Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2018. (VII.6.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési tevékenységről

Hatályos: 2018. 07. 07

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §  A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg Kondó Község Önkormányzat közművelődési feladatait, formáit, azok ellátásának módját és mértékét, finanszírozásának alapelveit.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az Önkormányzat által fenntartott közösségi színterekre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatásokat igénybevevőkre.

3. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során biztosítani törekszik Kondó község lakosainak jogát ahhoz, hogy:

a) igénybe vegyék az Önkormányzat közművelődési szolgáltatásait,

b) műveltségüket és készségeiket életük minden szakaszában gyarapítsák, művelődési jogaik, művelődési céljaik megvalósítása érdekében színteret és szakmai segítséget kapjanak.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása során kiemelten kezeli

a) a nemzeti ünnepek, emléknapok méltó megünneplését;

b) Kondó község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását;

c) a művelődést segítő lehetőségek biztosítását.

(3) Az Önkormányzat elfogadja és támogatja mindazokat a civil, egyéni és közösségi kezdeményezések, melyek a település kulturális életét segítik és gazdagítják.

2. A közművelődési feladatok meghatározása és ellátási formája

4. § Az Önkormányzat támogatja a helyi közművelődési tevékenységeket, a település kulturális hagyományainak és lakosainak művelődési szükségleteinek megfelelően, a következő közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása;

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása;

c) az amatőr alkotó- és előadó-művészei tevékenység feltételeinek biztosítása.

5. § (1) Az Önkormányzat, a település hagyományai és a helyi közművelődési tevékenység kialakult gyakorlata alapján az alábbi közművelődési tevékenységeket tekinti ellátandó és támogatandó feladatainak:

a) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása, gazdagítása,

b) közösségfejlesztés, a formális és informális civil közösségek létrejöttének, működésének, együttműködésének ösztönzése.

c) amatőr alkotó- és művészeti csoportok, közösségek tevékenységének biztosítása,

d) az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a befogadás elősegítése, nemzeti ünnepek gondozása, megtartása,

e) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása,

f) helytörténeti értékek gyűjtése, megőrzése, gondozása,

g) testvér-települési kapcsolatok kiépítése, ápolása.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során a kulturális szolgáltatások mind szélesebb körben történő elérése érdekében a lakosság részére közművelődési tevékenysége ellátása során díjmentes szolgáltatásokat is biztosít.

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

6. § Az Önkormányzat a települési közművelődési alapfeladatai, a közművelődési és könyvtári szolgáltatások hozzáférhetőségét elsősorban közösségi színterek fenntartásával biztosítja.

7. § (1) Az önkormányzat által fenntartott és működtetett közösségi színterek:

a) Kultúrház (3775 Kondó, Szabadság u. 34.)

b) Községháza (3775 Kondó, Szabadság u. 81.)

c) Könyvtár épülete (3775 Kondó, Szabadság u. 93.)

d) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális, közösségi rendezvény megtartására alkalmas terület.

(2) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak az ellátásába más, nem közművelődési alapfeladatú intézményt is bevonhat.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

8. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok, továbbá a kulturális rendezvények, ünnepek költségeit, a közösségi színterek üzemeltetési költségeit, valamint az adott feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a mindenkori költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.

(2) A közművelődési tevékenységek finanszírozási forrásai:

a) Önkormányzat bevételeiből származó források,

b) a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulás,

c) pályázati úton elnyerhető támogatás.9. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 4/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.


(2) E rendelet a kihirdetését követőn napon lép hatályba. 
Fajder Gábor

polgármester

Dr. Ignácz Dávid

jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet 2018. július 6-án kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid

       jegyző