Kéty Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (X.12.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 8/2013.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 13 - 2015. 10. 13

Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ a)-g) pontjaiban, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és 19. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Kéty Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 8/2013.(XI.18.) önkormányzati rendelet 12.§ (3) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Avart és kerti hulladékot égetni minden kedden és pénteken 15-19 óra között, valamint a hónap második és negyedik szombatján 8-12 óra között lehet. Az égetés során be kell tartani a hatályos tűzvédelmi szabályokat.”


2.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gödrei Zoltán                                                     Dr. Rózsa Éva

 polgármester                                                            jegyző