Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 04. 29

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § (1) Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege:      87.377 e Ft.

b) bevételi főösszege:    87.377 e Ft 

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatait látja el, költségvetésében önként vállalt feladattal nem tervez. 

2. § (1) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, azaz a kondói Harica-völgyi Óvoda költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. Az óvoda kötelező köznevelési feladatokat lát el. 

3. § Az önkormányzat a költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza. 

4. § Az önkormányzat a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványát, vállalkozási maradványát az alábbiak szerint veszi igénybe:

a) működési célra: 4.272.000,- Ft-ot,

b) felhalmozási célra 2.075.000,- Ft-ot,

összesen 6.347.000,- Ft-ot. 

5. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az 5. számú melléklet tartalmazza. 

5/A. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó 2013. évi összes fizetési kötelezettsége felső határának meghatározásánál figyelembe veendő 2013. évi saját bevételeit e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. 

6. § A képviselő-testület felhatalmazza hivatalát, a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetési bevételek beszedésére és a költségvetési kiadások teljesítésére. 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezései a 2013. január 01-től a jelen rendelet hatályba lépéséig terjedő időszakra is irányadók.


Lovas Bertalan

polgármester

dr. Czipa Zoltán

jegyző

1. melléklet a 2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Kondó Község Önkormányzatának költségvetése                     BEVÉTELEKEredetiMódosított

Ezer forintban      1. Intézmények működési bevételei423414635
          szemétszállítási díj345910401
          egyéb bevétel7754234      2. Önkormányzatok működési célú támogatása4499842083
          önk. működésének ált. támogatása1189412971
          óvodaped. és közv. segítők bértámogatása72967822
          óvodaműködtetési támogatás12061260
          ingyenes és kedvezményes gyermekétk támogatása10201020
          önk. szoc. és gyermekjóléti felad. támogatása28712871
          könyvtári és közművelődési támogatás722722
          központi támogatás150166
          szociális feladatok támogatása100849006
          működőképesség megőrzősét szolg kieg támogatás 97553720
          szerkezetátalakítási tartalék
1293
          egyéb működési célú központi támogatás
1232      3. Működési célú támogatásértékű bevételek1136013317
         központi költségvetési szervtől5273484
         kistérségi társulástól379379
         önkormányzattól1320320
         TÁMOP pályázat működési támogatása91349134      4. Közhatalmi bevételek39413941
          gépjárműadó10281028
          iparűzési adó29132913MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN6453373976      5. Felhalmozási bevételek86613401
          TÁMOP pályázat felhalmozási része866866
          Vis maior támogatás
12535


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:6539987377

                                 KIADÁSOK


EredetiMódosított
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK64419551
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK17241844
DOLOGI KIADÁSOK2113930757ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI1426413740
     rendszeres szociális segély308308
     FHT82087684
     lakásfenntartási támogtás36003600
     kiegészítő gyermekvédelmi támogatás22670
     pénzbeli támogatás5030
     egyszeri gyermekvédelmi támogatás1044715
     rendkívüli gyermekvédelmi támogatás60573
     temetési segély8675
     Bursa támogatás160160
     átmeneti segély160163
     természetbeni átmeneti segély362362MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK85089088
      közös hivatalhoz76568236
      ügyelethez387387
      családsegítéshez, gyermekjóléti szolgálathoz174174
      kistérségnek291291MŰKÖDÉSI CÉLÚ GARANCIA ÉS KEZVÁLL ÁHT-N KÍV765765INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS1148912631


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK8668752
       gépek, berendezések vásárlása866390
       ingatlan vásárlása
8362       Befektetési célú részesedés vásárlása249249
KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK203


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN6539987377
Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2013.(II.21.) önkormányzati rendeletének 6. számú mellékleteI.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési

kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételei

Saját bevétel jogcíme

Saját bevétel összege (ezer forintban)

Iparűzési adó

2913

Összesen

2913

II.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési

kötelezettségének felső határa

(I.pont szerinti bevétel 50%-a)


1.456,5 ezer forint

3. melléklet a 2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 
Harica-völgyi Óvoda Kondó költségvetése

EredetiMódosított
                      BEVÉTELEKEzer forintban
SAJÁT BEVÉTEL275
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS1148912631BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN1176412631


                    KIADÁSOKEzer forintban
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK56966739
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK15711561
DOLOGI KIADÁSOK44974331KIADÁSOK MINDÖSSZESEN1176412631
4. melléklet a 2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 
Ezer Ft-ban
                                     BEVÉTELEK

                                              KIADÁSOK

                          Megnevezés      Előirányzat
                       Megnevezés      Előirányzat


I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK4234
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 6441
1. Egyéb saját bevételek4234

II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL56358
II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK1724
1. Önkorm.műk c.ktgvetési támogatása44998

2. Működési célú támértékű bevételek11360
III. DOLOGI KIADÁSOK21139
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK3941

    Helyi adók2913
IV. MŰK CÉLÚ TÁMÉRTÉKŰ KIADÁSOK8508
    Gépjárműadó1028


V. MŰK C GARANCIA ÉS KEZVÁLL KIF ÁH-N KÍV765


IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK866
VI. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI14264
1. Felhalmozási célú támértértékű támogatás866
VII. IRÁNYÍTÓSZERVI MŰK TÁM FOLYÓSÍTÁSA11489

VIII. BERUHÁZÁSOK866  
IX. KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK203
Költségvetési bevételek összesen65399
Költségvetési kiadások összesen65399
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN65399
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN65399