Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. ( III.31.) számú rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. ( II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01 - 2016. 04. 01

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015( II. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékleteit módosítja az alábbiak szerint.


2. §

  1. A R 2. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint módosul.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

JegyzőZáradék:

A rendelet 2016. március 31. napján kihirdetésre került.


                                                                                                          Dr.Tóth Sándor

                                                                                                                  jegyzőMellékletek