Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2014. (VI.5.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 07. 01

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § a) – g) pontjaiban, a 39. § (2) bekezdéseiben valamint 88. § (4) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 

I. Fejezet

Köztisztaságra vonatkozó rendelkezések


1. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni az általa használt ingatlan tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, ott a rovar- és rágcsálóirtásról. Tilos az ingatlanon olyan anyagot tárolni, amely a környezetet szennyezi, az egészséget veszélyezteti vagy élősködők elszaporodására alkalmas, továbbá amely rontja a rendezett településképet.

(2) Az ingatlanok előtti közterületek tisztán tartására vonatkozó kötelezettségről a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet rendelkezik.

(3) Anyagot szállítani csak olyan módon szabad, hogy abból a környezetbe kiszóródás, kifolyás vagy egyéb módon kijutás ne történjen. Ha a szállítás közben vagy a szállítmány fel- vagy lerakásánál a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. Ha a szállító ismeretlen, az eltakarítást, illetve a szennyeződés megszüntetését az köteles elvégezni, akinek a részére, illetőleg akinek az érdekében a szállítás történt.

(4) Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat, közlekedési- és útbaigazító táblákat bármilyen felirattal megrongálni. Hirdetés elhelyezése a közterület szennyezésével nem járhat.

(5) Építésnél, felújításnál vagy bontásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen. Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlanhasználó felelős a terület tisztántartásáért.

(6) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék gyűjtéséről, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.


2. § (1) Az ingatlanhasználó téli időszakban, havazást követően az ingatlanát közvetlenül határoló közterületen lévő járdáról, gyalogösvényről a havat haladéktalanul köteles eltakarítani és a síkosságmentesítést elvégezni.

(2) A letakarított havat úgy kell felhalmozni, hogy az a csapadékvíz elfolyását ne gátolja, a gyalogos- vagy járműforgalmat ne zavarja, a tömegközlekedési eszköz. Tilos az összegyűjtött havat felhalmozni a közút és a járda, gyalogösvény közlekedésre szolgáló részén, a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén valamint a közüzemi szolgáltatáshoz kapcsolódó létesítményen (pl. közkifolyó, víznyelő akna, közvilágítási műtárgy).

(3) A jég- és síkosságmentesítés során tilos környezetszennyező, darabos, sérülést okozó vagy bomló, illetve szerves anyagot használni. A síkosságmentesítéshez szükséges szóróanyag beszerzéséről az arra az (1) bekezdés szerint kötelezettnek kell gondoskodnia.

3. § A köztisztaságra vonatkozó rendelkezések tekintetében az ingatlanhasználóra vonatkozó rendelkezések betartásának kötelezettsége az ingatlan tulajdonosát az ingatlan birtokosával, egyéb használójával egyetemlegesen terhelik. 

II. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása


4. § (1) Kondó Község Önkormányzata (továbbiakban: az „önkormányzat”) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai hatékonyabb ellátása érdekében - más önkormányzatokkal társulva - a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagja. A társulás ellátja különösen a hulladékszállítási közszolgáltatás megszervezésével, valamint a térségi, regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakításával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. A társulás ennek keretében, a társulás tagönkormányzatai területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására létrehozta a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (3720 Sajókaza, Külterület 082/15).

(2) Az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző közszolgáltató a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


5. § Az önkormányzat és a közszolgáltató közötti közszolgáltatási szerződésben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: „Ht.”) és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló kormányrendeletben foglaltakon kívül elő kell írni:

a) a közszolgáltató e rendeletben meghatározott, közszolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátására vonatkozó kötelezettségét, így különösen az elhagyott hulladék elszállítására vonatkozó kötelezettséget;

b) az e rendeletben meghatározott, a közszolgáltatás teljesítésének az ingatlanhasználó kérésére történő szüneteltetése eseteit, továbbá az ezzel kapcsolatos eljárásrendet;

c) az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítására vonatkozó kötelezettséget;

d) a közszolgáltató információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségét a lakosság és az önkormányzat irányába, és annak teljesítési módját.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa


6. § (1) A közszolgáltató a Ht.-ben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Kondó község közigazgatási területén látja el.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed

a) a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék begyűjtésére, elszállítására és kezelésére, valamint

b) az átvételi helyen, speciális gyűjtőhelyen átvett vagy gyűjtőedényben, konténerben elhelyezett hulladék átvételére gyűjtésére, elszállítására és kezelésére

is.

(3) Nem kell igénybe venni a közszolgáltatást azokon a beépítetlen ingatlanokon, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol települési hulladék nem keletkezik. Az ilyen ingatlanok vonatkozásában nem kell hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. E bekezdés alkalmazása szempontjából beépítetlen ingatlannak minősül az olyan ingatlan is, ahol kizárólag lakhatásra nem alkalmas gazdasági vagy egyéb kiegészítő funkciójú épület, vagy romos lakóingatlan áll.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei


7. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltató heti egy alkalommal – pénteki napon - veszi át és gyűjti

a) az ingatlanhasználók által az ingatlanon gyűjtött vegyes és a természetes személy ingatlanhasználó által elkülönítetten gyűjtött hulladékot, valamint

b) a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot, ha a gazdálkodó szervezet a hulladék kezeléséről a hulladék közszolgáltató részére történő átadás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este hat óra között végzi.

(3) A közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott hulladék gyűjtésének időpontját, az önkormányzattal egyeztetve módosíthatja. Az időpont változásáról a közszolgáltatónak kell az ingatlanhasználókat értesítenie.

(4) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik, akkor a hulladékszállítás napjáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat.

(5) Ha a hulladékot – ideértve lomtalanítás esetében a lomhulladékot is - a közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlanhasználó hibájából történik, a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni kell.

(6) A közszolgáltató köteles a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladékszállítást 72 órán belül pótolni.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék gyűjtésének útvonalát a közszolgáltató határozza meg.


8. § (1) A közszolgáltató

a) a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladékot heti egy alkalommal gyűjti be;

b) a lomtalanítás keretében kihelyezett lomhulladékot évente egy alkalommal gyűjti;

c) hulladékgyűjtő udvarban a hulladék átvételét annak nyitva tartás idején belül biztosítja.

(2) A közszolgáltató karácsonyt követően, a következő év január 31-ig a hulladékká vált és a gyűjtőedény mellé elhelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül összegyűjti és elszállítja.


9. § (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybe vételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) Az ingatlanhasználó köteles 15 napon belül bejelenteni a közszolgáltató részére, ha a közszolgáltatási területen lévő ingatlan vonatkozásában ingatlanhasználónak minősül. A bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon rendszeresen keletkező háztartási hulladék mennyiségének becslése és a szükséges hulladékgyűjtő edényzet űrtartalma meghatározása érdekében az ingatlanban lakók számát és a hulladék várható mértékét.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak igazolható módon bejelenteni az ingatlanán folytatott vagy folytatni kívánt - ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb – gazdasági tevékenységet, valamint az annak során létrejövő, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék keletkezésének a tényét, a keletkezett hulladék minőségét és mennyiségét.


10. § (1) A közszolgáltató a háztartási vegyes hulladék begyűjtésére 60 l-es és 120 l-es űrmértékű hulladékgyűjtő edényzetet biztosít.

(2) Az egy és két fős háztartásban élő ingatlanhasználó jogosult 60 l-es hulladékgyűjtő edényzet használatára.

(3) A közszolgáltató köteles az ingatlanhasználót kérelmére térítés ellenében gyűjtőedénnyel ellátni a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(4) Az ingatlanhasználó, amennyiben a (2) bekezdés alapján 60 l-es űrmértékű edényzet használatára jogosult, a közszolgáltatóhoz címzett nyilatkozatával választhat a 60 illetve 120 l-es űrmértékű edényzet alkalmazása közül, illetve választását ugyanílyen módon módosíthatja. A módosítás a közszolgáltatóhoz való megérkezést követő 15 nap elteltét követő hónap első napjától lép érvénybe.

(5) A (2) bekezdés alapján 60 l-es edényzet alkalmazására jogosult ingatlanhasználó 15 napon belül köteles bejelenteni a közszolgáltató részére, ha az ingatlanban tartózkodó személyek száma három vagy több főre nő és köteles beszerezni az ennek megfelelő nagyobb űrmértékű edényzetet.


11. § Az ingatlanhasználó az esetileg keletkező vagy megnövekedett mennyiségű vegyes hulladék közszolgáltató részére történő átadása céljából jogosult a közszolgáltatótól hulladékgyűjtő zsákot igényelni. A zsák megvásárlásával az abban elhelyezésre kerülő vegyes hulladék közszolgáltatási díja is megfizetettnek minősül.


12. § A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti, feltéve, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.


13. § Az a természetes személy ingatlanhasználó, akinek ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a háztartási hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladékától elkülönítetten gyűjteni. Az ilyen ingatlan vonatkozásában mind a természetes személy, mind a gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatást igénybe venni. 

5. A közszolgáltatás szünetelése


14. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken előreláthatólag folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 15 nappal megelőzően. A közszolgáltatás naptári hónap első napjával szüneteltethető.

(3) Ha a szüneteltetés feltételei már nem állnak fenn, ezt az ingatlanhasználó haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltató részére. A bejelentés elmulasztásából fakadóan meg nem fizetett közszolgáltatási díjat késedelmesen megfizetett közszolgáltatási díjnak kell tekinteni.


6. A gyűjtőedényre vonatkozó rendelkezések


15. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, hulladékgyűjtő edényzetet vagy gyűjtőzsákot köteles igénybe venni.

(2) A közszolgáltató, illetve az érdekkörében eljáró személy köteles a hulladékgyűjtő edényzet ürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. Az edényzet ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az teljesen kiürítésre kerüljön.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató részére bejelenteni a hulladékgyűjtő edényzet károsodását, illetve az edény megsemmisülését vagy elvesztését. A közszolgáltató az edényzet szükség szerinti javítását, cseréjét, illetve pótlását az ingatlantulajdonos bejelentése alapján – a (4) – (5) bekezdésben foglaltak szerint biztosítja.

(4) A hulladékgyűjtő edényzetben a közszolgáltató, illetve az érdekkörében eljáró személynek felróható okból bekövetkezett károsodást a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani vagy az edényzetet kicserélni. A közszolgáltató köteles a javítási munka időtartamára helyettesítő edényzetet biztosítani.

(5) A hulladékgyűjtő edényzet ingatlanhasználó érdekkörében keletkezett károsodása, az edény megsemmisülése vagy eltűnése esetén az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény közszolgáltató általi javításáról, kicseréléséről, pótlásáról gondoskodni, valamint a közszolgáltató által biztosított edényzet esetén részére a kárt megtéríteni.


16. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék gyűjtése és elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Ha a szállítójármű járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.

(2) A gyűjtőedényt – tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével – legkorábban a szállítást megelőző napon 20 órától lehet kihelyezni a közterületre. Az ingatlanhasználó kötelezettsége a hulladék elszállításának napján, az elszállítást követően a hulladékgyűjtő edényzet tárolási helyre történő visszahelyezése.

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(5) Téli időjárás esetén az ingatlanhasználó az ürítési hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedény kezelése érdekében az úttestről a gyűjtőedényhez vezető útszakasz hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles.

(6) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edényzet megőrzéséről, annak rendeltetésszerű használatáról, valamint arról, hogy az gyűjtőedény az ürítés alkalmával hozzáférhető helyen legyen elhelyezve.


17. § (1) A gyűjtőedényt csak annyira szabad megtölteni, hogy az zárható legyen.

(2) A gyűjtőedénybe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedénybe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni.

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé és használhatóvá tenni.

(4) A gyűjtőedénybe - a veszélyes hulladék gyűjtésére és arra feljogosított részére való átadására vonatkozó külön jogszabályban foglalt rendelkezések betartása mellett - tilos a folyékony anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy az edényzet illetve a szállító jármű épségét.


18. § A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha

a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék nem felel meg az e rendelet 17. § (4) bekezdésében foglaltaknak,

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény veszélyes hulladékot vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem kezelhető vagy nem minősül települési hulladéknak, vagy

c) a kihelyezett gyűjtőedény az feltüntetett maximális terhelhetőségnél nagyobb tömegű hulladékot tartalmaz. 

7. Lomtalanítás


19. § (1) A közszolgáltató a lomtalanítás időpontját az önkormányzat polgármesterével előzetesen egyezteteti.  

(2) A lomhulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 17:00 óra után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.

(3) Az elszállítandó lomhulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a környezetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével és a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

8. A közszolgáltatási díj


20. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat havonta, a közszolgáltató által kiállított számla ellenében fizeti meg a közszolgáltató részére.

(2) Az ingatlanhasználó személyében beállott változás esetén a közszolgáltatás díját a bejelentést követően az új ingatlanhasználó fizeti meg. 

9. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések


21. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása, az ingatlanhasználó személyének azonosítása, a számlázás, a közszolgáltatás szünetelését kérők nyilvántartása valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék behajtása céljából az ingatlanhasználó – természetes személyek és gazdálkodó szervezetek – Ht. 38. § (3) bekezdésében megjelölt adatait kezelheti.

(2) Az ingatlanhasználó – gazdálkodó szervezet és természetes személy – a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott adatait és – amennyiben az nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a közszolgáltató felhívására, valamint adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.

(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A közszolgáltatási jogviszony, illetve a tartozás megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(4) A közszolgáltató a kezelt adatokat a jogszabályban arra feljogosított szerveknek, személyeknek, így különösen a behajtásra jogosult adóhatóságnak adhatja át. 

10. A közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége


22. § (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználót a közszolgáltatással, az elkülönített hulladékgyűjtéssel és a lomtalanítással kapcsolatos tudnivalókról – a szolgáltatás igénybe vételének rendjéről, módjáról, feltételeiről és időpontjáról – honlapján és a helyben szokásos módon hirdetmény útján tájékoztatja.

(2) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.


III. Fejezet

Jogkövetkezmények


23. § Azzal az ingatlanhasználóval szemben, aki

a) az 1. § (2) bekezdése szerinti közterület tisztántartására vonatkozóan kötelezettségét nem teljesíti,

b) a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezetté válik és ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül igazolhatóan nem jelenti be a közszolgáltatónak,

c) a közszolgáltatás szüneteltetésének feltételei megszűnését nem jelenti be a közszolgáltatónak, vagy

d) hulladék szállítása céljából a gyűjtőedényt úgy helyezi ki, hogy az akadályozza a jármű- vagy gyalogosforgalmat, vagy annak elhelyezése baleset vagy károkozás veszélyét idézi elő,

e) a közszolgáltató felhívására sem teszi a gyűjtőedényt üríthetővé és használhatóvá,

f) a hulladékgyűjtő edényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról nem gondoskodik,

g) a szemétgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, folyékony anyagot, állati tetemet vagy a szolgáltatást végző dolgozó vagy más személy életét, testi épségét, egészségét vagy a szállító jármű épségét veszélyeztető anyagot helyez el

a jegyző a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki.


24. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabálya megsértése miatt ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki azzal szemben, aki

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem tartja rendben, tisztán, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg;

b) tulajdonában álló ingatlanon lévő fa, bokor, növényzet járdán vagy közúton való közlekedést akadályozó ágait, növényi részeit felszólításra nem vágja le;

c) a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a hó eltakarításával és a síkosságmentesítéssel kapcsolatos rendelkezéseket megsérti;

d) gépkocsit közterületen mos;

e) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol.

(2) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályának megsértésének minősülő magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


25. § (1) E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kondó Község Önkormányzatának a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről és ártalmatlanításáról szóló 9/2004.(V.1.) számú rendelete.