Kőröstetétlen Község Önkormányzata 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2019. 01. 01

Kőröstetétlen Község Önkormányzata

13/2014. (XI. 26.)[1] önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

a 8/2016. (XII. 2.) és a 11/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet

módosításaival egységes szerkezetben


Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kommunális adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.


2. § Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 3.000 Ft/év.


3. § (1)Mentes az adó alól az a magánszemély, aki külterületi ingatlannal rendelkezik

(2) 50 %-os adókedvezményben részesül az a magánszemély, aki

a) egyedülálló, és az adóévet megelőző évben betöltötte 70. életévét,

b) házas, vagy élettársi kapcsolatban él, és az adóévet megelőző évben mindketten betöltötték 80. életévüket.


4. §[2] Adókedvezményt a 1. melléklet szerinti nyilatkozat benyújtásával a lehet igénybe venni.

5. §[3]  (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak.

(2) E rendelet alkalmazásában a hivatkozott és nem szabályozott fogalmak értelmezésére

1. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben,

2. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben,

3. a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVI. törvény;

4. a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben,

5. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben,

6. az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvényben, valamint

7. az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben

meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.


6. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

(3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a Kőröstetétleni Községháza (Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) hirdetőtábláján.


7. § Hatályát veszti

1. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2004. (VII.19.) önkormányzati rendelet, és

2. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2004.(VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.


Dr. Diósgyőri Gitta s. k.                                                                                    Pásztor Imre s. k.

         jegyző                                                                                                         polgármesterEgységes szerkezetbe foglalás időpontja:

2018. december 1.

Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző


a 13/2014. (XI. 26.)[4] önkormányzati rendelet 1. melléklete


NYILATKOZAT


a 201…. adóévtőlKőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő Testületének 13/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete alapján a magánszemélyek kommunális adójának 50 % adókedvezmény igénybevételéhez1.) 50 % adókedvezményben részesül az az egyedülálló magánszemély, aki a 70. életévét az adóévet megelőző évben betöltötte:


Név:____________________________________________________________________


Születési hely:___________________Születési idő:__________év __________hó ___nap


Lakcím:__________________________________________________________________


Bűntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy egyedülálló vagyok, és a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.


Kőröstetétlen,                   hó         nap

_________________________

                                                                                                                           aláírás2.) 50 % adókedvezményben részesül az a házpár, vagy élettársak, akik mindkét részről az adóévet megelőző évben 80. évüket betöltötték.


Név:____________________________________________________________________


Születési hely:___________________Születési idő:__________év __________hó ___nap 


Lakcím:__________________________________________________________________


Házastárs/élettárs neve:_____________________________________________________


Születési hely:___________________Születési idő:__________év __________hó ___nap


Bűntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.


Kőröstetétlen,                    hó         nap

________________________

                                                                                                                           aláírás


_________________________

                                                                                                             házastárs/élettárs aláírása


--------


[1]

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2019. január 1-jétől hatályos szöveg.

[2]

A rendelet 4. §-át módosította a 8/2016. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. január 1-jétől.

[3]

A rendelet 5. §-át módosította a 11/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. január 1-jétől.

[4]

A rendelet 1. mellékletét módosította a 8/2016. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. január 1-jétől.