Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 10. 01 - 2015. 05. 28

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § (1)[1] Kondó Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) 2014. évi költségvetésének

a)kiadási főösszege:      68.741 e forint,

b)bevételi főösszege:     68.741 e forint. 


(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, a Kondói Harica-völgyi Óvoda költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványát, vállalkozási maradványát az alábbiak szerint veszi igénybe:

a) működési célra: ………0,- Ft-ot,

b) felhalmozási célra ……0,- Ft-ot,

összesen ………………...0,- Ft-ot. 

5. § A 4. §-ban foglaltakon túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások felhasználása

a) működési célra: …..…8244 ezer Ft-ot,

b) felhalmozási célra ……212 ezer Ft-ot,

összesen ……8456 ezer Ft-ot. 

6. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: „Stabilitási törvény”) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, a költségvetési évben nem tervez.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete vagy kezességvállalása nincs.

(3) Az önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó 2014. évi összes fizetési kötelezettsége felső határának meghatározásánál figyelembe veendő 2014. évi saját bevételeit e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 6. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazó kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza hivatalát, a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetési bevételek beszedésére és a költségvetési kiadások teljesítésére.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a várható kiadásokra is figyelemmel betétként elhelyezze vagy azt visszavonja.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezései a 2014. január 01-től az e rendelet hatályba lépéséig terjedő időszakra is irányadók. 

[1]

A rendelet szövegét a 12/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2014. 10. 01-től.