Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 25- 2022. 02. 25

Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.25.

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Tiszagyulaháza község polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)kiadását 196.613.717 Ft
b)bevételét 196.613.717 Ft
főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2)A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a)Költségvetési bevételek összesen: 168.874.508 Ft, ebből
aa)működési: 158.788.355 Ft
ab)felhalmozási: 10.086.153 Ft
b)Költségvetési kiadások összesen: 196.613.717 Ft, ebből
ba)működési: 158.788.355 Ft
bb)felhalmozási: 37.825.362 Ft
c)Költségvetési hiány: 27.739.209 Ft, ebből
Ebből: felhalmozási hiány 27.739.209 Ft
(3)A költségvetési hiány belső finanszírozása:
a)A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele
aa)előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák):14.613.643 Ft
ab)előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 27.739.209 Ft
(4)A kiadások főösszegén belül
a)a személyi juttatások előirányzatát 53.424.626 Ft
b)a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 6.151.472 Ft
c)a dologi kiadások előirányzatát 85.445.857 Ft
d)az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1.600.000 Ft
e)az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 12.166.400 Ft
f)a beruházási kiadások előirányzatát 8.107.140 Ft
g)a felújítási kiadások előirányzatát 29.718.222 Ft
h)az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft
i)a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összeggel állapítja meg.
(5)Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 2.000.000 Ft összeggel állapítja meg.
ebből: általános tartalék 2.000.000 Ft
(6)A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2021. évi saját bevételeinek előirányzatát 8.200 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:
a)helyi adókból, települési adóból származó bevétel 8.000.000 Ft
b)az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 0 Ft
c)az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel 0 Ft
d)bírság-, pótlék- és díjbevétel 200.000 Ft

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.

(3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.

(4) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként.

(5) Az 6. melléklet tartalmazza az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként.

(6) A többéves kihatással járó döntéseket a 7., az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.

(8) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2021. évben 46.380 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(3) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.

(4) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.

b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

c) Az önkormányzati intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.

d) Az önkormányzati intézmény vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja költségvetési előirányzatait és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezhet.

e) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

3. Pénzellátás, támogatások folyósítása

4. § (1) A 11. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.

(2) Az Önkormányzat intézmény támogatása havonként az éves előirányzat 1/12-ed rész erejéig történik.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.

4. A 2020. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek

5. § A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

5. Pénz- tőke és hitelműveletek

6. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.

(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.

6. Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE

2. melléklet

Önkormányzata 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatai (Ft)

3. melléklet

Önkormányzata 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai (Ft)

4. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi központi költségvetési támogatás

5. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként (Ft)

6. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként (Ft)

7. melléklet

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok (Ft)

9. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE (Ft)

10. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata közvetett támogatások 2021 * (kedvezmények, mentességek)

11. melléklet

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata által 2021. évben biztosított támogatások előirányzata (Ft)