Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 29

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: „Áht.”) 91. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az Áht. 89. § (1) bekezdésében megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Kondó Község Önkormányzatának (továbbiakban: „Önkormányzat”) képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtását

86.634.000,- Ft

78.996.000,- Ft

kiadási főösszeggel,                                 

bevételi főösszeggel

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által irányított Kondói Harica-völgyi Óvoda költségvetése végrehajtásának adatait a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A 2013. évi helyesbített pénzmaradvány összege -1.566.000,- Ft, a 2013. évi pénzmaradvány kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat és az irányított költségvetési szerv létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat vagyonkimutatása e rendelet 5. melléklete.

5. § Az Önkormányzat könyvviteli mérlege e rendelet 6. melléklete.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Mellékletek