Felsőnána Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2015. 09. 22

Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ a)-g) pontjaiban, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és 19. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET


Általános rendelkezések


1.§


A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Felsőnána község köztisztaságát, a települési hulladék összegyűjtésének és ártalommentes elhelyezésének rendjét.


2.§


(1) A rendelet hatálya Felsőnána község közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek az ingatlanok és a közterületek tisztántartásával és a köztisztasággal összefüggő tevékenységére, a hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére, és a hulladékok elkülönített gyűjtésére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a folyékony hulladékra, a veszélyes hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.


3.§


A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elszállítása, tárolása, kezelése, ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása és üzemeltetése.


4.§


A hulladékgazdálkodási közszolgáltató Felsőnána Község Önkormányzata Képviselő-testületével (a továbbiakban: Képviselő-testület) kötött közszolgáltatási szerződés alapján az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft., székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9. (a továbbiakban: közszolgáltató).


5.§


E rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) bekezdésének fogalom-meghatározásait kell alkalmazni.

II. FEJEZET


A köztisztaság fenntartásaA közterületek tisztán tartása


6.§


A közterület szervezett, rendszeres tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről és az ott keletkezett települési szilárd hulladék gyűjtésével és ártalmatlanításával összefüggő tevékenység ellátásáról a 7.§ (1)-(2) bekezdésében és a 8.§ (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel az önkormányzat gondoskodik, melynek keretében elvégzi

 1. a közutak, közterek burkolatának tisztántartását, az ott keletkezett hulladék összegyűjtését és elszállítását,
 2. az utcai hulladékgyűjtő tartályok rendszeres kiürítését és tisztántartását,
 3. a csapadékvíz-elvezető és szikkasztó árkok karbantartását,
 4. az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utakon és közterületeken a hóeltakarítást és a síkosság-mentesítést,
 5. a zöldterületek, parkok gondozását, közterületen lévő fák gallyazását, szükség szerinti csonkítását,
 6. az elhullott állatok közterületről történő eltávolítását, kóbor macskák és ebek befogását.


7. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:

 1. az ingatlan előtti járdának, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, kiépített járda hiányában az ingatlan határától a közút gépjármű közlekedésre szolgáló részéig terjedő területnek a gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről,
 2. az ingatlan határa és a közút gépjármű közlekedésre szolgáló területe között elhelyezkedő nyílt ároknak és azok műtárgyainak tisztántartásáról, gyommentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
 3. az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő, a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító nyeséséről.

(2) A közterületek szennyeződésének megelőzése érdekében a gazdálkodó szervezetek, intézmények, szolgáltató-és kereskedelmi egységek, vállalkozók telephelyeinek bejáratai mellett az ingatlanhasználók kötelesek kézi hulladékgyűjtőt elhelyezni, és azoknak az ürítéséről naponta gondoskodni.

(3) Az ingatlanhasználó az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének teljesítése során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles gyűjtőedénybe vagy gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.


8. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles a 7.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott terület hó- és síkosság-mentesítéséről gondoskodni. Ennek során az ónos esőtől, jégtől vagy a hótól síkossá vált területet a jég, hó feltörésével és eltávolításával vagy környezetkímélő szóróanyag kiszórásával folyamatosan síkosság-mentessé kell tennie.

(2)A hóeltakarítást úgy kell végezni, hogy a folyamatos gépjármű- és gyalogosforgalom részére megfelelő hely álljon rendelkezésre.

(3)Az ingatlanhasználó a járdáról eltakarított havat a járda vagy az úttest szélén, valamint a vízelvezető árkokban köteles összegyűjteni.

(4) Hórakást elhelyezni közterületen csak úgy szabad, hogy a közlekedést ne akadályozza vagy veszélyeztesse, útburkolati jeleket ne takarjon el és a növényzetet ne károsítsa.

(5) Hórakást buszmegállóban, kapu- és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, az úttesten a forgalmat akadályozó módon, valamint útkereszteződésben elhelyezni tilos.


9.§


A polgármester hatósági eljárásban kötelezheti az ingatlanhasználót jelen rendelet 7. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott közterület rész tisztántartására, és a teljesítés elmaradása esetén a kötelezettek költségére elrendelheti az általuk gondozatlanul hagyott közterületi rész megtisztítását, gyommentesítését.


10.§


(1) Közterületen építési, bontási, tatarozási munkákat, minden közműépítéssel kapcsolatos burkolat- vagy talajbontási munkát, a közművekben keletkezett hiba elhárítását úgy kell végezni, a kitermelt anyagot, illetve ásott földet úgy kell tárolni, hogy a környezetet ne károsítsa és a vízelvezetés biztosítva legyen.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott munkálatok végzése során elkerülhetetlen építési törmelék és egyéb hulladék keletkezése, úgy a munka befejezése után az építést, hibaelhárítást végzőknek gondoskodni kell a terület törmeléktől és egyéb hulladéktól való megtisztításáról.

(3) Közterületen építőanyagot, építési törmeléket vagy egyéb anyagot 3 napot meghaladóan tárolni a polgármester engedélyével lehet. A tárolást követően a közterületet az eredeti állapotába helyre kell állítani.

(4) A meglévő közművekre történő új rákötés esetén szilárd burkolatú út és járda bontása kizárólag előzetes engedély alapján végezhető. A munkálatokkal érintett közterület eredeti állapotának helyreállítását a közút kezelőjével egyeztetett műszaki tartalommal, a közútkezelő hozzájárulásában meghatározottak szerint az köteles elvégeztetni, akinek az érdekkörében a rákötés történt.

(5) Engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő burkolat bontás esetén a közút kezelője jelen rendeletnek megfelelő helyreállításra kötelezheti azt a személyt, aki a burkolatbontást végezte, illetve akinek érdekkörében a rákötés történt. A kötelezettség nem teljesítése esetén a helyreállítási munkák elvégzését a kötelezettek költségére elrendelheti.

(6) Minden közterület használata után a használó köteles saját költségére annak eredeti állapotba történő helyreállítását elvégezni.

(7) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a környezet ne szennyeződjék. Amennyiben a szállítmány fel- vagy lerakásánál, vagy szállítás közben a környezet szennyeződik, a szállító a hulladék eltakarításáról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(8) A közterületre történő sárfelhordás eltakarításáról a gépjármű vezetője köteles gondoskodni.11.§


(1) Közterületen hirdetményt elhelyezni csak az e célra rendszeresített hirdetőtáblán szabad. Az aktualitását veszített hirdetések eltávolításáról annak kihelyezője köteles gondoskodni.

(2) Nem szabad

 1. az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel vagy egyéb módon beszennyezni, megrongálni,
 2. a közterületen, zöldterületen lévő növényeket megrongálni, csonkítani, leszakítani,
 3. közterületen szennyeződést okozó tárgyakat, gépjárműveket letisztítani, mosni, vegyszeres anyaggal kezelni,
 4. a kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladékot kiszórni, átválogatni,
 5. közterületen állatot legeltetni.


Az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartása


12.§


(1) Az egyes nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, gyommentesítéséről, rovar- és rágcsálómentesítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlanon köteles olyan rendet tartani, amely gátolja a rovarok és rágcsálók elszaporodását, és amely a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultakat az ingatlan rendeltetésszerű használatában nem gátolja. 

(3) Avart és kerti hulladékot égetni április 16-30. és október 16-31. közötti időszakban minden nap 14-18 óra között lehet. Az égetés során be kell tartani a hatályos tűzvédelmi szabályokat.III. FEJEZET


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelességei13.§


(1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal, a közszolgáltató által meghatározott napon kötelező.

(2) A közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos gyűjtőedények vagy a közszolgáltató egyedi jelzésével ellátott műanyag zsák használata kötelező.

(3) A közszolgáltatás keretében a magánszemély igénybevevő részére – választása szerint – az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatóak:

 1. 70 literes szabványos tároló,
 2. 110 literes szabványos tároló.

(4) A közszolgáltatás keretében a nem magánszemély igénybevevő részére – választása szerint – az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatóak:

 1. 240 literes szabványos tároló,
 2. 770 literes szabványos tároló,
 3. 1100 literes szabványos tároló.

14.§


(1) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(2) A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot kitenni.

(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 1800 órától, a szállítás napján legkésőbb 600 óráig helyezendő ki, és a szállítás napján 1800 óráig tartható közterületen. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre.

 (4) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító telep dolgozóit, műszaki berendezéseit.

(5) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.

(6) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlanhasználó feladata.

(7) A gyűjtőedényen fel kell tüntetni az igénybe vett gyűjtőedény űrméretét. A használó feltüntetési kötelezettségének a közszolgáltató által biztosított azonosító (matrica) tárolóra történő felragasztásával tesz eleget.

(8) A gyűjtőedényt a hulladékgyűjtő gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán vagy a kapu közelében elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(9) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.


15.§


(1) Az ingatlanhasználó köteles a Ht. és e rendelet előírásait betartva igénybe venni a közszolgáltatást, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat betartani és a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkező változásokat a közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni.


16.§


(1) Szüneteltethető a közszolgáltatási szerződés azon ingatlanok esetében, amelyekben legalább hatvan naptári nap időtartamban senki sem tartózkodik (üresen álló ingatlan) és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 8 nappal.

(3) A közszolgáltatási szerződés szüneteltetésének legrövidebb időtartama 60 nap, leghosszabb időtartama egy év. A szüneteltetés csak a kérelem benyújtását követő hónap első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vonatkozhat.

(4) Arról, hogy az ingatlan üresen áll, a települési önkormányzat jegyzője hatósági bizonyítványt állít ki.


17.§


(1) A közszolgáltató köteles hetente egy alkalommal, az általa előre meghatározott időpontban a keletkezett hulladékot összegyűjteni és elszállítani.

(2) A közszolgáltató az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó ürítés esetén a közszolgáltató köteles legalább egy nappal előbb a helyben szokásos módon értesíteni az érintetteket a gyűjtés tényleges időpontjáról.

(3) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal és úgy végezni, hogy a hulladék se a szállító járműbe történő ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, ne porozhasson és környezetszennyezést ne idézzen elő.

(4) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik. A közszolgáltatónak a javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt kell biztosítania.


18.§


(1) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha

 1. az ingatlantulajdonos kérelmére a közszolgáltatási szerződés szünetel,
 2. nem a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú gyűjtőedényt, illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt zsákot helyeztek ki,
 3. a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényben vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre, vagy a kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlanhasználónak felróható okból – nem üríthető,
 4. a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a 14.§ (4) bekezdésében megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el,
 5. a gyűjtőedény túltöltött.

(2) A gyűjtőedény kiürítésének megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével a kiürítés megtagadásának alkalmával, írásos formában, beazonosítható és visszaellenőrizhető módon értesíti az ingatlan tulajdonost.


19.§


(1) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente legalább két alkalommal köteles térítésmentesen gondoskodni. A lomtalanítási és a zöldhulladék gyűjtési napokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(2) Az az ingatlanhasználó, aki hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és díjfizetési kötelezettségének eleget tesz, ingyenesen veheti igénybe a közszolgáltató által fenntartott hulladékudvar szolgáltatásait a hulladékudvar mindenkor hatályos szabályzata alapján.

(3) A településen két helyen elhelyezett, a papír, üveg és műanyag hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő szigeteken bárki térítésmentesen helyezhet el hulladékot.


20.§


Mivel a településen nincsenek üdülőingatlanok, így a Képviselő-testület az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat nem állapít meg.


A közszolgáltatási szerződés tartalma


21.§


A közszolgáltatási szerződésnek kizárólag a Ht. 34.§ (5) bekezdésében meghatározottakat kell tartalmaznia.


Adatkezelésre vonatkozó szabályok


22.§


(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználók természetes személyazonosító adatait és lakcímét tartja nyilván és kezeli.

(2) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapítása, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(4) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(5) A közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a közszolgáltatási szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az abból származó tartozás fennállásáig tarthatja nyilván és kezelheti. A szerződéses jogviszony megszűnését, a követelés behajtását, illetve a végrehajtás elévülését követő 5 napon belül az adatokat a közszolgáltató köteles megsemmisíteni.


IV. FEJEZET


Záró rendelkezések


23.§


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 13/2008.(XII.19.) önkormányzati rendelet.

Bognár László                                                   Dr. Rózsa Éva

                         polgármester                                                           jegyző