Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2021. 02. 02 - 2022. 05. 14

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

2021.02.02.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdésében, valamint 23. és 31. §-ában kapott felhatalmazás alapján Érd Megyei Jogú Város tisztán tartásáról, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően szabályozza.

(2) A köztisztaság és a települési épített és természetes környezet állapotának fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a környezetszennyezést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

2. § (1) A rendelet hatálya Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek az ingatlanok és a közterületek tisztán tartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, a hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre.

(3) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell gondoskodni.

3. § Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.), valamint jelen rendeletben foglaltak szerint biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását.

II. Fejezet

Fogalmi meghatározások

4. § A rendelet alkalmazása szempontjából:

a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára az ingatlantulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt része, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;

b) háztartás: lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló, tulajdonban, vagy bármilyen más törvényes jogcímen tartós használatban lévő ingatlan, illetve annak lakás, pihenés, üdülés céljára alkalmas, önálló, elkülönített része;

c) ingatlanhasználó: ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Ht. szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi, és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésre áll;

d) települési hulladék: a Ht. 2. § 43. pontja szerinti hulladék;

e) háztartási hulladék: a Ht. 2. § 21. pontja szerinti hulladék;

f) Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet

g) nagydarabos hulladék (lom): a településen a háztartásokból származó, a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, autógumi, háztartási berendezés és készülék stb.), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el;

h) biohulladék: Ht. 2. § 3. pontja szerinti hulladék;

i) Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet.

j) hulladékgazdálkodás: a Ht. 2. § 26. pontja szerinti tevékenység;

k) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a Ht. 2. § 27. pontja szerinti tevékenység;

l) közszolgáltató: a Ht. 2. § 37. pontja szerinti szervezet;

m) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj, amelyet a Koordináló szerv, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelési Zrt. által negyedévente kiállított számla alapján köteles fizetni, 15 napos fizetési határidővel;

n) hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési, valamint a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott zárt begyűjtőhely;

o) hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan kizárólag az ingatlantulajdonosok, háztartások rendelkezésére álló begyűjtőhely, rendszeresített edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú települési hulladék szelektív begyűjtésére szolgál;

p) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok, ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztán tartása;

q) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, illetőleg pormentesítése;

r) szervezetek: jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok, és jogi személyek alkalmi és állandó társulásai, jogi személyiséggel nem rendelkező egyházak szervezetei, stb.

s) 3szennyvíz: a fogyasztási, termelési, szolgáltatási tevékenység során használt, a használat - illetve az üzemi területen összegyűlő csapadékvizek esetében bemosódás vagy keveredés - következtében fizikai, kémiai vagy biológiai minőségében megváltozott, vízszennyező anyagot tartalmazó víz; kivéve a fürdőmedence vize;

t) gyűjtőedény: Ht. 2. § 18. pontja szerinti eszköz;

u) önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése (Ht. 2. § 27a. pontja szerinti tevékenység);

v) Koordináló szerv: Ht. 32/A. § (2) bekezdésében meghatározott állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, mely Koordináló szervként a Kormány a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki.

III. Fejezet

Települési hulladék kezelése, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás célja, területi és személyi hatálya

5. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás célja a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, az épített és természeti környezet védelme, valamint a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése érdekében a hulladékkeletkezés megelőzése. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége.

6. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi hatálya Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás személyi hatálya kiterjed a közszolgáltatást végző 9. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatóra, továbbá az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanok 4. § c) szerinti tulajdonosaira.

7. § (1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének feladata különösen:

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése,

b) a hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény (átrakó-állomás, hulladékudvar, gyűjtősziget) helyének kijelölése, jóváhagyása,

c) a közszolgáltató számára szükséges információk rendszeres biztosítása, ennek keretében az ingatlantulajdonosok lakcímváltozását érintően tárgyév január hónapban a közszolgáltatóval a népesség-nyilvántartás adatai alapján az alapadatok pontosítása, és legalább negyedévente a változásokról való tájékoztatása.

(2) A Közgyűlés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatainak megvalósítása során a hulladékok hasznosítása, újrafelhasználása, illetve az ártalmatlanítandó, lerakóhelyen elhelyezendő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében biztosítja a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét, kijelöli a gyűjtőszigetek helyét, valamint biztosítja a közterület használatát az indokolt mennyiségű szelektív gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.

(3) A rendelettel összefüggő tevékenység és a rendelet végrehajtásának ellenőrzése Érd Megyei Jogú Város Jegyzőjének feladata.

Közszolgáltató kiválasztása, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

8. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat a vonatkozó jogszabályokban foglalt engedélyekkel, és minősítéssel rendelkező közszolgáltatóval hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az Érdi Újságban, és a város honlapján közzé kell tenni.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyát, a szerződés időbeli, és területi hatályát, A közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, a szolgáltatás szabályait, a Közszolgáltatóra vonatkozó szabályokat, az Önkormányzat kötelességeit, a szerződés megszűnésének eseteit, valamint az e rendeletben meghatározott fontosabb rendelkezéseket.

A közszolgáltatást végző Szolgáltató és a kijelölt ártalmatlanító hely megnevezése

9. § (1) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást - Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Diósd Város Önkormányzat és Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, - az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Érd, Sas u. 2., a továbbiakban: Szolgáltató) látja el. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolgáltató között 2014. június 27. napján létrejött, a 283/2014. (XII.18), és a 122/2016. (V.26.) önkormányzati határozat alapján módosított, egységes szerkezetbe foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján történik.

(2) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanításáról a Szolgáltató a pusztazámori, az adonyi és a gyáli lerakóhelyek valamint a bicskei átrakó részére történő átadás útján gondoskodik.

A közszolgáltatás ellátásának rendje, a Szolgáltató jogai és kötelezettségei

10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról, annak feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban (szórólap útján), a város honlapján, valamint a helyi médiában felhívás közzététele útján köteles tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat – változás esetén is – az előbb említett módon értesíteni.

(4) Amennyiben települési hulladék – árusító, Szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának elszállításáról hogyan gondoskodik. Amennyiben nem tudja biztosítani a települési hulladék elszállítását, úgy köteles igénybe venni az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást.

11. § (1) A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettsége a hulladéknak az ingatlantulajdonos által kihelyezett szabvány gyűjtőedényből (kuka) történő gyűjtésére, megközelíthetetlenség miatt a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékzsákban, illetve konténerben, közcélú konténerben kihelyezett, a gyűjtőedényt hulladékzsákot meghaladó mennyiségű, a lomtalanítás céljából kihelyezett hulladék, és a biohulladék gyűjtésére, elszállítására, valamint a hulladékgyűjtő udvar, és hulladékgyűjtő sziget üzemeltetésére terjed ki.

(2) Ahol a kukás hulladékgyűjtés megközelíthetetlenség, vagy közlekedési akadály (pl. útfelbontás) miatt nem biztosítható, a Szolgáltató köteles a hulladékzsákban, vagy az 1,1 m3 űrtartalmú konténerben történő gyűjtés technikai, tárgyi feltételeiről gondoskodni. A Szolgáltató a konténereket köteles úgy elhelyezni, hogy oda az azoktól mért 250 m sugarú körbe eső ingatlanok tulajdonosai helyezhessék el a hulladékot.

(3) A Szolgáltató feladata:

a) az e célra rendszeresített gyűjtőedénybe elhelyezett, a települési hulladék részét képező papír és műanyag hulladéknak a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett, az 1. mellékletben meghatározott területeken történő összegyűjtése és elszállítása, és

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben a gyűjtőszigeteken kialakított szelektív hulladékgyűjtő edényzetekben szelektíven gyűjtött – papír, műanyag, színes, illetve fehér üveg, tetrapack – hulladék elszállítása, a gyűjtőedények és környékük folyamatos tisztán tartása, karbantartása.

12. § (1) A lakossági hulladékszállítást a Szolgáltató hetente egyszer, a megközelíthetetlenség miatt hulladékzsákban, illetve konténerben kihelyezett hulladék elszállítását hetente kétszer, a városközponti lakótelepen a kukás hulladékszállítást hetente háromszor 7 és 18 óra között végzi.

(2) A Szolgáltató a hulladékszállítást köteles munkanapokon végezni. A Szolgáltató biztosítja a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, szállítást.

(3) Amennyiben időjárási ok miatt az ütemezett gyűjtést a Szolgáltató nem tudja biztosítani, a következő munkanapon soron kívül pótolja, az érintetteknek írásban (szórólap útján), a város honlapján, valamint a helyi médiában történő értesítése mellett.

(4) A Szolgáltató éves ütemtervet készít a munkaszüneti napokon történő teljesítésről és azt évente egyszer év elején, illetve a munkaszüneti napot megelőzően kétszer közzéteszi írásban (szórólap útján), a város honlapján, valamint a helyi médiában.

13. § (1) Az ingatlantulajdonos által választandó szabványos gyűjtőedény térfogata 110/120 l, 240 l, 80 l, 60 l, a hulladékzsák maximális térfogata 110 l. A Szolgáltató által ellátandó területre rendszeresített gyűjtőedények közötti választási lehetőséget az ingatlantulajdonos számára a Szolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve

a) a településen képződő vegyes hulladék fajlagos mennyiségét,

b) az ingatlant használók számát,

c) az ürítési, elszállítási gyakoriságot, valamint

d) az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségét (ha az ingatlanon a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtik).

(2) Amennyiben a lakosságnál keletkezett hulladék mennyisége rendszeres hulladékszállítás esetén meghaladja a szokásos, (1) bekezdésben meghatározott mennyiséget, úgy az ingatlantulajdonos jogosult további edényzetet igénybe venni. A Szolgáltató a szolgáltatásba bevont minden edényzetet saját emblémával megjelöli, és külön díj ellenében köteles elszállítani.

(3) A többlethulladék elszállítására - az ingatlantulajdonos kérelmére - a Szolgáltató köteles saját emblémával ellátott edényzetet, illetve emblémájával ellátott hulladékzsákot jogszabályban meghatározott díj ellenében az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani. Az emblémával ellátott szemeteszsák, illetve a Szolgáltató emblémájának beszerezhetőségét a Szolgáltató választókerületenként legalább egy vegyesboltban, a hulladékudvarokban, illetve a Szolgáltató telephelyén díjfizetés ellenében biztosítja.

(3a) Amennyiben az ingatlantulajdonos a többlethulladékot nem az erre a célra rendszeresített, a Szolgáltató emblémájával ellátott edényzetben, vagy szemeteszsákban gyűjti, a Szolgáltató az így átadott vagy a gyűjtőedény mellé kirakott többlethulladék elszállítását a 110/120 l térfogatú edényre vonatkozó díj ellenében végzi el.

(4) A Szolgáltató köteles az igénylővel kötött megállapodás alapján, külön díj ellenében szabványosított gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani.

(5) Az ingatlantulajdonos kérelmére a Szolgáltató köteles az építési törmelék, sitt, kerti nyesedék gyűjtésére konténert – jogszabályban meghatározott díj ellenében - az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani.

14. § (1) A Szolgáltató köteles a magánszemélyek által beszállított, háztartásban keletkezett veszélyes hulladék, illetve az újrahasznosítható hulladék átvételére, tárolására, kezelésére hulladékudvart létesíteni, ahol a veszélyes hulladékot átveszi, ártalmatlanításáról gondoskodik, valamint az újrahasznosítható hulladékot díjmentesen átveszi.

(2) A közterületi kézi hulladékgyűjtő edények elhelyezését, rendszeres ürítését és karbantartását a Szolgáltató végzi.

(3) A Polgármesteri Hivatal megrendelésére a Szolgáltató köteles közcélú konténereket kihelyezni. A közcélú konténerek helyét választókerületenként a települési képviselők jelölik ki, a konténerek ürítését a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett gyakorisággal végzi a Szolgáltató. A többletszolgáltatásért a Szolgáltató külön térítési díjat számol fel.

15. § (1) A hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék szállítójárműbe való ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezet-terhelést ne idézzen elő.

(2) A hulladék összegyűjtése során a gyűjtőedényt lecsukott fedéllel kell arra a helyre visszahelyezni, ahonnan a Szolgáltató felvette, a hulladék szállítása során keletkező szemetet, illetve egyéb szennyeződéseket a Szolgáltató köteles haladéktalanul eltávolítani, az eredeti környezeti állapotot helyreállítani, amennyiben azok tevékenysége során, vagy azzal kapcsolatban álltak elő.

(3) Hatályon kívül helyezte a 45/2005. (XI.21.) ÖK. számú rendelet!

(4) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatással összefüggő lakossági ügyintézés kulturált bonyolítása érdekében ügyfélszolgálati irodát fenntartani.

16. § A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:

a) az nem a 13. §-ban meghatározott módon kerül átadásra,

b) a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlan tulajdonosának felróható okból – nem üríthető,

c) a gyűjtőedényben elhelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet,

d) 25érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem szállítható, illetve ártalmatlanítható, illetve nem minősül jelen rendelet szabályai szerint települési hulladéknak.

Az ingatlan tulajdonosának jogai, kötelezettségei

17. § (1) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő valamennyi tulajdonos az ingatlanon keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos alapvető kötelessége, hogy:

a) a települési hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa;

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hatékony hasznosításra, feldolgozásra, illetve a környezetbarát ártalmatlanításra – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja;

c) az e rendeletben meghatározott települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás esetében kizárólag a Szolgáltató szolgáltatását vegye igénybe, valamint a közszolgáltatás díját megfizesse;

d) a települési hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;

e) 7a közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonosként (ideértve az ingatlantulajdonos-változás esetét is) a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelentse, hogy a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételére kötelezetté vált;

f) a Szolgáltató által megküldött azonosító matricát a gyűjtőedényzetre, vagy jól látható helyre felragassza.

(3) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési hulladékot elsősorban szabvány gyűjtőedényben (kuka), az e rendeletben meghatározott esetekben hulladékzsákban, vagy konténerben köteles gyűjteni.

(4) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik, és hulladék sem keletkezik.

(5) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az elkülönített hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatás keretében a Szolgáltatónak köteles átadni, és ennek díját a Szolgáltató részére megfizetni.

18. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket, hulladékzsákokat a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjármű számára megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen oly módon elhelyezni, hogy az a közlekedés biztonságát, a jármű és gyalogosforgalmat ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze és abban kárt ne tegyen. Gyűjtőedény és hulladékzsák a begyűjtést megelőző napon 18 órától helyezhető ki. Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedénynek az ingatlanán történő ismételt tárolásáról legkésőbb a begyűjtést követő naptól kezdődően.

(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, a hulladék szállítását végző dolgozók testi épségét ne veszélyeztesse, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles folyamatosan gondoskodni a gyűjtőedények tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint a gyűjtőedények környezetének tisztán tartásáról.

(4) A hulladékgyűjtő edényben háztartási hulladéknak nem minősülő hulladékot elhelyezni tilos. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edénybe lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás végrehajtásával kapcsolatos észrevétel esetén panaszt tehet a Szolgáltatónál. Intézkedés hiányában a panaszos bejelentéssel élhet a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységénél.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles a szelektív hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett tárolóedényeket rendeltetésüknek megfelelően használni, a szelektíven behelyezett hulladékot nem tulajdoníthatja el.

Szelektív hulladékgyűjtés

18/A. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező papír és műanyag hulladékot a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett 1. mellékletben meghatározott területeken a vegyes hulladéktól elkülönítetten (szelektíven) gyűjti oly módon, hogy a papír és a műanyag hulladékot együttesen a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, megfelelő felirattal ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsákba helyezi.

(1a) A települési hulladék részét képező papír és műanyag hulladék 30 mikronos falvastagságú 120 literes, átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is elhelyezhető.

(1b) A települési hulladék részét képező papír és műanyag hulladék az ingatlantulajdonosnál rendelkezésre álló, de a háztartási vegyes hulladékgyűjtésben részt nem vevő, azzal nem szennyezett szabványos edényzetben is elhelyezhető. Ebben az esetben az edényzeten a Szolgáltató szelektív gyűjtéssel kapcsolatban rendszeresített érvényesítő matricáját el kell helyezni.

(2) A természetes személy ingatlantulajdonos

a) a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltatás körében a Szolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja, illetve

b) a házhoz menő szelektív gyűjtéssel nem érintett területeken az elkülönítetten gyűjtött hulladék hulladékgyűjtő szigetre, hulladékgyűjtő udvarba szállítható, és ott a jogosultnak átadható vagy gyűjtőedényben elhelyezhető.

(3) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 39. § (3) bekezdése és 31. § (1) bekezdése alapján gondoskodik, amely kötelezettségének a Szolgáltató részére történő átadással is eleget tehet.

(4) A házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken az elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó hulladékgyűjtő zsákokat a Szolgáltató havonta egyszer 7 és 18 óra között gyűjti össze és szállítja el.

(5) A házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken a Szolgáltató jogosult a szelektív hulladékgyűjtő zsák tartalmának ellenőrzésére. Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtő zsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, akkor a Szolgáltató az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlantulajdonost felszólítja az elkülönített gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. Az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértésével kihelyezett hulladék az elkülönített gyűjtés keretében nem kerül elszállításra.

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási hulladékra és a biohulladékra vonatkozó külön rendelkezések

19. § (1) A nagydarabos hulladék (lom) összegyűjtéséről és elszállításáról a Szolgáltató évente egy alkalommal külön díj felszámítása nélkül házhoz menő lomtalanítás keretében köteles gondoskodni.

(2) A lomtalanítást a Szolgáltató az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban végzi oly módon, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve kerül elszállításra a Szolgáltató által. Házhoz menő lomtalanítás esetében lomhulladék közterületen nem helyezhető el.

(3) A biohulladékot az ingatlantulajdonos 0,5 m3-t meg nem haladó mennyiségben, hulladékzsákban, vagy legfeljebb 1 méteres darabokra vágva és kötegelve helyezheti az ingatlan elé. A 0,5 m3-t meghaladó mennyiségű biohulladék kizárólag a Szolgáltató által rendszeresített megkülönböztető jelzéssel ellátott biohulladék zsákban helyezhető az ingatlan elé.

(3a) A Szolgáltató az alábbi időpontokban – a lakossággal közölt járatterv alapján – a kötelező közszolgáltatás keretében szállítja el a biohulladékot: január 10. és január 18. között egy alkalommal, május 1. és május 31. között egy alkalommal, november 15. és december 15. között egy alkalommal. A téli időszak biohulladék elszállítása a karácsonyfa begyűjtését tartalmazza.

(3b) A biohulladék kizárólag a (3a) bekezdésben meghatározott időszakban helyezhető ki az ingatlan elé.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen a szétszóródás megakadályozása mellett, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) A biohulladék szállításának időpontjára a Szolgáltató gyűjtési, ütemezési naptárat készít, és arról a lakosságot írásban (szórólap útján), a város honlapján, valamint a helyi médiában értesíti.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése

20. § (1) Az üdülőként használt ingatlan esetében a közszolgáltatás október 31. és március 1. között szünetel, amennyiben az ingatlantulajdonos a szünetelés megkezdése előtt 30 nappal írásban kéri a Szolgáltatónál a közszolgáltatás téli időszakra történő felfüggesztését.

(2) Az ingatlantulajdonos legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 30 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, és az ingatlant más sem használja.

(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja

21. § (1) Az e Rendeletben meghatározott közszolgáltatás alapszolgáltatásból és külön szolgáltatásból áll. Alapszolgáltatásnak minősül a hulladéknak 13. § (1) bekezdésben meghatározott térfogatú gyűjtőedényből, valamint a megközelíthetetlenség esetére rendszeresített hulladékzsákból történő elszállítása. Az alapszolgáltatást meghaladó rész külön szolgáltatás.

(2) Az alapszolgáltatás díja tartalmazza az e rendeletben szabályozott évi egyszeri lomtalanítás díját, a hulladékudvarban átvett hulladék ártalmatlanításának költségeit, a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken a szelektív hulladékgyűjtő zsákban valamint a gyűjtőszigeteken kialakított szelektív hulladékgyűjtő edényzetekben elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának, a gyűjtőszigeteken a gyűjtőedények és környékük folyamatos tisztán tartásának, karbantartásának, valamint a biohulladék évi háromszori elszállításának költségeit is.

(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai Hivatal és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével a miniszter rendeletben állapítja meg, és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, a Koordináló szerv szedi be.

(5) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által negyedévente kiállított számla alapján, 15 napos fizetési határidővel köteles megfizetni.

(6) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

(7) A Koordináló szerv a Szolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatainak ellátásáért a miniszter 13/2016.(V.24.) NFM rendeletében meghatározott szolgáltatási díjat fizet, naptári negyedévenként utólag, az ellátásért felelős önkormányzat teljesítésigazolása alapján.

(8) Az önkormányzat naptári negyedévenként a Koordináló szerv által meghatározott módon és formában elektronikus úton igazolja az adott időszak tekintetében a Szolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés előírásai szerinti teljesítést, mely önkormányzat által kiadott teljesítésigazolás igazolja a vonatkozó önkormányzati rendelet és a közszolgáltatási szerződés szerinti kötelezettségek teljes körű ellátását.

22. § Hatályon kívül helyezte az 5/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet.

23. § (1) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő, a Ht. 38. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti adatokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles kezelni. A nyilvántartásból bárminemű adatszolgáltatás kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben, valamint szervek, illetve személyek részére történhet.

(2) A Szolgáltató rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége körében köteles a Koordináló szerv részére a Ht. 38. § (3) bekezdésében foglaltakon túl a közszolgáltatási területe vonatkozásában megadni az ingatlanhasználókat terhelő közszolgáltatási díj mértékét és minden olyan adatot és információt, amely a közszolgáltatási díj számlázásához és a szolgáltatási díj megállapításához, valamint a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Szolgáltató eseti adatszolgáltatási kötelezettségének a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 20 .§ (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles eleget tenni.

(3) A Koordináló szerv kezelheti és részére átadhatók a Ht. 38. § (4) bekezdésében meghatározott adatok. A Koordináló Szerv a személyes adatokat az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kezelheti és nyilvántarthatja. Jogosult a számlázási, díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladatkörében a személyes adatok körére vonatkozó csoportos adatszolgáltatást kérni a járási hivatal illetékes szervétől.

(4) A Koordináló szerv a (3) bekezdés szerint átvett személyes adatokat az érintettnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnéséig, a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak kifizetéséig (behajtásáig), vagy törléséig kezelheti.

Mentesség, kedvezmények

24. § Hatályon kívül helyezte az 54/2007. (XII.21.) KGY. rendelet, 2008. január 1-jével.

25. § Hatályon kívül helyezte az 54/2007. (XII.21.) KGY. rendelet, 2008. január 1-jével.

IV. Fejezet

A közterületek és ingatlanok tisztán tartása

26. § (1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a 27. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (továbbiakban: ÉKF) útján gondoskodik a tulajdonában lévő közterületek tisztán tartásáról.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok ellátása érdekében a Közgyűlés az ÉKF útján gondoskodik különösen:

a) a közterületek, buszmegállók szervezett, rendszeres tisztán tartásáról, általános jellegű takarításáról,

b) a közutak tisztán tartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről;

c) a zöldterületek tisztán tartásáról, kaszálásáról, az átereszek tisztán tartásáról, fakivágással és növénytelepítéssel, parkosítással kapcsolatos feladatok ellátásáról,

d) Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet.

e) Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet.

f) Hatályon kívül helyezte a 45/2007. (X.19.) önkormányzati rendelet.

g) azokon a közterületeken, ahol az ingatlan és az úttest közötti távolság az 5 métert meghaladja, az 5 méteren túli terület tisztán tartásáról és kaszálásáról.

27. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az ingatlan határától számított 5 méteren belül a teljes terület tisztán tartásáról, a zöldsáv kaszálásáról;

b) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság mentesítéséről;

c) a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról az ingatlan előtti szakaszra terjedően, amennyiben az, az ingatlan határától számított 8 méteren belül található;

d) az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feladatokat úgy kell elvégezni, hogy a járda vagy útburkolat ne rongálódjon, továbbá a terepszint ne változzon.

(3) A felhalmozott havat az út tulajdonosa (kezelője, fenntartója), illetve az ingatlantulajdonos úgy köteles eltávolítani vagy elhelyezni, hogy a közlekedés zavartalansága biztosított legyen.

28. § (1) Érd Megyei Jogú Város közterületein szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda engedély nélkül szemetet (építési és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket stb.) lerakni, a közterületen lévő berendezési tárgyat, fát vagy egyéb növényt beszennyezni, rongálni tilos. Az árkokba, csatornákba, folyókákba, átereszekbe zöldhulladékot, zöldnyesedéket, falevelet, egyéb hulladékot elhelyezni tilos.

(2) Közterületen szemetet és hulladékot csak az arra a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényzetbe szabad elhelyezni.

29. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (építési-, szerelési, árusítási munkák stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét 2 m-es körzetben az engedélyes köteles tisztán tartani. Ha az építkezési munkálatok végzése során építési törmelék, szemét keletkezik, amelyet a közterületen tárolnak, úgy azt 72 órán belül el kell szállítani. A hulladékot az elszállítás időpontjáig konténerben, vagy egyéb zárt tárolótérben közterület-használati engedély birtokában kell tárolni.

(2) Építkezésnél, vagy a közterület egyéb módon történő igénybevételénél a fákat, növényeket és egyéb létesítményeket védőburkolattal kell körülvenni. A rongálásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni, illetve az eredeti állapotot helyreállítani.

(3) Közterületen a gépjárművek mosása – erre alkalmas helyen – csak karosszériamosással és a környezetre nem káros mosószerrel végezhető. Alváz és motormosás tilos. A mosással okozott szennyeződést és csúszásveszélyt haladéktalanul meg kell szüntetni. Tömegközlekedési útvonalakon és az útvonalak mentén gépjárművek mosása tilos.

30. § (1) Hatályon kívül helyezte a 30/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet

(2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásával, valamint szállításával a közterület beszennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal eltakarítani. Az anyagok lerakásánál, mozgatásánál ügyelni kell arra, hogy a zöldterületen lévő felszerelési tárgyak, fák, cserjék, növények szabadon maradjanak, meg ne rongálódjanak.

31. § (1) A járdaszakasz melletti nyílt árok feltöltése vagy lefedése kizárólag a helyi építésügyi hatóság engedélyével, az általa meghatározott módon lehetséges. Járműbehajtók átereszeinek építése és annak tisztán tartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A csapadékvíz elvezető árkokat betömni, a víz elfolyását megakadályozni tilos. A közterületre csapadékvíz elvezető árokba, csapadékvíz elvezető csatornába, szennyvizet, kiereszteni szigorúan tilos.

(1a) A csapadékvizet az ingatlanokról a szennyvíz-elvezető csatornába belevezetni tilos. A csapadékvíz szennyvíz-elvezető csatornába történő bevezetésének kivizsgálása céljából az ingatlantulajdonos köteles a hatóság ügyintézőjét az ingatlanára beengedni és az ellenőrzés lefolytatását tűrni. Az ingatlantulajdonos az eljárás során a hatóság kérésére az ingatlan csapadékvíz elvezetésével és szennyvíz-csatornára való rákötésével kapcsolatosan a rendelkezésére álló dokumentumait köteles bemutatni.

(2) A gondozatlan járdaszakasz, áteresz vagy nyílt árok tisztítását az Önkormányzat az ingatlantulajdonos költségére elvégezteti. Az ÉKF az árkok, átereszek tisztán tartásából származó földet és egyéb hulladékot a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül elszállítja.

(3) Vis maior esetén a gondozatlanságából, szabálytalan, szakszerűtlen műszaki kivitelezésből eredő vízelvezető áteresz-dugulásokat, szükséges ároknyitásokat az ÉKF köteles azonnali munkaként elhárítani, elvégezni, az ingatlantulajdonos költségére.

(4) Az ÉKF az ingatlan tulajdonosa, illetve használója kérésére és költségére elvégezheti az ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető árok, illetve gyalogos és járműbehajtók átereszeinek használhatóságának, működőképességének fenntartásához felújításához, és a rendelet 27. §(1) c pontja szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges munkákat.

(5) Többlakásos épületben (pl. társasház) a tisztán tartás a társasház feladata.

(6) Két szomszédos terület, épület, építmény közötti területsávnál vagy átjárónál a tisztán tartási kötelezettség az ingatlantulajdonosok között 50-50 %-os arányban oszlik meg. Ahol a határolás nem egyértelmű, vagy vitás, ott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője (továbbiakban: jegyző) jogosult állást foglalni.

32. § (1) A szórakoztató-, vendéglátó- és elárusítóhelyek, üzletek, irodák a tevékenységi körükkel kapcsolatban kötelesek a létesítmény bejárata előtt csikkbedobót és hulladékgyűjtőt kihelyezni és azokat rendszeresen üríteni, a portálok ablakait, cégtáblákat folyamatosan tisztántartani. Egyebekben az ingatlantulajdonos kötelezettségeire a 27. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A piacok és vásárterek köztisztasági feladatainak ellátása az üzemeltető feladata. A tisztán tartási kötelezettség a piac által elfoglalt összes közterületre érvényes.

(3) Az állatok által okozott szennyezés eltakarításáról a közterületen az állattartó köteles gondoskodni.

(4) A közterületen elhelyezett hirdetmény, plakát eltávolítása annak a feladata, aki azt elhelyezte, illetve az elhelyező személye ismeretének hiányában az, akinek érdekében a kihelyezés történt. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, költségére az ÉKF végzi el a feladatot.

33. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanát tisztán tartani, gyommentesítéséről gondoskodni, különösen a parlagfüvet irtani.

(2) Az ingatlantulajdonos az olyan hulladékot, amely nem tekinthető háztartási hulladéknak, saját költségén köteles a kijelölt hulladéklerakó helyre elszállítani, vagy az elszállításáról gondoskodni.

(3) Az ingatlantulajdonos a rothadó, vagy bűzös szemét, hulladék elszállításáról, illetve megsemmisítéséről haladéktalanul gondoskodni köteles.

(4) Háztartási hulladékot huzamosabb ideig (két héten túl) felhalmozni, tárolni tilos, azt az ingatlantulajdonos a kötelező közszolgáltatás igénybevételével köteles elszállíttatni. A háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet rendszeres tisztításáról, karbantartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

(5) A beépítetlen ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről.

(6) Az ingatlanon elhagyott hulladék-kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg - ellenkező bizonyításáig - az ingatlan használóját, illetve tulajdonosát terheli. A közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a Szolgáltató gondoskodik. Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a hulladékkezelés és az eljárás költségeit érvényesíti.

34. § Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (II. 01.) önkormányzati rendelet.

V. Fejezet

35. § Hatályon kívül helyezte a 60/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

36. § (1) -(2) Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet.

(3) A köztisztasági kötelezettségek teljesítését a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője ellenőrzi.

(4) A közterületek és ingatlanok tisztán tartásával kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatása a Jegyző hatáskörébe tartozik.

37. § A beépítetlen ingatlan tulajdonosa legkésőbb 2005. december 31-ig köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe.

38. § Ez a rendelet 2005. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 27/2002.(XII.23.), a 43/2003.(XII.23.), a 3/2004.(III.03.), valamint a 15/2004.(IV.28.) ÖK számú rendeletek hatályukat vesztik.

39. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.