Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 07. 04 - 2019. 08. 30

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete


a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG)


Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja


1. § (1) Jelen rendelet célja:


a) Decs nagyközség lakosságának egészségvédelme, a nagyközség természeti és épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel;


b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.


(2) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.


2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, ellátási területe, igénybevétele


2. § (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Decs nagyközség egész közigazgatási területére kiterjed.


(3) A nagyközség közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.


(4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra.


            (5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás –a tevékenység tartalmában- az alábbiakra terjed ki:

            a) belterületen a tulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített saját gyűjtőedényben, vagy a közszolgáltató által értékesített gyűjtőzsákban, az ingatlanon gyűjtött, és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtése, rendszeres, illetve alkalmi elszállítása, ártalmatlanítása


            b) az ingatlanon összegyűjtött nagydarabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente legalább kétszer –az önkormányzattal egyeztetett időpontban- történő, közszolgáltató általi begyűjtése és elszállítása.


3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

közszolgáltatás ellátásának rendje, módja


3. § (1) Decs nagyközségben a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről és ártalmatlanításáról – közszolgáltatás keretében - az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9., a továbbiakban: Közszolgáltató) gondoskodik.


(2) Decs nagyközség Önkormányzata a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérség regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott önkormányzati konzorcium tagjai által meghatározott sióvölgyi ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik.


(3) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a gyűjtőpontok kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a Közszolgáltató útján a működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.  [1]


4. § (1) Az önkormányzat és a közszolgáltatók a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is.


            (2) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.


(3) A nagyközség közigazgatási területén állati hullát a Cserenci út melletti dögtérben lévő konténerekbe lehet elhelyezni, elektronikai hulladékot pedig az évente szervezett begyűjtési akció keretében lehet elszállíttatni.


(4) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a közszolgáltató végezheti.


4.

5. §  [2]

5. Az ingatlantulajdonos kötelessége


6. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező.


(2) A hulladékszállítás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a szolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra hivatkozva, hogy azt a hulladék hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.


(3) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények vagy a Közszolgáltató emblémájával jelzett műanyag zsák használata kötelező.  [3]


(4) A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni, kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a konténereket a Közszolgáltató biztosítja.


(5) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki.


(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az elszállításra való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe.


(7) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.


(8) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét.


(9) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (8) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel.


(10) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata.  [4]

 

(11) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.


(12) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.


7. § (1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli.


(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni.


(3) Tilos a hulladékot


a) felhalmozni,


b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül – házilag – feldolgozni,


c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése kivételével bármilyen módon megsemmisíteni.


6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


8. § (1) A közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A tárolóedény a közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy bérbe vehető.


(2) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi.


(3) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.


(4) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.


(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.


(6) A lakosság részére nyújtott közszolgáltatás keretében a nagydarabos hulladék (lom), szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente legalább két alkalommal a közszolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítási időszak alatt térítésmentesen gondoskodik.


(7) A lomtalanítás időpontjáról a közszolgáltató 3 héttel korábban értesíti az Önkormányzatot, aki a helyben szokásos módon az időpontot közzéteszi. A lomtalanítás során építési törmelék és veszélyes hulladék nem kerül elszállításra.


(8) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.


9. § A közszolgáltató minden naptári év novemberi hónapjában köteles beszámolni a Képviselő-testület előtt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről.


7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés


10. § (1) A szervezett hulladékszállításba bevont területen a tulajdonos köteles a közszolgáltatóval a települési szilárd hulladék elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni.


(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgtv.) 34. § (5) bekezdése határozza meg. [5]


10/A. § (1) A közszolgáltatási szerződést a felek 10 évre kötik, első ízben 2014. január 1-jétől.


(2) A közszolgáltatási szerződést az önkormányzat csak a Hgtv. 37. § (1) bekezdésében, míg a Közszolgáltató a Hgtv. 45. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben mondhatja fel. 


(3) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet.


(4) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen.    [6]


11. § (1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony azon ingatlanok esetében, amelyekben állandó jelleggel senki nincs bejelentkezve, illetve amelyben legalább harminc naptári nap időtartamban életvitelszerűen senki sem lakik, és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik.


(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább nyolc nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, az ingatlantulajdonos írásban a 2. függelék szerinti kérelem nyomtatványon köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 


(3) A szüneteltetés fennállását, amennyiben abban változás nem következett be, az ingatlantulajdonosnak évente be kell jelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 


(4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.  [7]


11/A. § (1) A közszolgáltatást igénybevevő természetes személyek az alábbi típusú szabványos tárolóedényeket vehetik igénybe, figyelembe véve azok maximális terhelhetőségét:

 1. 60 literes tárolóedény esetén                                               15 kg;
 2. 70 literes tárolóedény esetén                                               17,5 kg;
 3. 80 literes tárolóedény esetén                                               20 kg;
 4. 110 literes tárolóedény esetén                                             27,5 kg;
 5. 120 literes tároló edény esetén                                            30 kg;
 6. 240 literes tárolóedény esetén                                             60 kg;
 7. 770 literes tárolóedény esetén                                             192,5 kg;
 8. 1100 literes tárolóedény esetén                                           275 kg.
 9. 70 literes, a közszolgáltató emblémájával ellátott zsák.  


(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az egyedül élő vagy egy kiskorú gyermekét egyedül nevelő személy a közszolgáltató által biztosított zsákot is alkalmazhat hulladékgyűjtésre. Az ingatlantulajdonosoknak ezen szándékukról a közszolgáltató részére írásban kell nyilatkozniuk úgynevezett egyedül élői nyilatkozatnak (3. függelék) a közszolgáltató részére történő megküldésével. 


(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tárolóedényt (60 l-eset) a lakóingatlant kizárólag egyedül és életvitelszerűen használó magánszemély veheti igénybe. Ezen jogosultságát akkor veheti igénybe, ha ezen tényt a jegyző által kiadott igazolás (4. függelék) tanúsítja.   [8]


8. A közszolgáltatás díja


12. § (1) Az ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. 


(2)  Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a kötelezett, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt tárolóedény nagyságáról sem tesz a Közszolgáltatónak bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110/120 literes tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az ingatlantulajdonos írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.


(4) A közszolgáltatás igénybevételéért díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat terhelő díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek kell megfizeti, aki egyúttal gondoskodik a kintlévőségek beszedéséről is. [9]

9. Elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályok


13. § (1) Gazdálkodó szervezetnek a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtenie. A termelési hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

A nem természetes személy ingatlantulajdonos, azaz a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az elkülönített hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles átadni.


(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely az (1) bekezdés alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köteles kötni.


14. § (1) A nagyközség lakossága a szervezett szemétszállításon túlmenően - térítésmentesen - szelektív hulladékgyűjtést is igénybe vehet. A szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas speciális konténerek az 1. függelékben felsorolt helyeken – szigeteken - kerülnek elhelyezésre.

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott konténerrészekbe kizárólag csak a háztartásban keletkező hulladékot szabad elhelyezni, annak jellege szerint: üveget, műanyagot és papírt. A konténerrészekbe egyéb hulladékot elhelyezni tilos.


14/A. § (1) A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek – papír, műanyag, üveg, fém, zöld – elkülönített gyűjtése – 2 db 120 literes edényekben - e rendelet 1. függelékében felsorolt gyűjtőpontokon, továbbá a közszolgáltató által szervezett házhoz menő gyűjtéssel történik.


(2) Az elkülönített gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonosok az (1) bekezdésben meghatározott elkülönített gyűjtésre létesített gyűjtőhelyek és/vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére szervezett járat igénybevételéért külön díjat nem kötelesek fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti őket az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.


(3) A házhoz menő elkülönített hulladék gyűjtésekor a társasházak esetében 1100 literes matricával ellátott edény biztosítja a papír, műanyag és 240 literes matricával ellátott edény biztosítja az üveg elkülönített gyűjtését. Családi házas övezetben átlátszó zsákban javasolt a műanyagot és zöld hulladékot, illetve a papírt kötegelve a közszolgáltató által megjelölt napon kihelyezni a hulladékgyűjtő edény mellé.    [10]


10. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatás


15. § (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni.


(2) Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján gondoskodik.


(3) A települési önkormányzat közterület tisztán tartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése a hulladék jogellenes elhelyezéséért, illetve elhagyásáért felelős személyt nem mentesíti a felelősség alól.


(4) Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi, vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles a hulladék elszállításáról, megfelelő tárolóedénybe történő elhelyezéséről gondoskodni.


11. Adatkezelés


16. § (1) A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


 (2) A Decsi Polgármesteri Hivatal — a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával — a közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése érdekében adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét.12. Záró rendelkezések


17. § (1) E rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a település hulladékgazdálkodásáról szóló 2/2008.(II.01.) rendelete, valamint az ezt módosító 20/2008. (X. 01.), 3/2009. (I. 30.), 24/2009. (XI. 26.), 16/2011. (VI. 10.), és a 33/2011.(XII.16.) rendelet.
 Decs, 2013. június 26.

     Biczó Ernő sk.                                                           Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.

    polgármester                                                                           jegyző

1. melléklet 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelethez   [11]1. függelék a 12/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez


A szelektív hulladékgyűjtő szigetek Decs nagyközség területén:

 1. Haladás utcai általános iskola,
 2. Szőlőhegyi utcai ABC üzlet,
 3. Faluház és
 4. Béke-utca

2. függelék a 12/2013.(VI.28.) önk.-i rendelethez

Kérelem

Alulírott …………………………………………………… (név) ………………………………………………… szám alatti lakos kérem, hogy a Decs, …………………………………….. szám alatti ingatlanra a kommunális hulladékszállítás szüneteltetéséhez szükséges igazolást kiadni szíveskedjen. Kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlan üresen áll, az életvitelszerűen nem lakják.

Decs, …………………………………….

                                                                                                                                                                                                                   ……………………………………………

         ingatlan tulajdonos aláírása


Tanúk nyilatkozatai

Alulírott személyek igazoljuk és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti kérelemben szereplő ingatlan tudomásunk szerint ………………………………….. napjától üresen áll, azt életvitelszerűen nem lakják.

Decs, …………………………………………………..


…………………………………………                         ……………………………………

              név                                                                                        név

…………………………………                        ……………………………………………

              lakcím                                                                        lakcím

…………………………………                        ……………………………………………

  személyi igazolvány szám                                        személyi igazolvány szám

…………………………………                        ……………………………………………

              aláírás                                                                        aláírás
Alulírott Skoda Ferenc, a Decs Nagyközség Jegyzője ezennel igazolom, hogy fenti lakóházban bejelentkezett személy nincs.                                           
                                            …………………………………..

                                                                                           jegyző

3. függelék a 12/2013.(VI.28.) önk.-i rendelethez

Kérelem


Alulírott …………………………………………………… (név) ………………………………………………… szám alatti lakos kérem, hogy a Decs, …………………………………….. szám alatti ingatlanra a kommunális hulladékszállítást zsákos elszállításra változtatni szíveskedjen. Kijelentem, hogy a helyi rendelet értelmében a lakásban egyedül élőnek minősülök.

Decs, …………………………………….

                                                                                                                                                                                                                   ……………………………………………

                                                                         ……………….……………….szig.száma

         ingatlan tulajdonos aláírása


Igazolás

A Decsi Polgármesteri Hivatal nevében ezennel igazoljuk, hogy a Decs,………………………………..szám alatt, az alábbi személyek vannak bejelentve:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

A fentieknek megfelelően a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 12/2013.(VI.28.) önk.-i rendelet 11/A. § (2) bekezdése értelmében kérelmező egyedül élőnek minősül, azaz jogosult a zsákos hulladékgyűjtésre.


Decs, …………………………………………………..


                                                                      ……………………………………………

                                                                                            aláírás

                                                                                         4. függelék a 12/2013.(VI.28.) önk.-i rendelethez

Kérelem

Alulírott …………………………………………………… (név) ………………………………………………… szám alatti lakos kérem, hogy a Decs, …………………………………….. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a 60 literes tárolóedény igénybevételéhez szükséges egyedül élői igazolást szíveskedjen kiadni. Kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlanban egyedül és életvitelszerűen lakom.

Decs, …………………………………….

                                                                                                                                                                                                                   ……………………………………………

         ingatlan tulajdonos aláírása


Tanúk nyilatkozatai

Alulírott személyek igazoljuk és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti kérelemben szereplő ingatlanban kérelmező egyedül és életvitelszerűen lakik.

Decs, …………………………………………………..


…………………………………………                         ……………………………………

              név                                                                                        név

…………………………………                        ……………………………………………

              lakcím                                                                                   lakcím

…………………………………                        ……………………………………………

  személyi igazolvány szám                                        személyi igazolvány szám

…………………………………                        ……………………………………………

              aláírás                                                                             aláírás
Alulírott Skoda Ferenc, Decs Nagyközség Jegyzője ezennel igazolom, hogy fenti lakóházban kérelmezőn kívül más személy nincs bejelentkezve.                                           
                                            …………………………………..

                                                                 jegyző


[1]

  a 3. § a 7/2016.(VII.1.) önk.-i rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2016. július 4-től.

[2]

   az 5. §-t és az előtte lévő címet a 7/2016.(VII.1.) önk.-i rendelet 9. § (2) bejkezdése hatályon kívül helyezte.

    Hatályos 20016. július 4-től.

[3]

   a 6. § (3) bekezdés a 7/2016.(VII.1.) önk.-i rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

    Hatályos 2016. július 4-től.

[4]

   a 6. § (10) bekezdésének második mondata a 7/2016.(VII.1.) önk.-i rendelet 2. § )2Ö bekezdésével megállapí- 

    tott szöveg. Hatályos 2016. július 4-től.

[5]

   a 10. § (2) bekezdése a 7/2016.(VII.1.) önk.-i rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

    Hatályos 2016. július 4-től.

[6]

   a 10/A. §-t beiktatta a 7/2016.(VII.1.)m önk.-i rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. július 4-től.

[7]

    a 11. § a 7/2016.(VII.1.) önk.-i rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2016. július 4-től.

[8]

   a 11/A. §-t beiktatta a 7/2016.(VII.1.) ön k.-i rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. július 4-től.

[9]

   a 12. § a 7/2016.(VII.1.) önk.-i rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2016. július 4-től.

[10]

   a 14/A. §-t beiktatta a  7/2016.(VII.1.) önk.-i rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. július 4-től.

[11]

   az 1. mellékletet a    /2016.(VII.1.) önk.-i rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

     Hatályos 2016. július 4-től.