevételeit                                                                     630.000,- Ft-ban


b) tárgyévi költségvetési kiadását                                                            27.524.913,- Ft-ban

   ba) működési költségvetési kiadását                                                     25.129.835,- Ft-ban

személyi jellegű kiadások                                                               10.346.259,- Ft-ban

munkaadókat terhelő járulékok                                                          2.292.889,- Ft-ban

Egyéb működési célú kiadások                                                          1.335.166,- Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               1.443.965,- Ft-ban

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                                  2.395.178,- Ft-ban

                                 beruházási kiadások                                                                          1.865.602,- Ft-ban

                                 felújítási kiadások                                                                                            0,- Ft-ban

                                 finanszírozási kiadásait                                                                         529.476,- Ft-ban

                                 állapítja meg.


c) előző év felhasznált pénzmaradványát                                                   15.950.695,- Ft-ban,

      

fogadja el.


(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, valamint a felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint jóváhagyja.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §  A Képviselő-testület az önkormányzat rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


6. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


7. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.


8. § A Képviselő-testület 2017. évben nem rendelkezett céltartalékról.


9. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


10. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 10. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.


11. § A Képviselő-testület az intézmények 2017. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítését a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.


12. §  A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak teljesítését éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


13. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó és az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


14. § (1) A helyi önkormányzat nevében a polgármesteri hivatal címen belül a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.


(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 1. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.


4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


15. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tárgyévi költségvetési pénzmaradványát 15.950.695,- Ft-ban, ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát 0,- Ft-ban, szabadon felhasználható pénzmaradványát 15.950.695,- Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület a pénzmaradványt és annak felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


16. § A képviselő-testület tudomásul veszi:

a) az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értékét a 15. melléklet szerint, 

            b) követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 14. melléklet szerint,

            c) a pénzeszközök állományának alakulását a 17. melléklet szerint.


17. § A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 14. melléklet alapján elfogadja.5. Létszám és bérgazdálkodás


18. § A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat Személyi juttatások és Dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 200.000 Ft-ban állapította meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t nem foglalta magába.6. Záró rendelkezések

20. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek