Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 22 - 2013. 09. 18

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § (1) Kondó Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) 2013. évi költségvetésének

a)kiadási főösszege:

b)bevételi főösszege:

65.399.000,- Ft,

65.399.000,- Ft.

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatait látja el, költségvetésében önként vállalt feladattal nem tervez. 

2. § (1) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, azaz a kondói Harica-völgyi Óvoda költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. Az óvoda kötelező köznevelési feladatokat lát el. 

3. § Az önkormányzat a költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza. 

4. § Az önkormányzat a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványát, vállalkozási maradványát az alábbiak szerint veszi igénybe:

a) működési célra: 4.272.000,- Ft-ot,

b) felhalmozási célra 2.075.000,- Ft-ot,

összesen 6.347.000,- Ft-ot. 

5. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az 5. számú melléklet tartalmazza. 

6. § A képviselő-testület felhatalmazza hivatalát, a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetési bevételek beszedésére és a költségvetési kiadások teljesítésére. 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezései a 2013. január 01-től a jelen rendelet hatályba lépéséig terjedő időszakra is irányadók.


Lovas Bertalan

polgármester

dr. Czipa Zoltán

jegyző