Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014( XII.30.) számú rendelete

a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2015. 01. 01 - 2015. 03. 09

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §


Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Kátoly Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.


 1. §


 1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a saját hatáskörű önkormányzati működési feladatok, a működési támogatásban részesülő gazdasági társaság, az évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások 2015. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatok 80 %- án belül, időarányosan teljesülhet.
 2. A 2015. január 1-től esedékes bérintézkedések a költségvetési intézmények, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatóak.
 3. Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített – törvény által előírt – előző évről szóló számadási kötelezettségnek eleget tett, és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.


 1. §


Az átmeneti gazdálkodás időszakában:


 1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2014. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.


 1. A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.


 1. §


A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély-elhárítási, valamint a Képviselő-testület által elhatározott feladatok kivételével.


 1. §


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye.


 1. §


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos városüzemeltetési és eredményes közbeszerzési szerződéseket a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megkösse.


 1. §


Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.


 1. §


Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

JegyzőJelen rendelet Kékesd Községben 2014. december 30. napján került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor

                                            Jegyző