Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VII.1.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 04 - 2016. 07. 04

DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2016.(VII.1.) önkormányzati – r e n d e l e t e


a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról    [1]

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában kapott hatáskörében eljárva, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 39. § (5) bekezdésében, a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, figyelemmel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az alábbi rendelet alkotja:


1. § A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hgr.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Decs nagyközségben a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről és ártalmatlanításáról – közszolgáltatás keretében - az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9., a továbbiakban: Közszolgáltató) gondoskodik.

(2) Decs nagyközség Önkormányzata a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérség regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott önkormányzati konzorcium tagjai által meghatározott sióvölgyi ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik.

(3) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a gyűjtőpontok kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a Közszolgáltató útján a működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.”


2. § (1) A Hgr. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények vagy a Közszolgáltató emblémájával jelzett műanyag zsák használata kötelező.”

(2) A Hgr. 6. § (10) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„….A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata.”


3. § A Hgr. 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgtv.) 34. § (5) bekezdése határozza meg.


4. § A Hgr. a következő új 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) A közszolgáltatási szerződést a felek 10 évre kötik, első ízben 2014. január 1-jétől.

(2) A közszolgáltatási szerződést az önkormányzat csak a Hgtv. 37. § (1) bekezdésében, míg a Közszolgáltató a Hgtv. 45. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben mondhatja fel. 

(3) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet.

(4) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen.”


5. § A Hgr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony azon ingatlanok esetében, amelyekben állandó jelleggel senki nincs bejelentkezve, illetve amelyben legalább harminc naptári nap időtartamban életvitelszerűen senki sem lakik, és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább nyolc nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, az ingatlantulajdonos írásban a 2. függelék szerinti kérelem nyomtatványon köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 

(3) A szüneteltetés fennállását, amennyiben abban változás nem következett be, az ingatlantulajdonosnak évente be kell jelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 

(4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.”


6. § A Hgr. a következő új 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § (1) A közszolgáltatást igénybevevő természetes személyek az alábbi típusú szabványos tárolóedényeket vehetik igénybe, figyelembe véve azok maximális terhelhetőségét:

  1. 60 literes tárolóedény esetén                                               15 kg;
  2. 70 literes tárolóedény esetén                                               17,5 kg;
  3. 80 literes tárolóedény esetén                                               20 kg;
  4. 110 literes tárolóedény esetén                                             27,5 kg;
  5. 120 literes tároló edény esetén                                            30 kg;
  6. 240 literes tárolóedény esetén                                             60 kg;
  7. 770 literes tárolóedény esetén                                             192,5 kg;
  8. 1100 literes tárolóedény esetén                                           275 kg.
  9. 70 literes, a közszolgáltató emblémájával ellátott zsák.  

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az egyedül élő vagy egy kiskorú gyermekét egyedül nevelő személy a közszolgáltató által biztosított zsákot is alkalmazhat hulladékgyűjtésre. Az ingatlantulajdonosoknak ezen szándékukról a közszolgáltató részére írásban kell nyilatkozniuk úgynevezett egyedül élői nyilatkozatnak (3. függelék) a közszolgáltató részére történő megküldésével. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tárolóedényt (60 l-eset) a lakóingatlant kizárólag egyedül és életvitelszerűen használó magánszemély veheti igénybe. Ezen jogosultságát akkor veheti igénybe, ha ezen tényt a jegyző által kiadott igazolás (4. függelék) tanúsítja.”


7. § A Hgr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. 

(2)  Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a kötelezett, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt tárolóedény nagyságáról sem tesz a Közszolgáltatónak bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110/120 literes tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az ingatlantulajdonos írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.

(4) A közszolgáltatás igénybevételéért díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat terhelő díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek kell megfizeti, aki egyúttal gondoskodik a kintlévőségek beszedéséről is.


8. § A Hgr. a következő új 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § (1) A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek – papír, műanyag, üveg, fém, zöld – elkülönített gyűjtése – 2 db 120 literes edényekben - e rendelet 1. függelékében felsorolt gyűjtőpontokon, továbbá a közszolgáltató által szervezett házhoz menő gyűjtéssel történik.

(2) Az elkülönített gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonosok az (1) bekezdésben meghatározott elkülönített gyűjtésre létesített gyűjtőhelyek és/vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére szervezett járat igénybevételéért külön díjat nem kötelesek fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti őket az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.

(3) A házhoz menő elkülönített hulladék gyűjtésekor a társasházak esetében 1100 literes matricával ellátott edény biztosítja a papír, műanyag és 240 literes matricával ellátott edény biztosítja az üveg elkülönített gyűjtését. Családi házas övezetben átlátszó zsákban javasolt a műanyagot és zöld hulladékot, illetve a papírt kötegelve a közszolgáltató által megjelölt napon kihelyezni a hulladékgyűjtő edény mellé.”


9. § (1) E rendelet 2016. július 4-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Hgr. 5. §-a és az előtte lévő cím, valamint az 1. melléklete hatályát veszíti.D e c s , 2016. június 16.

    

      A n t a l Zsolt                                                                              S k o d a  Ferenc

      polgármester                                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetésének napja:

2016. július 1.

Skoda Ferenc

jegyző
2. függelék a 12/2013.(VI.28.) önk.-i rendelethez”

Kérelem

Alulírott …………………………………………………… (név) ………………………………………………… szám alatti lakos kérem, hogy a Decs, …………………………………….. szám alatti ingatlanra a kommunális hulladékszállítás szüneteltetéséhez szükséges igazolást kiadni szíveskedjen. Kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlan üresen áll, az életvitelszerűen nem lakják.

Decs, …………………………………….

                                                                                                                                                                                                                   ……………………………………………

         ingatlan tulajdonos aláírása


Tanúk nyilatkozatai

Alulírott személyek igazoljuk és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti kérelemben szereplő ingatlan tudomásunk szerint ………………………………….. napjától üresen áll, azt életvitelszerűen nem lakják.

Decs, …………………………………………………..


…………………………………………                         ……………………………………

              név                                                                                        név

…………………………………                        ……………………………………………

              lakcím                                                                        lakcím

…………………………………                        ……………………………………………

  személyi igazolvány szám                                        személyi igazolvány szám

…………………………………                        ……………………………………………

              aláírás                                                                        aláírás
Alulírott Skoda Ferenc, a Decs Nagyközség Jegyzője ezennel igazolom, hogy fenti lakóházban bejelentkezett személy nincs.                                           
                                                                                              …………………………………..

                                                                                           jegyző

3. függelék a 12/2013.(VI.28.) önk.-i rendelethez”

Kérelem


Alulírott …………………………………………………… (név) ………………………………………………… szám alatti lakos kérem, hogy a Decs, …………………………………….. szám alatti ingatlanra a kommunális hulladékszállítást zsákos elszállításra változtatni szíveskedjen. Kijelentem, hogy a helyi rendelet értelmében a lakásban egyedül élőnek minősülök.

Decs, …………………………………….

                                                                                                                                                                                                                   ……………………………………………

                                                                         ……………….……………….szig.száma

         ingatlan tulajdonos aláírása


Igazolás

A Decsi Polgármesteri Hivatal nevében ezennel igazoljuk, hogy a Decs,………………………………..szám alatt, az alábbi személyek vannak bejelentve:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

A fentieknek megfelelően a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 12/2013.(VI.28.) önk.-i rendelet 11/A. § (2) bekezdése értelmében kérelmező egyedül élőnek minősül, azaz jogosult a zsákos hulladékgyűjtésre.


Decs, …………………………………………………..


                                                                      ……………………………………………

                                                                                            aláírás

                                                                                         4. függelék a 12/2013.(VI.28.) önk.-i rendelethez”

Kérelem

Alulírott …………………………………………………… (név) ………………………………………………… szám alatti lakos kérem, hogy a Decs, …………………………………….. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a 60 literes tárolóedény igénybevételéhez szükséges egyedül élői igazolást szíveskedjen kiadni. Kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlanban egyedül és életvitelszerűen lakom.

Decs, …………………………………….

                                                                                                                                                                                                                   ……………………………………………

         ingatlan tulajdonos aláírása


Tanúk nyilatkozatai

Alulírott személyek igazoljuk és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti kérelemben szereplő ingatlanban kérelmező egyedül és életvitelszerűen lakik.

Decs, …………………………………………………..


…………………………………………                         ……………………………………

              név                                                                                        név

…………………………………                        ……………………………………………

              lakcím                                                                                   lakcím

…………………………………                        ……………………………………………

  személyi igazolvány szám                                        személyi igazolvány szám

…………………………………                        ……………………………………………

              aláírás                                                                             aláírás
Alulírott Skoda Ferenc, Decs Nagyközség Jegyzője ezennel igazolom, hogy fenti lakóházban kérelmezőn kívül más személy nincs bejelentkezve.                                           
                                            …………………………………..

                                                                 jegyző


[1]

  a rendeletet Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 16-i ülésén fogadta el