Kőröstetétlen Község Önkormányzata 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 01. 01

Kőröstetétlen Község Önkormányzata

14/2014. (XI. 26.)[1] önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

a 14/2015. (XI. 27.), a 7/2016. (XII. 2.), a 8/2017. (XII. 1.),

a 12/2018. (XI. 30.) és a 11/2020. (XII. 22.) önkormányzati rendelet

módosításaival egységes szerkezetben


Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §[2] (1) Helyi iparűzési adó köteles az Önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

           (2) Az adó alanya a helyi adókról szóló törvényben meghatározott adóalany.

       (3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.


2. §[3] Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2005. évtől az adóalap 2 %-a.


2/A. §[4] (1) Mentes az iparűzési adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 23. pontjában meghatározott adóalany, feltéve, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

                (2) Az adókedvezményt az 1. melléklet szerinti nyilatkozat benyújtásával lehet igénybe venni.

                (3) A (2) bekezdés szerint benyújtott nyilatkozat tartalmát a hatóság ellenőrzi.


3. §[5] (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak.

            (2) E rendelet alkalmazásában a hivatkozott és nem szabályozott fogalmak értelmezésére

            1. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben,

            2. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben,

            3. a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVI. törvény;

            4. a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben,

            5. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben,

            6. az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvényben, valamint

            7. az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben

meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.


4. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

       (2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

      (3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a Kőröstetétleni Községháza (Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) hirdetőtábláján.


5. § Hatályát veszti

1. a helyi iparűzési adóról szóló 6/2004. (VII.19.) önkormányzati rendelet, és

      2. a helyi iparűzési adóról szóló 6/2004. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2004. (XI. 24.) önkormányzati rendelet.


Dr. Diósgyőri Gitta s. k.                                                                       Pásztor Imre   s.k.                  jegyző                                                                                                        polgármesterEgységes szerkezetbe foglalás időpontja:

2020. december 29.


                                   Dr. Diósgyőri Gitta

                                   címzetes főjegyző


1. melléklet[6] a 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethezNYILATKOZAT


A helyi iparűzési adóhoz adómentesség igénybevételéhez


Alulírott név: ………………………………………….. Szül. hely, idő……………………………

Adóazonosító jel/ nyilvántartási szám:…………………………………….

Adószám:………………………………………………………….

Vállalkozás neve:………………………………………………….


Bűntető jogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a helyi iparűzési adóról szóló 30/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2/A. §-a (1) bekezdése szerinti adómentességet igénybe kívánom venni, mert az alábbi két feltételnek együttesen megfelelek:

  • vállalkozási szintű iparűzési adó alapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, és
  • a nettó árbevétel legalább 80 %-a külön jogszabály alapján háziorvosi / házi gyermekorvosi / fogorvosi alapellátási / védőnői* tevékenység végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.


A fenti nyilatkozatot az iparűzési adóbevallással egyidejűleg benyújtom.

Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom valóságtartalmát a hatóság ellenőrizni jogosult.


Dátum:………………………………………….


                                                                                           ……………………………………

                                                                                                             adózó aláírása

-----------
[1]

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2021. január 1-jétől hatályos szöveg.

[2]

A rendelet 1. §-át módosította a 11/2020. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. január 1-jétől.

[3]

A rendelet 2. §-át módosította a 11/2020. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2021. január 1-jétől.

[4]

A rendeletet 2/A. §-sal egészítette ki a 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. január 1-jétől.

[5]

A rendelet 3. §-át módosította a 12/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. január 1-jétől.

[6]

A rendeletet 1. mellékletét módosította a 7/2016. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. január 1-jétől.