Imola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01

Imola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva, a 7/2015.(VI.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:  1. §A rendelet 13.§. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Azon családi házas ingatlanok használói, ahol a hatósági nyilvántartás alapján a bejelentett lakosok száma 1 fő, 60 literes gyűjtőedény használatát kérelmezhetik. A jogosultság fennállását az igénylő ingatlanhasználónak kell a Közszolgáltató felé igazolnia, a Központi Személyadat és Lakcímnyilvántartó rendszer nyilvántartása alapján.
  1. §(1) A rendelet 2016.január hó 01 napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.Imola,2015.december 17.    Osváth Katalin sk.                                                                         Zelenka Andrea sk.

         polgármester                                                                                        jegyzőZáradék:

A rendelet 2015.december 21 napján a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.
                                                                                                           Zelenka Andrea sk.

                                                                                                                      jegyző