Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.19..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 25 - 2021. 03. 30

Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.19..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

 • a) kiadását 274 070 806 Ft
 • b) bevételét 274 070 806 Ft

főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

 • a) Költségvetési bevételek összesen: 236 756 191 Ft, ebből

  • aa) működési: 187 874 150 Ft

  • ab) felhalmozási: 48 882 041 Ft

 • b) Költségvetési kiadások összesen: 270 460 974 Ft, ebből

  • ba) működési: 187 874 150 Ft

  • bb) felhalmozási: 82 586 824 Ft

 • c) Költségvetési hiány: 33 704 783 Ft, ebből

  • ca) működési hiány: 0 Ft

  • cb) felhalmozási hiány: 33 704 783 Ft

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

 • a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

  • aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 31 085 282 Ft

  • ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 33 708 240 Ft

 • b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

  • ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen: 0 Ft, ebből

baa) felhalmozási hitelek bevételei: 0 Ft

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 0 Ft, ebből

bba) felhalmozási hitelek kiadásai: 0 Ft

bbb) működési hitelek kiadásai: 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek összesen: 37 314 615Ft

d) Finanszírozási kiadások összesen: 3 609 832 Ft

e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 33 704 783 Ft

(4) A kiadások főösszegén belül

a) a személyi juttatások előirányzatát 61 787 704 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 9 183 466 Ft

c) a dologi kiadások előirányzatát 101 258 670 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1 644 310 Ft

e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 14 000 000 Ft

f) a beruházási kiadások előirányzatát 34 586 824 Ft

g) a felújítási kiadások előirányzatát 48 000 000 Ft

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft

i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft

összeggel állapítja meg.

(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 2 000 000 Ft összeggel állapítja meg.

ebből: általános tartalék 2 000 000 Ft

(5) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 8 300 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel 8 035 000 Ft

b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 0 Ft

c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel 0 Ft

d) bírság-, pótlék- és díjbevétel 300 000 Ft

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.

(3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.

(4) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet a felújítási kiadásait célonként.

(5) A többéves kihatással járó döntéseket a 7. az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.

(7) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 11. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2020. évben 46 380 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(3) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.

(4) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

 • a) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
 • b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
 • c) Az önkormányzati intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
 • d) Az önkormányzati intézmény vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja költségvetési előirányzatait és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezhet.
 • e) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

3. Pénzellátás, támogatások folyósítása

4. § (1) A 11. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.

(2) Az önkormányzati intézmény támogatása havonként az éves előirányzat 1/12-ed rész erejéig történik.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.

4. A 2019. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek

5. § A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

5. Pénz- tőke és hitelműveletek

6. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.

(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.

6. Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (Ft)

kép: /download/EJR_130592-base64img.png

2. melléklet

Önkormányzata 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatai (Ft)

kép: /download/EJR_130600-base64img.png

3. melléklet

Önkormányzata 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai (Ft)

kép: /download/EJR_131051-base64img.png

4. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2020. évi központi költségvetési támogatás

kép: /download/EJR_131053-base64img.png

5. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként (Ft)

kép: /download/EJR_131056-base64img.png

6. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként (Ft)

kép: /download/EJR_131059-base64img.png

7. melléklet

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

kép: /download/EJR_131064-base64img.png

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok (Ft)

kép: /download/EJR_131068-base64img.png

9. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE (Ft)

kép: /download/EJR_131070-base64img.png

10. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata közvetett támogatások 2020 * (kedvezmények, mentességek)

kép: /download/EJR_131071-base64img.png

11. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata által 2020. évben biztosított támogatások előirányzata (Ft)

kép: /download/EJR_131073-base64img.png

12. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata által 2020. évben ellátott önként vállalt feladatok (Ft)

kép: /download/EJR_131078-base64img.png