Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2014. (VIII.21.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2014. 08. 24 - 2014. 08. 25

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §, 49. § (2) bekezdésében, 51. § (2) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében, 57. § (1)-(2) bekezdéseiben, továbbá a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 9. §-ában foglalt rendelkezésekre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Kondó Község Önkormányzata képviselő-testülete Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „Ör.”) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a legidősebb nem akadályozott önkormányzati képviselő, mint korelnök hívja össze és vezeti.”


2. § Az Ör. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„18. § A képviselő-testület elrendelheti az ülésről hangfelvétel készítését az ehhez szükséges technikai feltételek biztosítása mellett. A hangfelvétel megőrzéséről a jegyző gondoskodik az iratkezelési szabályoknak megfelelően.”


3. § Az Ör. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„34. § Amennyiben a polgármester, alpolgármester vagy képviselő a döntés meghozatalában személyesen érintett és ezt a döntés meghozatala előtt nem jelzi, bármely képviselő-testületi tag vagy a jegyző jelezheti az illető érintettségét. A kizárás ügyében a vizsgálat az ügyrendi bizottság feladata. Amennyiben az ügyrendi bizottság indítványa alapján a képviselő-testület a kizárási ok fennálltát megállapítja, az érintett képviselő-testületi tag tiszteletdíját három hónap időtartamra havi 20 %-al csökkenteni kell.”

4. § Az Ör. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A rendeletet az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kell kihirdetni.”


5. § Az Ör. 47. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) Az Ügyrendi Bizottság feladata:

a) a polgármester, az alpolgármester és a képviselők valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatainak nyilvántartása és vizsgálata,

b) eljárás az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés ügyében,

c) vizsgálat lefolytatása a be nem jelentett kizárási ok ügyében, valamint

d) javaslattétel a polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának összegére, valamint emelésére.”


6. § Az Ör. 48. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Az Ügyrendi Bizottság ülését az elnök, távollétében a jelen lévő legidősebb bizottsági tag, mint korelnök vezeti.”


7. § Az Ör. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„51. § (1) A helyi önkormányzati képviselő maga határozza meg a helyi közügyek ellátásában való közreműködése, a lakossággal való kapcsolattartása formáit a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott keretek között.”


8. § Az Ör. 53. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) A polgármester hivatali munkarendje a következők szerint alakul:

hétfő: 7 00 órától – 11 00 óráig,

kedd: 7 00 órától – 9 00 óráig,

szerda: 13 00 órától – 14 00 óráig,

csütörtök: 7 00 órától – 11 00 óráig,

péntek: 7 00 órától – 9 00 óráig.”


9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.