Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 10/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díj fizetéséről

Hatályos: 2019. 01. 01

Kőröstetétlen Község Önkormányzata

10/2013. (XI. 27.)[1] önkormányzati rendelete

a talajterhelési díj fizetéséről

a 15/2014. (XI. 26.) és a 8/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításaival

egységes szerkezetben


Kőröstetétlen Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, vagy vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.


2. § (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja, a meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és a veszélyeztetési szorzó határozza meg.

(2) A talajterhelési díj alapja:

a) helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel,

b) vízjogi engedély alapján végzett szennyvízelhelyezés esetében a szenny- és használt víz éves mennyisége, csökkentve a külön jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezései szerint megtisztított víz mennyiségével.

(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke:

a)[2]

b) 2012. február 1-jétől 1200 Ft/m³.

(4) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 3. számú melléklete állapítja meg.

(5)[3] E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak.”


3. § (1) a) A kibocsátó negyedévente a negyedév utolsó napjáig a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátása alapján fizetett teljes díj negyedévének megfelelő összegben díjelőleget fizet.

b) Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátást mérő rendszert, a mérések alapján kell megfizetnie a folyó negyedévre irányadó díjelőleget.

(2) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről a tárgyévet követő március 31-ig bevallást tesz.

(3) A kibocsátó fizetési kötelezettségét a 11742207-15441647-0392-0000 számú számla javára teljesíti.


4. § (1)[4] A kibocsátó részére szolgáltatott víz, valamint a kibocsátótól a városi szennyvíztisztító telepre beszállított szennyvíz mennyiségére, és a kibocsátó azonosítására alkalmas adatokat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben kijelölt közszolgáltató szolgáltatja az adóhatóság részére a tárgyévet követő január 31-ig.

(2) Az adóhatóság az (1) bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatást és a kibocsátók bevallásait egyezteti és ellenőrzi.


5. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

(3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a Kőröstetétleni Községháza (Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) hirdetőtábláján.


6. § Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 17/2009. (XII. 1.) Ök. rendelet.


7. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Dr. Diósgyőri Gitta s. k.                                                                                    Pásztor Imre s. k.

jegyző                                                                                                          polgármester


Egységes szerkezetbe foglalás időpontja:

2018. december 1.


Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző

[1]

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2019. január 1-jétől hatályos szöveg.

[2]

A 2. § (3) bekezdés a) pontját hatályon kívül helyezte a 15/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. január 1-jétől.

[3]

A rendelet 2. §-át (5) bekezdéssel egészítette ki a 8/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 20189. január 1-jétől.

[4]

A 4. § (1) bekezdését módosította a 15/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. január 1-jétől.