Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2018. (XI.7.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 08 - 2018. 11. 09

Kondó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá az 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 1. §


A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 19/B. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(4) A kis élelmiszercsomag értéke 1.452.- Ft, a nagy élelmiszercsomag értéke 2.279.- Ft.”2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fajder Gábor

polgármester
 


Dr. Ignácz Dávid

jegyző

Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2018. november 7. napján hirdettem ki.
Dr. Ignácz Dávid

   jegyző