Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 03. 01

Kőröstetétlen Község Önkormányzata

11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete[1]

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetben

 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1. § A rendelet hatálya a Kőröstetétlen közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező – több lakcímmel rendelkező esetén Kőröstetétlenen életvitelszerűen lakó – magyar állampolgárokra, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában megállapított személyekre terjed ki.

 

2. §[2] Ha e rendelet másként nem szabályozza, szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt

a) az egyedül élő személyt, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 110 %-át,

b) az egyedülálló személyt, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 105 %-át, és tartásra köteles és képes közeli hozzátartozója nincs,

c) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, és tartásra köteles és képes közeli hozzátartozója nincs.

 

3. § (1) A szociális ellátás lehet

a) pénzbeli támogatás,

b) természetbeni támogatás.

 

(2) Pénzbeli támogatások:

a)[3] rendkívüli települési támogatás

b)[4]

 

(3) Természetbeni támogatások:

a)[5]

b) köztemetés,

c)[6] rendkívüli települési támogatás.

 

4. § A szociális ellátás iránti kérelmet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben rögzített önkormányzati szerv bírálja el, átruházott hatáskörben.

 

5. § A szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére vagy hivatalból indul.

 

6. § (1) A szociális ellátás iránti kérelmet az önkormányzati hivatal szociális igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységéhez lehet benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja nevét,

d) állandó lakóhelyét,

e) tartózkodási helyét,

f) társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ-szám)

g) a kérelmezővel egy háztartásban élők a) – f) pontban felsorolt személyi adatait.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családtagjai rendszeres jövedelemének, pénzellátásának igazolására szolgáló jövedelemigazolásait. Rendszeres jövedelem és pénzellátás igazolására felhasználható:

a) a kérelem benyújtását megelőző hónapról munkáltató által kiállított jövedelemigazolás,

b) rendszeres pénzellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött értesítése, vagy az ellátást megállapító határozata, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat,

c) gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet másolata, vagy a gyermektartásdíj összegéről a felek peren kívül létrejött írásbeli egyezségének másolata,

d) vállalkozásból származó jövedelem esetén adóbevallás,

e) lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség részben vagy egészben történő bérbeadásáról szóló szerződés másolata,

f) ösztöndíjat folyósító szerv által kiállított jövedelemigazolás,

g) álláskeresési támogatásban részesülő esetében a támogatás megállapításáról szóló határozat és a kérelem benyújtását megelőző hónap csekkszelvénye, folyószámla kivonata,

h) álláskeresési támogatásban nem részesülő esetében nyilatkozat a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett, nem rendszeres munkavégzésből származó havi átlagjövedelemről,

i) tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása,

j) havi rendszeres jövedelem megszűnéséről vagy a vállalkozási tevékenység megszűnéséről szóló irat,

k)[7]közfoglalkoztatás esetében munkaszerződés, vagy a munkáltató igazolása.

 

2. Rendszeres szociális segély

 

7. §[8]

 

8. §[9]

 

3. Önkormányzati segély

 

9. § (1)[10] A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére az Önkormányzat rendkívüli települési támogatás nyújt.

(2) E rendeletben foglaltak szerint rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a szociálisan rászorult:

a) tartósan beteg és emiatt jelentős jövedelem kiesést szenved,

b) elemi kár, baleset, bűncselekmény miatt anyagi segítségre szorul,

c)[11] rendszeres pénzellátása 90 napon belül megszűnt a kérelmezőnek fel nem róható okból,

d) állandó ápolásra, gondozásra és felügyeletre szoruló közeli hozzátartozóját ápolja és ápolási díjra nem jogosult,

e) részére egyszeri nagy-összegű gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzés szükséges.

(3)[12] Rendkívüli települési támogatás adható különösen:

a) szakorvosi indokolásban javasolt gyógyászati segédeszköz, betegség esetén orvosi vénnyel igazolt gyógyszer beszerzésére, amennyiben közgyógyellátás megállapítására a szociálisan rászorult nem jogosult,

b) gyermek és fiatal felnőtt részére

ba) szakorvos által javasolt optikai segédeszköz beszerzésére,

bb) betegség esetén orvosi vénnyel igazolt gyógyszer beszerzésre,

bc) köznevelési, felsőoktatási intézménybe való közlekedésre, tanulói, hallgatói jogviszony igazolása mellett,

c) a rászorult által elszenvedett

ca) hatósági igazolással igazolt, vagy köztudomású elemi kár, vagy

cb) rendőrségi jegyzőkönyvben rögzített bűncselekmény esetén

a személyes szükségletet szolgáló dolgok pótlására,

d) gyámhatósági határozat alapján nevelésbe vett gyermekkel történő személyes kapcsolattartásra,

e)[13] temetési költségek finanszírozására, a halálesetet követő 3 hónapon belül, halotti anyakönyvi kivonat és temetési számla bemutatása mellett.

 

10. §[14] (1) A rendkívüli települési támogatás összege eseti jelleggel alkalmanként, vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel legfeljebb 10.000 Ft.

(2) Az eseti jelleggel megállapított rendkívüli települési támogatás a határozat kézbesítését követő legkésőbb három munkanapon belül kerül folyósításra.

(3) A meghatározott időszakra havi rendszerességgel megállapított rendkívüli települési támogatás első alkalommal a határozat kézbesítését követően legkésőbb három munkanapon belül, a további alkalmak esetén a hónap 5. napjáig kerül folyósításra.

 

11. §[15] A rendkívüli települési támogatás felhasználását az önkormányzati hivatal szociális igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége jogosult ellenőrizni. A rendkívüli települési támogatás jogosultja a nevére szóló számla, a 9. § (3) bekezdés c) pontjában rögzített felhasználás esetén a pótolt okirat bemutatásával köteles igazolni a rendkívüli települési támogatás határozatnak megfelelő felhasználását.

 

4. Köztemetés

 

12. § (1) Az Szt. 48. § (1) bekezdése szerinti közköltségen történő eltemettetésről a helyben szokásos legolcsóbb temetés formájában – lehetőleg hamvasztással – kell gondoskodni.

(2) Az Önkormányzat

a) a temetési költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti megtérítési kötelezettség alól kérelmére

a) egészében mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, aki szociálisan rászorult és hagyatéki teher bejegyzésére alkalmas ingatlannal nem rendelkezik,

b) 50 % arányban mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, aki szociálisan rászorult és kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.

 

5. Közgyógyellátás

 

13. §[16]

 

6. Szociálpolitikai kerekasztal

 

14. § (1) Kőröstetétlen Község Önkormányzata "Szociálpolitikai Kerekasztalt" hív össze.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal feladata a helyi szociálpolitikai, gyermekvédelmi koncepciók, döntések, jogszabály-tervezetek véleményezése, a szociális szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai

a) Kőröstetétlen Község Önkormányzat Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság Elnöke

b) Óvónő

c) Védőnő

d) Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője

e) Általános Iskola ifjúságvédelmi felelőse

f) Jegyző.

 

7. Záró rendelkezések

 

15. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„4. § E rendelet tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, az ellátáshoz szükséges feltételeket, a támogatás mértékét, folyósításának rendszerét.”

 

16. §[17]

 

17. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti a rendelet 1. melléklete.

(2) A 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezéseket a 2014. január 1-jét követően benyújtott kérelem alapján indult eljárásban kell alkalmazni.

(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

(4) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a Kőröstetétleni Községháza (Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) hirdetőtábláján.

 

18. § Hatályát veszti:

a) a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja, 5 – 10 §-ai, a 19. § (7) bekezdése, 20-22 §-ai, a 23. § (1) bekezdés a) és b) pontja, és a rendelet 1. melléklete,

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelet

1. §-a, 3. §-a, 5 – 16. §-ai, a 24. § (4) bekezdése, 25. §-a, és 1. melléklete;

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet;

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet;

e) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet.

 

 

Dr. Diósgyőri Gitta sk.                                                                                                Pásztor Imre sk.

          jegyző                                                                                                                 polgármester

 

---------

 

1. melléklet a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez[18]

 

Az egységes szerkezetbe foglalás időpontja:

                                                                                                      2015. március 2.

 

Dr. Diósgyőri Gitta

jegyző

 

 

[1]

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2015. március 1-jétől hatályos szöveg.

[2]

A rendelet 2. §-át módosította a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. március 1-jétől.

[3]

A rendelet 3. § (2) a) pontját módosította a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. március 1-jétől.

[4]

A rendelet 3. § (2) b) pontját hatályon kívül helyezte a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § 1. ponjta. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől.

[5]

A rendelet 3. § (3) a) pontját hatályon kívül helyezte a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § 2. ponjta. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől.

[6]

A rendelet 3. § (3) c) pontját módosította a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. március 1-jétől.

[7]

A 6. § (3) bekezdését k) ponttal egészítette ki a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. március 1-jétől.

[8]

A rendelet 7. §-át hatályon kívül helyezte a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § 3. pontja. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől.

[9]

A rendelet 8. §-át hatályon kívül helyezte a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § 4. pontja. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől.

[10]

A 9. § (1) bekezdését módosította a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. március 1-jétől.

[11]

A 9. § (2) bekezdés c) pontját módosította a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. március 1-jétől.

[12]

A 9. § (3) bekezdését módosította a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. március 1-jétől.

[13]

A 9. § (3) bekezdés e) pontját módosította a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. március 1-jétől.

[14]

A rendelet 10. §-át módosította a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2015. március 1-jétől.

[15]

A rendelet 11. §-át módosította a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2015. március 1-jétől.

[16]

A rendelet 13. §-át hatályon kívül helyezte a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § 5. pontja. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől.

[17]

A rendelet 13. §-át hatályon kívül helyezte a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § 6. pontja. Hatálytalan: 2015. március 1-jétől.

[18]

A rendelet 1. mellékletét hatályon kívül helyezte a 17. § (1) bekezdés. Hatálytalan: 2014. január 2. napjától.