EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 6/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 18 - 2019. 05. 18

Egerszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §


(1) Egerszalók Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.16.) az önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

(2) A 2018. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a R. 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


186.799 E Ft-tal


Költségvetési kiadását


186.799 E Ft-talmegemeli és az önkormányzat 2018. évi


módosított költségvetési bevételét

956 601 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

956 601 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

0 E Ft-ban

0 E Ft

0 E Ft


állapítja meg.


(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


  492.802 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

    218.704.E Ft

Személyi juttatások

    44.753.E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

  146.754.E Ft

Dologi kiadások

    15.962.E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

   66.629.E Ft

Egyéb működési célú kiadások

    .............E Ft

  • ebből:  Elvonások és befizetések

        .......................E Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

    .........................E Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

    .........................E Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

               1 684.E Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

    .........................E Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

    .........................E Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

    .........................E Ft

                   Árkiegészítések, támogatások

        .......................E Ft

                   Kamattámogatások

                   64945.E Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre            166.520  E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

              70.362.E Ft

Beruházások

    .........................E Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

               91.158.E Ft

Felújítások

                           .E Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

                   5000E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

   .........................E Ft

  • ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

   .........................E Ft

                  Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

      ........................E Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

       .........................E Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

       .........................E Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

       .........................E Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

       .................       E Ft

                   Lakástámogatás

        ........................E Ft

                   Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

                  292.537. E Ft

Tartalék

                     4.742 E Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


(4) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


514.986 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei

136.709 E Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

89.968 E Ft

ebből: Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

 31.691 E Ft

           Önkormányzatok egyes köznevelési i feladatainak támog.

   8.687 E Ft

           Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támog

      2.657E Ft

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

    3.706 E Ft

           Működési célú központosított tám.

 28.732 E Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

239.657.E Ft

Közhatalmi bevételek

            135.000.E Ft

ebből:          Iparűzési adó   

     10.000 E Ft

                   Gépjárműadó

   90.454 E Ft

                   Idegenforgalmi adó

           0 E Ft

                   Talajterhelési díj

       4203.E Ft

                   Egyéb közhatalmi bevételek  

           0 E Ft

                   Kommunális adó

          0 E Ft

                  Jövedelemadók

  78.421.E Ft

Működési bevételek

   19.537 E Ft

ebből:          Szolgáltatások ellenértékek

                        E Ft

                   Közvetített szolgáltatások értéke

            50.000 E Ft

                   Tulajdonosi bevételek

              2.621 E Ft

                    Ellátási díjak

                 3.502 E Ft

                    Kiszámlázott ÁFA

                     0 E Ft

                    ÁFA visszatérítés

                   441E Ft


                    Biztosító által fizetett kártérítés

                2.320 E Ft

                    Egéb működési bevételek

              26.725 E Ft

Működési célú átvett pénzeszköz

            4.742 E Ft

Finanszírozási bevételek


441.615 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei

            70.854 E Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások

          0 E Ft

Felhalmozási bevételek

            7.343 E Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

363.418 E Ft

Maradvány igénybevételejogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


polgármester sk.                                    jegyző sk.