Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2014. 01. 02

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: „Szoctv.”) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében valamint 132. § (4) bekezdésében a)-g) pontjaiban, és a 140/R §-ban, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: „Gyvt.”) 18. § (2) bekezdésében valamint a 131. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 

I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A szociális ellátás helyi rendszere

1. § (1) Az e rendeletben foglaltak szerint az alábbi szociális pénzbeli és természetbeni ellátások nyújthatók:

a) pénzbeli szociális ellátások:

aa) önkormányzati segély,

ab) a Szoctv. 43/B § (1) bekezdésében foglalt ápolási díj,

b) természetbeni szociális ellátások:

ba) köztemetés,

bb) közgyógyellátás.

(2) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti ellátás az e rendeletben foglaltak szerint egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

2. § Kondó Község Önkormányzata a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében a következő szociális szolgáltatásokat nyújtja:

a) családsegítés,

b) házi segítségnyújtás,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d) támogató szolgáltatás,

e) szociális étkeztetés. 


2. A szociális igazgatás helyi szervei


3. § Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket

a) Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete („képviselő-testület”)

b) Kondó község polgármestere („polgármester”), valamint

c) Varbói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (továbbiakban: „jegyző”)

gyakorolja.


3. Eljárási rendelkezések


4. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátás, valamint a 27. § szerinti szociális alapszolgáltatás iránti kérelmet a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal Kondói Állandó Kirendeltségénél (székhelye: 3778 Kondó, Szabadság u. 81.) (továbbiakban: „Hivatal”) lehet előterjeszteni.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett személyes gondoskodást nyújtó ellátás a 26. § (2) bekezdésében megjelölt önkormányzati rendeletben foglaltak szerint vehetők igénybe.

5. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátások ügyében az azok érdemét nem érintő eljárási cselekmények elvégzésére.

6. § A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ellátások esetében a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése során alkalmazandó eljárásra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át a Szoctv. 17. § (5) bekezdése szerinti, azaz a megtérítés méltányosságból való elengedése kérdésében való döntés kivételével. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése esetén az ügyfél számára engedett részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama. 

II. Fejezet

Egyes jegyző hatáskörébe tartozó ellátásokra vonatkozó helyi szabályok


4. Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele


7. § (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesíti:

  1. a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területét, járdát tisztán tartja,
  2. az ingatlan állagát rendben tartja és rendeltetésszerű használhatóságát valamint higiénikus állapotát biztosítja.

(2) Amennyiben a jegyző az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránt benyújtott kérelem ügyében vagy már megállapított jogosultság esetén szociális hatósági eljárásban megállapítja, hogy a kérelmező illetve a jogosult az (1) bekezdésében foglalt feltételeket nem teljesíti – az erre vonatkozó felszólítás eredménytelensége esetén - a kérelmet elutasítja, illetve a jogosultságot megszünteti. 

5. Rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségének teljesítése


8. § (1) A Szoctv. 37. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy részére a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha nyilatkozatában az e § szerinti együttműködési kötelezettséget vállal az önkormányzat által erre kijelölt, a Területi Szociális Központ és Bölcsőde (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 40.) családsegítő szolgálatának családgondozójával (3775 Kondó, Szabadság utca 81. szám) (továbbiakban: „együttműködésre kijelölt szerv”).

(2) Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles

a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követi 15 napon belül az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából megjelenni,

b) a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül az együttműködésre kijelölt szervvel írásban megállapodást kötni az együttműködés tartalmáról,

c) a beilleszkedési program számára előírt típusában részt venni, valamint

d) havonta 1 alkalommal az együttműködésre kijelölt szervnél az együttműködésre kijelölt szerv által meghatározott időpontban megjelenni.

(3) Az együttműködésre kijelölt szerv a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetének és mentális állapotának megismeréséhez szükséges személyes megbeszélés és a jogosult lakókörnyezetének megismerése, tájékozódás alapján dolgozza ki az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot.

(4) A beilleszkedést segítő programok típusai különösen:

a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel és munkába állást segítő egyéb szervezetekkel,

b) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel,

c) életmódformáló foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel,

d) az életvezetési képesség megőrzését és javítását célzó személyes megbeszélések, és csoportos foglalkozások, melyek kiterjedhetnek különböző életvezetési problémák kezelésére, feltárására, megoldást bemutató előadásokon való részvételre (pl.: alkoholizmus, drog, játékszenvedély stb.), alapvető személyi higiénia kialakítására, a segélyben részesülő lakókörnyezetének rendben tartására;

e) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése érdekében,

f) munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvétel,

g) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés,

h) munkavállalási esélyek növelése érdekében a munkaadóknál történő rendszeres érdeklődés, jelentkezés,

i) munkalehetőség felajánlása.

(5) Az együttműködésre kijelölt szerv egyidejűleg több típusba tartozó beilleszkedést segítő programban is megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes alkalmazása éri el a kívánt eredményt.

(6) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodás tartalmazza különösen a program személyre meghatározott tartalmát, a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, melyből egyértelműen megállapítható, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg (ennek érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség teljesítésének rendjét, időtartamát, határidejét) valamint azokat az eseteket, körülményeket, melyek az együttműködési kötelezettség megszegését jelentik.

(7) A együttműködésre kijelölt szerv írásban értesíti a Hivatalt az együttműködés megvalósulásáról, a résztvevőkről és a távolmaradókról, valamint a távolmaradás indokáról, igazolásáról.

9. § Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, szervezetekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi hátterét biztosítják. Az együttműködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési programok megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről, így különösen a családsegítéssel foglalkozó személy vagy intézmény életmód formáló foglalkozásairól, a szociális intézményhálózat szolgáltatásairól vagy a munkaügyi központok képzéseiről.

10. § A rendszeres szociális segélyben részesülő megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha

a) nem veteti magát nyilvántartásba az együttműködésre kijelölt szervnél;

b) nem köti meg a beilleszkedést segítő programban való részvételéről szóló írásbeli megállapodást; vagy

c) a segélyezett a beilleszkedést segítő programban való részvételéről szóló megállapodásban meghatározottakat megszegi.

11. § A rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak a Szoctv. 25. § (4) bekezdés a) pontja alapján történő felülvizsgálata során az ügyfélnek csatolnia kell az együttműködésre kijelölt szerv igazolását a beilleszkedést segítő programon való részvételről. 

6. Lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele


12. § (1) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesíti:

a)   kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területét, járdát tisztán tartja,

  1. az ingatlan állagát rendben tartja és rendeltetésszerű használhatóságát valamint higiénikus állapotát biztosítja.

(2) Amennyiben a jegyző a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítása iránt benyújtott kérelem ügyében vagy már megállapított jogosultság esetén szociális hatósági eljárásban megállapítja, hogy a kérelmező illetve a jogosult az (1) bekezdésében foglalt feltételeket nem teljesíti – az erre vonatkozó felszólítás eredménytelensége esetén - a kérelmet elutasítja, illetve a jogosultságot megszünteti. 

III. Fejezet

A képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások

7. Önkormányzati segély


13. § (1) A képviselő-testület önkormányzati segélyt állapíthat meg annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére, akinek esetében, illetve akinek családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén 180 %-át.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény esetén a képviselő-testület – a 20. § alkalmazása esetén a polgármester - az (1) bekezdésben foglalt jövedelemhatár alkalmazásától eltekinthet.

(3) Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül különösen

a) az ár-, belvízkár vagy egyéb elemi csapás,

b) a bűncselekménnyel okozott kár, ha az így bekövetkezett vagyoncsökkenés a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a kár keletkezése, vagy a vészhelyzet kialakulása neki fel nem róható és belátható időn belül a vészhelyzet következményeinek elhárítására vagy csökkentésére nem képes, vagy

c) egészségügyi ok, így a műtéti beavatkozással járó kórházi kezelés, a tartósan – legalább 30 napot meghaladó – kórházi ápolást igénylő betegség vagy a 90 napot meghaladó keresőképtelenség időszaka, ahol a betegállománnyal összefüggő keresetkiesés következtében a családban az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege alá csökken.

14. § Meghatározott időszakra havi rendszerességgel önkormányzati segély legfeljebb 4 hónapos időszakra és legfeljebb havi 5.000,- Ft összegben állapítható meg.

15. § (1) A képviselő-testület önkormányzati segélyt kamatmentes kölcsön formájában – erre irányuló kérelem alapján - akkor állapíthat meg, ha a kölcsön nyújtása előreláthatólag biztosítja annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, létfenntartási gondnak a megoldását, amelybe a kérelmező, illetve családja került, feltéve, hogy a kölcsön visszafizetése a kérelmező, illetve családja jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján alappal várható.

(2) Önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában nyújtható különösen

a) az alkalmi jelleggel jelentkező többletkiadások fedezésére (pl. elemi kár, betegség vagy kórházi kezelés miatt) vagy

b) az alapvető lakhatási feltételeket biztosító berendezési tárgy – pl. fűtőkészülék (kazán), tűzhely, vízmelegítő készülék – vásárlására, cseréjére.

(3) Kamatmentes kölcsön formájában megállapítható önkormányzati segély legmagasabb összege 50.000,- Ft, kölcsön futamideje legfeljebb 10 hónap. A kölcsön visszafizetését a folyósítást követő második hónapban kell megkezdeni és azt havonta egyenlő részletekben – ide nem értve a kölcsönösszeg részleteinek meghatározása során keletkező osztási maradék miatti eltérést – kell teljesíteni. 

16. § (1) A képviselő-testület a gyermek, fiatal felnőtt részére, rászorultságára tekintettel önkormányzati segélyt állapíthat meg. A kérelmet a 18 év alatti gyermek tekintetében a szülő, törvényes képviselő terjeszti elő. A jogosultság megállapítása során a 13. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatárra, illetve a 13. § (2) bekezdése szerinti, annak figyelmen kívül hagyására vonatkozó rendelkezések az irányadók.

(2) Annak a fiatal felnőttnek, aki nem tanul közép- vagy felsőfokú nevelési, oktatási intézmény nappali tagozatán, önkormányzati segély csak különös méltánylást érdemlő körülmény esetén állapítható meg.

(3) Természetben kell nyújtani az (1) bekezdésben foglalt okból megállapított önkormányzati segélyt abban az esetben, ha

a) a kérelem erre irányul,

b) az önkormányzati segélyt beiskolázáshoz kérik – tankönyv, tanszer megvételével,

c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (törvényes képviselő) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, gyámság vagy gondnokság alatt álló gyermek esetén az ideiglenes hatályú elhelyezésről, illetve gyámság, gondnokság alá helyezésről szóló gyámhatósági vagy bírósági határozatot;

b) amennyiben a kérelem okaként az megjelölésre kerül, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást.  

17. § (1) Az eltemettetés költségeihez hozzájárulásként önkormányzati segély nyújtható.

(2) Az eltemettetés költségeire hozzájárulásként igényelt önkormányzati segély iránti kérelem ügyében a 13. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatárt nem kell figyelembe venni.

(3) A helyben szokásos temetés legalacsonyabb költsége: 100.000.-Ft.

(4) A temetési segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a.


18. § (1) Amennyiben az elhalt személy eltemettetéséről hozzátartozója gondoskodni akar, de szociális helyzetére való tekintettel nem képes azt teljes egészében egy összegben megfizetni, a képviselő-testület engedélyezheti, hogy az önkormányzat az eltemettetés költségét vagy annak egy részét – kamatmentes kölcsön formájában nyújtandó önkormányzati segélyként - előlegezze meg. A kérelem elbírálásánál vizsgálni kell azt, hogy a kölcsön visszafizetése alappal várható-e.

(2) A kérelmező a kamatmentes kölcsönt a képviselő-testület által meghatározott részletekben és esedékesség szerint köteles visszafizetni.

(3) A kamatmentes kölcsönben részesült személy a kamatmentes kölcsön átvételét követő 15 napon köteles benyújtani a temetési költségek megfizetést igazoló bizonylatokat.

(4) Az (1) bekezdés alapján nyújtott és meg nem fizetett kamatmentes kölcsön megtérítésére a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

19. § (1) Önkormányzati segély akkor nyújtható, ha a kérelmező a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesíti:

a)   az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területét, járdát tisztán tartja és

b) az ingatlan állagát rendben tartja és rendeltetésszerű használhatóságát valamint higiénikus állapotát biztosítja, valamint

c) az önmagáról való gondoskodás keretében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház konyhakertjét műveli.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket nem kell vizsgálni az olyan egyedülélő kérelmező esetében, akitől idős koránál vagy egészségi állapotánál fogva azok teljesítése nem várható el, továbbá a 17. § (1) bekezdés szerinti egyszeri, eltemettetéshez nyújtott önkormányzati segélyt.

20. § (1) Az önkormányzati segély egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni ellátást különösen akkor indokolt megállapítani, ha

a) a kérelem erre irányul;

b) a kérelmező életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem a rendeltetésének megfelelően történik; vagy ha

c) az arra rászoruló így biztosabban jut segítséghez.

(2) Természetbeni ellátásként orvos által felírt gyógyszer formájában különösen akkor indokolt az önkormányzati segély biztosítása, ha a kérelmező eseti gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.


21. § (1) Önkormányzati segély ugyanazon személynek vagy ugyanazon háztartás tagjának – a 17. § (1) bekezdés szerinti, eltemettetés költségeihez adott önkormányzati segély valamint a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - egy naptári évben legfeljebb két alkalommal állapítható meg. A képviselő-testület e rendelkezés alkalmazásától rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény fennállta esetén eltekinthet.

(2) Ugyanaz a személy vagy ugyanazon háztartás tagja részére két éven belül csak egyszer állapítható meg kamatmentes kölcsön formájában önkormányzati segély.

(3) Önkormányzati segély – a 17. § (1) bekezdés szerinti eltemettetés költségeihez adott önkormányzati segély kivételével – csak kivételesen indokolt esetben állapítható meg, ha a kérelmező az önkormányzat által folyósított illetve juttatott más segélyezési formában is részesül.


22. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatására - a döntés meghozatalát is ide értve – az alábbi önkormányzati segély iránti kérelmek ügyében:

a) a 17. § (1) bekezdésben meghatározott, az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként megállapítható önkormányzati segély iránti kérelem tekintetében - ide nem értve a 18. § (1) bekezdése szerinti esetet -, valamint

b) a rendkívüli és halaszthatatlan okból, egyszeri alkalomra, nem kamatmentes kölcsön formájában kért önkormányzati segély ügyében, azzal, hogy a feltételnek megfelelő kérelem esetén is legfeljebb egyszeri, 10.000,- Ft összegig - természetbeni juttatás esetén 10.000,- Ft-os értékig – dönthet önkormányzati segély nyújtásáról.

23. § Az önkormányzati segély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni, ahhoz csatolni kell az abban írt mellékleteket. 

8. Ápolási díj


24. § (1) A képviselő-testület ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át.

(2) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.


IV. Fejezet

Természetbeni ellátások

9. Köztemetés


25. § A Szoctv. 48. § (3) bekezdés b) pontja alapján eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó kötelezettség alól különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíteni a képviselő-testület jogosult.

26. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a köztemetés költségeinek megtérítésére köteles hozzátartozóval szemben a köztemetés költségének megtérítése iránti a szociális igazgatási eljárást lefolytassa. 

10. Közgyógyellátás


27. § A képviselő-testület méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg annak a személynek a részére, akinek havi rendszeres igazolt gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri, de az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő személy esetén 200%-át nem haladja meg. 

V. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


11. Egyes szociális alapszolgáltatások


28. § Kondó Község Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról a tagságával működő Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézmény útján biztosítja:

a) családsegítő szolgálat,

b) házi segítségnyújtás,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és

d) támogató szolgáltatás.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátások a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat képviselő-testülete rendeletében foglaltak szerint vehető igénybe.


12. Szociális étkeztetés

29. § A képviselő-testület döntése alapján étkeztetés keretében gondoskodhat azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalan voltuk

miatt.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések


30.§ (1) E rendelet 2014. január 1-én napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2010. (III. 08.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: „Gyvör.”) 5.-7. §-a az ahhoz tartozó 1. és 2. alcímmel együtt, továbbá a Gyvör. 1. számú melléklete.

(4) A Gyvör. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) pénzbeli és természetbeni ellátás: önkormányzati segélyként juttatható pénzbeli támogatás”

(5) A Gyvör. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló önkormányzat rendelete szerinti önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok szerint nyújtható pénzbeli támogatás.”

(6) A Gyvör. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Kondó Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást, mint személyes gondoskodást nyújtó ellátást a tagságával működő Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézmény útján biztosítja.

(2) Az ellátás a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat képviselő-testülete rendeletében foglaltak szerint vehető igénybe.” 

Lovas Bertalan

polgármester

dr. Czipa Zoltán

jegyző

1. melléklet a 14/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 


ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM


Alulírott


családi és utónév:


születési hely:


születési idő:


anyja születési családi és utóneve:


belföldi lakóhelye:


belföldi tartózkodási helye:


Társadalombiztosítási Azonosító Jele

(TAJ szám):önkormányzati segély iránti kérelmet terjesztek elő az alábbi indokaim alapján:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A kérelemben megjelölt különös méltánylást érdemlő körülmény fennálltát (pl. káresemény, baleset, bűncselekmény sértettjévé válás) annak jellege szerint igazolni kell.


A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagok felsorolása, jövedelmi adataik megadása (nettó módon kell kitölteni):


Név

Születési hely, idő

Jövedelem jogcíme

Jövedelem összege

Összes jövedelem:


Egy főre jutó jövedelem:A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemről szóló, a jövedelem típusának megfelelő igazolást.1.

Amennyiben a kérelem önkormányzati segély havi rendszerességgel történő nyújtására irányul, úgy annak az időszaknak a megjelölése, melyre vonatkozóan a kérelmező a rendszeres önkormányzati segély megállapítását kéri:

…………………………………………………………………………………………………


2.

Amennyiben a kérelem az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában történő nyújtására irányul, úgy a kért kölcsönösszeg: ………………………………………………


Kamatmentes kölcsön formájában történő önkormányzati segély iránti kérelem esetén a kérelemhez mellékelni kell foglalkoztatási jogviszonyban álló kérelmező esetén az erre vonatkozó munkaszerződést, kinevezést, illetve egyéb, jogviszony létesítését igazoló okiratot.


3. Amennyiben a kérelmet gyermek, fiatal felnőtt rászorultságéra tekintettel terjesztik elő, úgy a kérelemhez mellékelni kell:

- amennyiben a kérelmező a gyámsága/nevelése alatt álló gyermek részére terjeszti elő kérelmét, úgy csatolni kell a gyámságot, nevelésbe vételt megállapító hatósági határozatot.

- amennyiben a kérelem indokaként ilyen körülmény került meghatározásra, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást.

- közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőtt kérelmező esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.


4. Amennyiben a kérelmet eltemettetés költségeihez való hozzájárulás céljára terjesztik elő:


Eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként kért önkormányzati segély esetén az elhunyt személy adatai:


családi és utónév:


születési hely:


születési idő:


anyja születési családi és utóneve:


belföldi lakóhelye:belföldi tartózkodási helye:Esetleges hozzátartozói kapcsolata az eltemettetővel:A kérelemhez mellékelni kell:

- a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát (kivéve az alábbi b) pont szerinti kérelem esetén).

- halotti anyakönyvi kivonatot.


Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulás céljából igényelt önkormányzati segélyt[1]

a) a mellékelt számlák alapján, vagy

b) kamatmentes kölcsönként

kérem.


A b) pont szerinti kérelem esetén vállalom, hogy a temetés költségei megfizetését igazoló bizonylatot 15 napon belül bemutatom.


Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.


Kondó, ………….………………………………


……………………………….

aláírás[1] A megfelelő aláhúzandó.