Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/1995. (XII.28.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárdhulladék gyűjtéséről és elszállításáról

Hatályos: 2020. 09. 28

[1]Diósd Város Önkormányzata

16/1995. (XII.28.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról,

a háztartási hulladék gyűjtéséről és elszállításáról


[Egységes szerkezetben a módosító 18/1996. (XII.23.), 9/1999. (XII.28.), 20/2000. (XII. 28.), 21/2001. (X.25.), 23/2001. (XII.29.), 12/2002. (IX.1.), 17/2002. (XII.12.), 11/2003. (VIII.1.), 29/2003. ((XII.19.), 4/2004. (I.30.), 23/2004. (VII.30.) 29/2004. (X.29.), 7/2005. (IV.1.), 22/2005. (IX.20.), 29/2005. (XII.20.), 26/2006. (IX.30.), 34/2006. (XII.29.), 5/2007. (III.1.), *30/2008. (XII. 19.), **13/2009. (V. 25.), 16/2010. (XII. 17.), 7/2011. (IV. 01.) és 13/2011. (IV. 29.), 31/2011. (XII. 16.), 8/2012. (V. 4.) ,  21/2012. (XII. 14.) és a 2/2015 (II.12.)  számú  önkormányzati rendeletekkel]


[2]Diósd Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbiakban (Mötv)  23. § (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV.   Törvény (továbbiakban: Ht.) 35 §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 


I. fejezet


Általános rendelkezések


1. §


 1. [3]Jelen rendelet hatálya Diósd Város közigazgatási területére terjed ki, rendelkezései minden olyan természetes és jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkoznak, akik, vagy amelyek állandó, vagy ideiglenes jelleggel Diósd község területén tartózkodnak, illetve Diósd község területén lévő ingatlan tulajdonosai,  használói.

 2. A köztisztaság megőrzésében (1) bekezdés szerintiek kötelesek hathatósan közreműködni, és a diósdi környezet (különösen a közterület) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.


II. fejezet


Közterületek és ingatlanok tisztántartása


3. §


A diósdi ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (továbbiakban együtt: tulajdonosa), másnak a használatában levő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti jogviszonyból származó kötelezettségek szerint - a bérlő (továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni.


4. §


 1. [4]Diósd város közterületeinek tisztántartásáról - a jelen rendelet 7. §-ban foglalt kivételektől eltekintve - parkosított zöldterületek gondozásáról az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

 2. A tisztítandó közterületek tekintetében a munkavégzés konkrét tartalmát a szolgáltatást végző és a Polgármesteri Hivatal között évenként kötendő szerződés határozza meg.


5. §


 1. Minden természetes, vagy jogi személy köteles a közterület beszennyezését előidéző magatartástól tartózkodni.

 2. Közterületen szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda bármilyen hulladékot lerakni, a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyakat, fákat, vagy egyéb növényeket beszennyezni, rongálni tilos.

 3. Aki bármilyen anyag szállítása, vagy rakodás során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani, megszüntetni. Amennyiben a szállító ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek részére, illetőleg akiknek érdekében a szállítás történt.

 4. Közterületen olajcserét végezni, gépkocsi roncsot tárolni tilos. A gépkocsi roncs elszállításáról az üzembentartónak kell gondoskodnia. E kötelezettség megszegése esetén a roncsot a közterület felügyelő jelzése alapján a Polgármesteri Hivatal az üzembentartó költségére elszállíttatja.

 5. Aki a közterületen hulladékot rak le vagy a közterületet más módon beszennyezi, köteles saját költségén a hulladékot eltávolítani, ill., a szennyeződést megszüntetni. Ha a kötelezett ennek a Polgármesteri Hivatal által meghatározott időn belül nem tesz eleget, az elszállításról, ill.. a szennyeződés megszüntetéséről a Polgármesteri Hivatal 15 napon belül, - a kötelezettet terhelő költségek megelőlegezésével -, gondoskodik.

 6. [5]A tulajdonos (kezelő, használó és üzemeltető) a kirakatot, ablakot, kaput, cég-, illetve reklámtáblát, az azt megvilágító lámpát köteles tisztán tartani.

 7. Közterületre utcai kézi és egyéb hulladékgyűjtők kihelyezése, karbantartása, azokból a hulladék szükség szerinti elszállíttatása a Polgármesteri Hivatal feladata.


6. §


 1. Közterületet építőanyaggal, vagy bármely más módon - engedély nélkül - elfoglalni tilos.

 2. Az építtető köteles az építkezési terület és közvetlen környéke tisztántartásáról gondoskodni.

 3. Az építkezésnél, bontásnál, vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési, bontási anyagot, a kiemelt földet úgy kell tárolni, hogy további környezeti szennyeződés ne képződjék.

 4. Az úttestet, járdát és egyéb közterületeket tilos szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni.


7. §


 1. A tulajdonos köteles gondoskodni:
  a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a  járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület),
  b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai, továbbá,
  c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és       körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról,
        a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

 2. Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

 3. A szórakozó-, vendéglátó-, és árusító-helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt - eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles tisztántartani és a hulladékot eltávolítani.

 4. A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka, stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.


III. fejezet


Települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, elhelyezése


8. §


 1. Az ingatlan tulajdonosa, használója, bérlője (továbbiakban: tulajdonos) köteles gondoskodni a közszolgáltatás igénybevétele útján az ingatlanon keletkezett háztartási hulladék rendszeres elszállításáról.

 2. [6]Diósd Városban az önkormányzat által megbízott szervezet kötelessége, hogy a vállalkozási szerződést kötő magán- és jogi személyek (jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek) ingatlanán keletkezett háztartási és egyéb hulladékot rendszeresen elszállítsa. A szolgáltatót szolgáltatási kötelezettség terheli.

 3. [7]A Ht. 2 § 21. pontja alapján háztartási hulladéka háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladék.   

 4. A háztartási hulladék elszállításra való előkészítése, illetve elszállítása:
  a) szabványosított kukatartály 60, 80, 110, 120, 240 literes tároló edény,
  b.) szabványosított konténer,
  c.) kellő szilárdságú műanyag zsák felhasználásával történik.
 5. [8]A háztartási szemét elszállítsa:
  - a község lakótelepi részén heti 2 alkalommal (1. számú függelék)
  - a község ún. családi házas övezetében heti 1 alkalommal (1. számú függelék)
  Az ingatlan tulajdonosának (használója) kötelezettsége a szemétgyűjtő edényeket, (kukák) zsákokat a megadott szállítási napon reggel 7,00 órára kihelyezni és mindaddig - de legkésőbb du. 18,00 óráig - kint hagyni, míg az ürítés meg nem történik.
  Az edények kihelyezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az (azok) sem a gyalogos, sem a közúti forgalmat ne akadályozza(ák).
  Az elszállítás után az üres tároló edényt az ingatlan tulajdonosa (használója) saját területén köteles elhelyezni.

 6. A rendszeres hulladékszállításba bevont területeken és azoknak a vállalkozóknak, akiknek tevékenysége folytán háztartási hulladék keletkezik, a szemétszállítási szolgáltatás igénybevétele a (7) bekezdés kivételével kötelező, és az e rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

 7. Szolgáltatás igénybevétele nem terjed ki a beépítetlen építési telkekre.

 8. [9]Az ünnepnap miatt elmaradt szemétgyűjtés pótlásáról a szolgáltató az ünnepnapot közvetlenül követő két munkanapon belül kell, hogy gondoskodjon. Ettől eltérő gyűjtésről a szolgáltató a település lakosságát hirdetmény útján tájékoztatni köteles.


9. §


 1. A hulladékgyűjtő tartályba nem szabad háztartási hulladéknak nem minősülő hulladékot elhelyezni.

 2. [10]Az egyéb szilárd hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa (használója) a szolgáltatóval szerződést köthet.

 3. A tároló edények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

 4. A háztartási szemét gyűjtésére szolgáló edényt úgy kell használni, hogy annak tartalma se a talaj burkolatát, se a levegőt ne szennyezze, és bűzt ne terjesszen. A szemétgyűjtő edénybe folyadékot, maró anyagot, tűz és robbanásveszélyes, parázsló anyagot, akkumulátort, vegyszert, elemet, orvosságot gyűjteni tilos. A szemétgyűjtő edényt lefedett állapotban kell tartani.

 5. Ha a tartályban olyan hulladékot helyeztek el, mely nem minősül háztartási hulladéknak, úgy a szolgáltatást végző az elszállítást megtagadhatja.


10. §


 1. [11]A háztartási hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében állapítja meg.

 2. Nem kötelező szolgáltatások igénybevétele esetén a díjakra vonatkozóan a felek megállapodása az irányadó.

 3. Az ingatlan tulajdonosa a háztartási hulladék szemétszállítási díját:
  két havonta (számlázási időszak első hónapjának közepétől a második hónap elejéig) , illetve a szolgáltatást megállapodás alapján igénybevevő pedig a megállapodásban meghatározott időpontig köteles a szolgáltatónak megfizetni.

 4. Egyéni és egyéb vállalkozók telephelyükre vonatkozóan kötelesek szemétszállítási szerződést kötni.

 5. [12]Mentesül a tulajdonos a szolgáltatás díjának megfizetése alól:


a.) ha az ingatlan beépítetlen, a beépítetlenség időszakára, és ha települési szilárd hulladék nem keletkezik,


b.)[13]


 1. [14]
 2. [15]
 3. [16]

11. §


 1. [17]Diósd Város Közigazgatási területén a települési szilárdhulladék gyűjtését és szállítását, a szemét elhelyezését - szemétszállítási díj ellenében az ÉTH Nonprofit Kft. (2030 Érd, Alsó utca 1.) mint szolgáltató végzi.

 2. [18]A rendszeres kommunális hulladék szállítás Diósd Város teljes területére kiterjed, annak igénybevétele kötelező. A szolgáltató és az ingatlan használója illetve tulajdonosa (e fejezet tekintetében továbbiakban: tulajdonos) között a közszolgáltatási szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre. A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja. A szolgáltató egyébként a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében, rendszeresen köteles teljesíteni.
 3. [19]30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolt és életvitelszerűen hétvégi háznak használt ingatlantulajdonos a szemétszállítási díj megfizetése alól mentesül január, február, november, december hónapokban..

 4. [20]

(5) [21]A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – kiterjed:

a) a közterületen keletkező, illetve az oda beazonosíthatatlan tulajdonos által kirakott, továbbá az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített (szabványos) gyűjtőedényben, vagy e rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;

 b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék, legalább évente egyszeri, előre egyeztetett időpontban házhoz menő lomtalanítás keretében történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállításra;

c) az e célra rendszeresített zsákba elhelyezett, a települési hulladék részét képező papír és műanyag hulladéknak házhoz menő szelektív gyűjtés keretében történő összegyűjtésére és elszállítására,

d) a gyűjtőszigeteken kialakított szelektív hulladékgyűjtő edényekben szelektíven gyűjtött – papír, műanyag, színes, illetve fehér üveg, tetrapack – hulladék elszállítására, a gyűjtőedények és környékük folyamatos tisztán tartására, karbantartására

e) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére;

f) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék ártalmatlanítására a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hulladéklerakóban;

g) a zöldhulladéknak március 15-től december 15-ig  hetente egyszeri, hétfői napon történő összegyűjtésére.12. §


 1. a) A közszolgáltatási díj megállapítás ÁFA nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik.        

b)[22]A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás gyakoriságának szorzata. A szemétszállítási díj Diósd teljes közigazgatási területén :60 literes edény:                                      277 +ÁFA/ ürítés

80 literes edény:                                      295 +ÁFA/ ürítés

110 literes edény:                                    321 +ÁFA/ ürítés

120 literes edény:                                    329 +ÁFA/ ürítés

240 literes edény:                                    435 +ÁFA / ürítés


30 literes zsák                              227 +ÁFA/ db
c)[23]Konténerdíjak :


3 m3  17.687 Ft+ ÁFA

4 m3  21.271 Ft+ ÁFA

5 m3  24.277 Ft+ ÁFA

7 m3  30.750 Ft+ ÁFA
d) A lakótelepen, és társasházakban élők a közös képviselők által külön szerződést köthetnek a szolgáltatóval. Ennek díja a b. pontban foglalt díjszabás által kerülhet meghatározásra.

(2) A szemétszállítás tárgyévi díját és befizetésének rendjét a szolgáltató minden évben január 15-ig közli az ingatlan tulajdonosával.

 1. A határidőre be nem fizetett díjak esetében a szolgáltatást végző a mindenkori késedelmi kamat felszámítására jogosult.

 2. A szolgáltató jogosult arra, hogy szolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásából megismerje.  

 3. [24][25]12/A  §


Zsákos szemétszállítás


 1. Családi ház esetében a szerződésben meghatározott hulladékelszállító edényt (kuka) meghaladó mennyiségű hulladék elszállítására is van lehetőség, amennyiben a hulladékot (háztartási és zöldhulladékot) a szolgáltató nevével emblémázott zsákban, illetve a zöldhulladékot a szolgáltató nevével emblémázott zöldhulladékos zsákban helyezik ki.  A zsák megvásárolható a település kijelölt boltjában, az ára magában foglalja a szállítási és kezelési költségeket.          


 1. Hétvégi házas ingatlan esetében kommunális szemét elszállítására zsákok kihelyezésével is van lehetőség abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vevő az Szolgáltató nevét jelző emblémát (matricát) az ingatlanán jól látható helyre (kerítésen belül tábla kihelyezésével) kihelyezi.


Lomtalanítás


[26]13. §


Lomtalanítás


 1. A nagydarabos hulladék (lom) összegyűjtéséről és elszállításáról a Szolgáltató évente egy alkalommal külön díj felszámítása nélkül házhoz menő lomtalanítás keretében gondoskodik.


 1. A lomtalanítást a Szolgáltató az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban végzi oly módon, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék bezsákolva kerül elszállításra a Szolgáltató által. Házhoz menő lomtalanítás esetében a lomhulladékot az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán belül köteles elhelyezni. A lomhulladék közterületen nem helyezhető el.[27]13./A §


Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés


 1. Az ingatlan tulajdonosa a települési hulladék részét képező papír és műanyag hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten, vagyis szelektíven gyűjti oly módon, hogy a papír és a műanyag hulladékot a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, megfelelő felirattal ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsákba helyezi.


 1. Az ingatlan tulajdonosa:

a, az elkülönítetten gyűjtött  hulladékot a  Szolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja, illetve

b) az elkülönítetten gyűjtött hulladék – a lépcsőzetes bevezetés időtartama alatt -  hulladékgyűjtő szigetre szállítható, és ott a gyűjtőedényben elhelyezhető.


 1. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó hulladékgyűjtő zsákokat a Szolgáltató havonta egyszer 7 és 19 óra között gyűjti össze és szállítja el.


 1.  A Szolgáltató jogosult a szelektív hulladékgyűjtő zsák tartalmának ellenőrzésére. Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtő zsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, akkor a Szolgáltató az elkülönítetten gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlantulajdonost felszólítja az elkülönítetten gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként hulladékkezelésre szállítja el. A Szolgáltató jogosult a válogatás fajlagos költségét a következő esedékes közszolgáltatási díjjal egyidejűleg az ingatlantulajdonos részére kiszámlázni.”14. §


 1. Mindennemű kerti hulladék égetése, március, április, október, és november hónap kivételével tilos.

 2. A tilalommal nem érintett hónapokban a kerti hulladékot, csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet égetni, ahol az égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz, illetve az égetés az emberi egészséget, és a környezetet nem károsítja.

 3. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, és ipari eredetű hulladékot (pvc, veszélyes hulladék stb.)

 4. A napi égetést a reggeli és az esti órákban (napnyugtáig) szabad végezni, szélcsendes időben, cselekvőképes nagykorú személy állandó felügyelete mellett.

 5. Ha a kerti hulladék egészségre ártalmas, vagy mérgező anyagot tartalmaz, akkor azt az erre vonatkozó érvényes jogi szabályozás szerint kell ártalmatlanítani.15. §


 1. Minden WC-t (árnyékszéket, illemhelyet) jó karban és tisztán, bűzmentesen, rovar- és rágcsálómentesen kell üzemben tartani.

 2. A közintézményekben, üzemekben, vendéglátó- és szórakozóhelyeken és minden más - nagyobb tömeg befogadására alkalmas nyilvános helyen - az illemhelyek tisztántartására fokozott gondot kell fordítani. Vízöblítéses illemhelyek előterében folyóvizes kézmosó berendezést kell fenntartani, WC-papírt, szappant és törölközőt kell biztosítani.

 3. Illemhelyek, latrinák űrgödrét a szükséghez képest ki kell üríteni és tartalmát el kell szállítani. A WC-k űrgödrök, csatornák, valamint szennyvízgyűjtők tisztítása alkalmával kikerülő anyagot a közegészségügyi és járványügyi felügyelőség, a műszaki és vízügyi hatóság által együttesen kijelölt helyre szabad- megfelelő kezelés után - beengedni.

 4. Szennyvizet felszíni vízelvezető csatornába, kútba, továbbá közútra bocsátani tilos!

 5. Eldugulást, vagy rongálást okozó anyagot a felszíni vízelvezető csatorna víznyelő aknájába szórni, nyílt csapadékvíz-gyűjtő árokba, szennyvízcsatornába, vízöblítéses illemhelyekbe kiönteni tilos!

 6. A község területén csak zártrendszerű szennyvíztároló építhető. (OTÉK előírásai alapján)


16. §


 1. Ivóvizet szolgáltató kút, közkifolyó, vagy forrás környékét úgy kell kiképezni, hogy az elcsurgó víz a kútba, illetve a forrásba vissza ne folyhasson. Az elcsurgó víz elvezetéséről a kút fenntartójának kell gondoskodni.

 2. Az ivóvizet szolgáltató kút, közkifolyó, vagy forrás környékén mosakodni, gépjárművet mosni, állatokat itatni tilos!


17. §


Közterületen lévő állati hulla elszállításáról az önkormányzat Polgármesteri Hivatala gondoskodik.


18. §


 1. Hirdetményt, plakátot, falragaszt csak erre a célra kijelölt, a Polgármesteri Hivatal által kihelyezett hirdető táblákon szabad elhelyezni.

 2. A nem a kijelölt helyen elhelyezett, továbbá az idejét múlt, vagy megrongálódott hirdetményt az elhelyezője köteles azonnal eltávolítani.


IV. fejezet


Vegyes rendelkezések


19. §


 1. A köztisztasággal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések betartásának ellenőrzését az ANTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) végzi, szabálytalanság esetén elrendeli annak megszüntetését.

 2. [28]A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről a Jegyző gondoskodik.


20. §[29] 1. [30]


 1. [31]

Hatályba léptető rendelkezések


21. §


(1) E rendelet 1996. január 1 napjával lép hatályba, kivéve a rendelet 8. § (3) és (8), a 19. § (2) és a 20. § (1) bekezdése 2002. szeptember 1. napján lép hatályba
A rendelet 13. §-a 2004. február 1. napján lép hatályba.
A rendelet 12/A § 2006. január 1. napján lép hatályba.

A rendelet 12. § (1) b) pontja 2007. április 1. napján lép hatályba.


(2)Ezzel egyidejűleg a 7/2005 (IV.1.) számú ök., rendelet hatályát veszti.

(3) A jelen rendeletet szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal felül kell vizsgálni.


(4) A rendelet kihirdetéséről az önkormányzat jegyzője gondoskodik.Diósd 1995. december 28.


Spéth Géza s.k.                                                                                            Alt Jánosné s.k.

polgármester                                                                                                            jegyzőEgységes szerkezetben kihirdetve:  2015. február hó 12.-én.


                                                                                                                   Dr Varga  Edina

                                                                                                                           mb. jegyző


1. számú melléklet


Fogalmi meghatározások a jelen rendelet alkalmazásánál


A. Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok, - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, és a hozzájuk tartozó területek - valamint a közterületek tisztántartása;


b. Települési szilárd hulladék: ide tartozik, minden települési szilárd hulladék, kivéve a             veszélyes és a radioaktív hulladékot. Nem tartozik ide a termelési hulladék. Az itt             keletkező hulladék kezelése, ártalmatlanítása a termelő felelőssége, mellyel             természetesen - külön szerződés keretében - megbízhatja a szolgáltatót is. Ide tartozik           minden, a lakóépületekben, az üdülés és pihenés céljára használt, vagy használható    épületekben és helyiségekben, lakáshoz kapcsolódó épületekben és helyiségekben, a        kereskedelmi és vendéglátó egységekben, egészségügyi intézményekben, üzemekben            keletkező szilárd települési hulladék, amelyek együttesen kezelhetők,          ártalmatlaníthatók, illetve hasznosíthatók. Ide tartozik továbbá az építési, bontási      törmelék, a sitt, a kerti nyesedék, a közterületeken keletkező hulladék, a      zöldhulladékkal együtt. A közszolgáltatás kiterjed minden ingatlanra, beleértve a      közterületet is.


c. Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet      (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része   (épületárkád alatti járda, alul- felüljáró);


d. Háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára             használt egyéb helyiségekben; valamint a lakók közös használatára szolgáló             helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pld. a salak (bele értve a          központi fűtésből keletkezett salakot is) a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény,             eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, (ide értve a műanyag konzervdobozt,             üveget, kisebb méretű bútordarabot), továbbá a kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti    és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari             tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyiség

nem haladja meg a rendeletben meghatározott szokványosnak minősülő mennyiséget.


e. Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben            felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor,      ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb.), illetőleg a közterületeken keletkezett      szilárd hulladék (szemét);


f. Köztisztasági szolgáltatás: (a továbbiakban: szolgáltatás) megrendelés, illetőleg megbízás        alapján a közterületek tisztántartása, valamint a települési szilárd hulladék kezelése,         továbbá a meghatározott szervezetek hulladékártalmatlanítási és hasznosítási             tevékenysége;


g. Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság mentesítése,   illetőleg pormentesítése;


h. Kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása, és a kijelölt             lerakóhelyre való elszállítása;


i. Ártalmatlanítás: a szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg létesítményben             történő - hasznosítás nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása vagy elégetése;


j. Hasznosítás: a szilárd hulladékból a hasznosítható másod-nyersanyagok (fém, üveg, papír, rongy, műanyag stb.) kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával,             komposztálásával, illetőleg elégetésével, vagy más technológiai megoldásokkal

(esetleg ezek együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelőanyag, hő- és villamos

energia stb., előállítása,

[32]Diósd Város Önkormányzata

16/1995. (XII.28.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról,

a háztartási hulladék gyűjtéséről és elszállításáról


[Egységes szerkezetben a módosító 18/1996. (XII.23.), 9/1999. (XII.28.), 20/2000. (XII. 28.), 21/2001. (X.25.), 23/2001. (XII.29.), 12/2002. (IX.1.), 17/2002. (XII.12.), 11/2003. (VIII.1.), 29/2003. ((XII.19.), 4/2004. (I.30.), 23/2004. (VII.30.) 29/2004. (X.29.), 7/2005. (IV.1.), 22/2005. (IX.20.), 29/2005. (XII.20.), 26/2006. (IX.30.), 34/2006. (XII.29.), 5/2007. (III.1.), *30/2008. (XII. 19.), **13/2009. (V. 25.), 16/2010. (XII. 17.), 7/2011. (IV. 01.) és 13/2011. (IV. 29.), 31/2011. (XII. 16.), 8/2012. (V. 4.) ,  21/2012. (XII. 14.), 2/2015 (II.12.), és a 20/2016. (VI. 28.) számú önkormányzati rendeletekkel]


[33]Diósd Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbiakban (Mötv)  23. § (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV.   Törvény (továbbiakban: Ht.) 35 §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 


I. fejezet


Általános rendelkezések


1. §


 1. [34]Jelen rendelet hatálya Diósd Város közigazgatási területére terjed ki, rendelkezései minden olyan természetes és jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkoznak, akik, vagy amelyek állandó, vagy ideiglenes jelleggel Diósd község területén tartózkodnak, illetve Diósd község területén lévő ingatlan tulajdonosai,  használói.

 2. A köztisztaság megőrzésében (1) bekezdés szerintiek kötelesek hathatósan közreműködni, és a diósdi környezet (különösen a közterület) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.


II. fejezet


Közterületek és ingatlanok tisztántartása


3. §


A diósdi ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (továbbiakban együtt: tulajdonosa), másnak a használatában levő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti jogviszonyból származó kötelezettségek szerint - a bérlő (továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni.


4. §


 1. [35]Diósd város közterületeinek tisztántartásáról - a jelen rendelet 7. §-ban foglalt kivételektől eltekintve - parkosított zöldterületek gondozásáról az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

 2. A tisztítandó közterületek tekintetében a munkavégzés konkrét tartalmát a szolgáltatást végző és a Polgármesteri Hivatal között évenként kötendő szerződés határozza meg.


5. §


 1. Minden természetes, vagy jogi személy köteles a közterület beszennyezését előidéző magatartástól tartózkodni.

 2. Közterületen szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda bármilyen hulladékot lerakni, a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyakat, fákat, vagy egyéb növényeket beszennyezni, rongálni tilos.

 3. Aki bármilyen anyag szállítása, vagy rakodás során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani, megszüntetni. Amennyiben a szállító ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek részére, illetőleg akiknek érdekében a szállítás történt.

 4. Közterületen olajcserét végezni, gépkocsi roncsot tárolni tilos. A gépkocsi roncs elszállításáról az üzembentartónak kell gondoskodnia. E kötelezettség megszegése esetén a roncsot a közterület felügyelő jelzése alapján a Polgármesteri Hivatal az üzembentartó költségére elszállíttatja.

 5. Aki a közterületen hulladékot rak le vagy a közterületet más módon beszennyezi, köteles saját költségén a hulladékot eltávolítani, ill., a szennyeződést megszüntetni. Ha a kötelezett ennek a Polgármesteri Hivatal által meghatározott időn belül nem tesz eleget, az elszállításról, ill.. a szennyeződés megszüntetéséről a Polgármesteri Hivatal 15 napon belül, - a kötelezettet terhelő költségek megelőlegezésével -, gondoskodik.

 6. [36]A tulajdonos (kezelő, használó és üzemeltető) a kirakatot, ablakot, kaput, cég-, illetve reklámtáblát, az azt megvilágító lámpát köteles tisztán tartani.

 7. Közterületre utcai kézi és egyéb hulladékgyűjtők kihelyezése, karbantartása, azokból a hulladék szükség szerinti elszállíttatása a Polgármesteri Hivatal feladata.


6. §


 1. Közterületet építőanyaggal, vagy bármely más módon - engedély nélkül - elfoglalni tilos.

 2. Az építtető köteles az építkezési terület és közvetlen környéke tisztántartásáról gondoskodni.

 3. Az építkezésnél, bontásnál, vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési, bontási anyagot, a kiemelt földet úgy kell tárolni, hogy további környezeti szennyeződés ne képződjék.

 4. Az úttestet, járdát és egyéb közterületeket tilos szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni.


7. §


 1. A tulajdonos köteles gondoskodni:
  a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a  járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület),
  b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai, továbbá,
  c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és           körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról,
        a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

 2. Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

 3. A szórakozó-, vendéglátó-, és árusító-helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt - eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles tisztántartani és a hulladékot eltávolítani.

 4. A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka, stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.


III. fejezet


Települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, elhelyezése


8. §


 1. Az ingatlan tulajdonosa, használója, bérlője (továbbiakban: tulajdonos) köteles gondoskodni a közszolgáltatás igénybevétele útján az ingatlanon keletkezett háztartási hulladék rendszeres elszállításáról.

 2. [37]Diósd Városban az önkormányzat által megbízott szervezet kötelessége, hogy a vállalkozási szerződést kötő magán- és jogi személyek (jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek) ingatlanán keletkezett háztartási és egyéb hulladékot rendszeresen elszállítsa. A szolgáltatót szolgáltatási kötelezettség terheli.

 3. [38]A Ht. 2 § 21. pontja alapján háztartási hulladéka háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladék. 

 4. A háztartási hulladék elszállításra való előkészítése, illetve elszállítása:
  a) szabványosított kukatartály 60, 80, 110, 120, 240 literes tároló edény,
  b.) szabványosított konténer,
  c.) kellő szilárdságú műanyag zsák felhasználásával történik.
 5. [39]A háztartási szemét elszállítsa:
  - a község lakótelepi részén heti 2 alkalommal (1. számú függelék)
  - a község ún. családi házas övezetében heti 1 alkalommal (1. számú függelék)
  Az ingatlan tulajdonosának (használója) kötelezettsége a szemétgyűjtő edényeket, (kukák) zsákokat a megadott szállítási napon reggel 7,00 órára kihelyezni és mindaddig - de legkésőbb du. 18,00 óráig - kint hagyni, míg az ürítés meg nem történik.
  Az edények kihelyezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az (azok) sem a gyalogos, sem a közúti forgalmat ne akadályozza(ák).
  Az elszállítás után az üres tároló edényt az ingatlan tulajdonosa (használója) saját területén köteles elhelyezni.

 6. A rendszeres hulladékszállításba bevont területeken és azoknak a vállalkozóknak, akiknek tevékenysége folytán háztartási hulladék keletkezik, a szemétszállítási szolgáltatás igénybevétele a (7) bekezdés kivételével kötelező, és az e rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

 7. Szolgáltatás igénybevétele nem terjed ki a beépítetlen építési telkekre.

 8. [40]Az ünnepnap miatt elmaradt szemétgyűjtés pótlásáról a szolgáltató az ünnepnapot közvetlenül követő két munkanapon belül kell, hogy gondoskodjon. Ettől eltérő gyűjtésről a szolgáltató a település lakosságát hirdetmény útján tájékoztatni köteles.


9. §


 1. A hulladékgyűjtő tartályba nem szabad háztartási hulladéknak nem minősülő hulladékot elhelyezni.

 2. [41]Az egyéb szilárd hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa (használója) a szolgáltatóval szerződést köthet.

 3. A tároló edények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

 4. A háztartási szemét gyűjtésére szolgáló edényt úgy kell használni, hogy annak tartalma se a talaj burkolatát, se a levegőt ne szennyezze, és bűzt ne terjesszen. A szemétgyűjtő edénybe folyadékot, maró anyagot, tűz és robbanásveszélyes, parázsló anyagot, akkumulátort, vegyszert, elemet, orvosságot gyűjteni tilos. A szemétgyűjtő edényt lefedett állapotban kell tartani.

 5. Ha a tartályban olyan hulladékot helyeztek el, mely nem minősül háztartási hulladéknak, úgy a szolgáltatást végző az elszállítást megtagadhatja.


10. §


 1. [42]A háztartási hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében állapítja meg.

 2. Nem kötelező szolgáltatások igénybevétele esetén a díjakra vonatkozóan a felek megállapodása az irányadó.

 3. Az ingatlan tulajdonosa a háztartási hulladék szemétszállítási díját:
  két havonta (számlázási időszak első hónapjának közepétől a második hónap elejéig) , illetve a szolgáltatást megállapodás alapján igénybevevő pedig a megállapodásban meghatározott időpontig köteles a szolgáltatónak megfizetni.

 4. Egyéni és egyéb vállalkozók telephelyükre vonatkozóan kötelesek szemétszállítási szerződést kötni.

 5. [43]Mentesül a tulajdonos a szolgáltatás díjának megfizetése alól:


a.) ha az ingatlan beépítetlen, a beépítetlenség időszakára, és ha települési szilárd hulladék nem keletkezik,


b.)[44]


 1. [45]
 2. [46]
 3. [47]

11. §


 1. [48]Diósd Város Közigazgatási területén a települési szilárdhulladék gyűjtését és szállítását, a szemét elhelyezését - szemétszállítási díj ellenében az ÉTH Nonprofit Kft. (2030 Érd, Alsó utca 1.) mint szolgáltató végzi.

 2. [49]A rendszeres kommunális hulladék szállítás Diósd Város teljes területére kiterjed, annak igénybevétele kötelező. A szolgáltató és az ingatlan használója illetve tulajdonosa (e fejezet tekintetében továbbiakban: tulajdonos) között a közszolgáltatási szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre. A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja. A szolgáltató egyébként a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében, rendszeresen köteles teljesíteni.
 3. [50]30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolt és életvitelszerűen hétvégi háznak használt ingatlantulajdonos a szemétszállítási díj megfizetése alól mentesül január, február, november, december hónapokban..

 4. [51]

(5) [52]A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – kiterjed:

a) a közterületen keletkező, illetve az oda beazonosíthatatlan tulajdonos által kirakott, továbbá az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített (szabványos) gyűjtőedényben, vagy e rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;

 b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék, legalább évente egyszeri, előre egyeztetett időpontban házhoz menő lomtalanítás keretében történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállításra;

c) az e célra rendszeresített zsákba elhelyezett, a települési hulladék részét képező papír és műanyag hulladéknak házhoz menő szelektív gyűjtés keretében történő összegyűjtésére és elszállítására,

d) a gyűjtőszigeteken kialakított szelektív hulladékgyűjtő edényekben szelektíven gyűjtött – papír, műanyag, színes, illetve fehér üveg, tetrapack – hulladék elszállítására, a gyűjtőedények és környékük folyamatos tisztán tartására, karbantartására

e) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére;

f)   az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék ártalmatlanítására a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hulladéklerakóban;

g) a zöldhulladéknak március 15-től december 15-ig  hetente egyszeri, hétfői napon történő összegyűjtésére.12. §


 1. a) A közszolgáltatási díj megállapítás ÁFA nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik.  

b)[53]A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás gyakoriságának szorzata. A szemétszállítási díj Diósd teljes közigazgatási területén :60 literes edény:                                        277 +ÁFA/ ürítés

80 literes edény:                                        295 +ÁFA/ ürítés

110 literes edény:                          321 +ÁFA/ ürítés

120 literes edény:                          329 +ÁFA/ ürítés

240 literes edény:                          435 +ÁFA / ürítés


30 literes zsák                               227 +ÁFA/ db
c)[54]Konténerdíjak :


3 m3  17.687 Ft+ ÁFA

4 m3  21.271 Ft+ ÁFA

5 m3  24.277 Ft+ ÁFA

7 m3  30.750 Ft+ ÁFA
d) A lakótelepen, és társasházakban élők a közös képviselők által külön szerződést köthetnek a szolgáltatóval. Ennek díja a b. pontban foglalt díjszabás által kerülhet meghatározásra.

(2) A szemétszállítás tárgyévi díját és befizetésének rendjét a szolgáltató minden évben január 15-ig közli az ingatlan tulajdonosával.

 1. A határidőre be nem fizetett díjak esetében a szolgáltatást végző a mindenkori késedelmi kamat felszámítására jogosult.

 2. A szolgáltató jogosult arra, hogy szolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásából megismerje.           

 3. [55][56]12/A  §


Zsákos szemétszállítás


 1. Családi ház esetében a szerződésben meghatározott hulladékelszállító edényt (kuka) meghaladó mennyiségű hulladék elszállítására is van lehetőség, amennyiben a hulladékot (háztartási és zöldhulladékot) a szolgáltató nevével emblémázott zsákban, illetve a zöldhulladékot a szolgáltató nevével emblémázott zöldhulladékos zsákban helyezik ki.  A zsák megvásárolható a település kijelölt boltjában, az ára magában foglalja a szállítási és kezelési költségeket.      


 1. Hétvégi házas ingatlan esetében kommunális szemét elszállítására zsákok kihelyezésével is van lehetőség abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vevő az Szolgáltató nevét jelző emblémát (matricát) az ingatlanán jól látható helyre (kerítésen belül tábla kihelyezésével) kihelyezi.


Lomtalanítás


[57]13. §


Lomtalanítás


 1. A nagydarabos hulladék (lom) összegyűjtéséről és elszállításáról a Szolgáltató évente egy alkalommal külön díj felszámítása nélkül házhoz menő lomtalanítás keretében gondoskodik.


 1. A lomtalanítást a Szolgáltató az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban végzi oly módon, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék bezsákolva kerül elszállításra a Szolgáltató által. Házhoz menő lomtalanítás esetében a lomhulladékot az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán belül köteles elhelyezni. A lomhulladék közterületen nem helyezhető el.[58]13./A §


Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés


 1. Az ingatlan tulajdonosa a települési hulladék részét képező papír és műanyag hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten, vagyis szelektíven gyűjti oly módon, hogy a papír és a műanyag hulladékot a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, megfelelő felirattal ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsákba helyezi.


 1. Az ingatlan tulajdonosa:

a, az elkülönítetten gyűjtött  hulladékot a  Szolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja, illetve

b) az elkülönítetten gyűjtött hulladék – a lépcsőzetes bevezetés időtartama alatt -  hulladékgyűjtő szigetre szállítható, és ott a gyűjtőedényben elhelyezhető.


 1. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó hulladékgyűjtő zsákokat a Szolgáltató havonta egyszer 7 és 19 óra között gyűjti össze és szállítja el.


 1.  A Szolgáltató jogosult a szelektív hulladékgyűjtő zsák tartalmának ellenőrzésére. Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtő zsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, akkor a Szolgáltató az elkülönítetten gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlantulajdonost felszólítja az elkülönítetten gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként hulladékkezelésre szállítja el. A Szolgáltató jogosult a válogatás fajlagos költségét a következő esedékes közszolgáltatási díjjal egyidejűleg az ingatlantulajdonos részére kiszámlázni.”[59] 14. §


Kerti hulladék égetésének szabályai és tűzvédelmi előírásai


(1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes avar és kerti hulladék (a továbbiakban együtt: zöld hulladék) ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni. Ha ez nem lehetséges, az avart és kerti hulladékot hulladékgyűjtő edényzetbe kell gyűjteni, és a közszolgáltatóval elszállíttatni.


(2) Kerti hulladék nyílt téri égetésére csak akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdés szerinti kezelésük nem lehetséges.


(3) Zöld hulladékot a város belterületén március 01 – április 30., valamint október 01. – november 30. közötti időszakban.

a) hétköznap 09 és 17 óra között;

b) szombaton 09 és15 óra között szabad égetni.


(4) Kerti hulladék égetése vasárnap a város teljes közigazgatási területén tilos.


(5) A város közterületein kerti hulladék égetése egész évben tilos.


(6) Hulladék nyílt téri égetése tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.


(7) Lábon álló növényzet és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.


(8) Tilos az égetés szeles, ködös időben, valamint szmogriadó esetén.


(9) Tilos az égetés szociális egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt.


 1. A hatóságilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.[60] 14/A. §


(1) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett, a tűzoltásra megfelelő eszközök biztosításával lehet. A tűzrakó helyet az épülettől vagy egyéb éghető

anyagtól legalább 5 méter távolságra kell kialakítani.


(2) Az égetést úgy kell végezni, hogy

a) tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen;

b) az emberi egészséget ne veszélyeztesse,

c) a környezetben levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa;

d) vagyoni és környezeti kárt ne okozzon.


(3) Amennyiben az égetéssel járó hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.


(4) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óra időtartamban történhet.


(5) Az égetendő hulladék nem lehet szennyezett, vegyi anyaggal kezelt, nem tartalmazhat továbbá kommunális, vagy ipari eredetű, különösen veszélyes hulladékot.


(6) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadékot, légszennyező vagy bűzös anyagot tilos alkalmazni.


(7) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, és a tűz eloltható.


(8) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és meg kell győződni róla, hogy elhamvadt,

továbbá meg kell szüntetni a parázslást.15. §


 1. Minden WC-t (árnyékszéket, illemhelyet) jó karban és tisztán, bűzmentesen, rovar- és rágcsálómentesen kell üzemben tartani.

 2. A közintézményekben, üzemekben, vendéglátó- és szórakozóhelyeken és minden más - nagyobb tömeg befogadására alkalmas nyilvános helyen - az illemhelyek tisztántartására fokozott gondot kell fordítani. Vízöblítéses illemhelyek előterében folyóvizes kézmosó berendezést kell fenntartani, WC-papírt, szappant és törölközőt kell biztosítani.

 3. Illemhelyek, latrinák űrgödrét a szükséghez képest ki kell üríteni és tartalmát el kell szállítani. A WC-k űrgödrök, csatornák, valamint szennyvízgyűjtők tisztítása alkalmával kikerülő anyagot a közegészségügyi és járványügyi felügyelőség, a műszaki és vízügyi hatóság által együttesen kijelölt helyre szabad- megfelelő kezelés után - beengedni.

 4. Szennyvizet felszíni vízelvezető csatornába, kútba, továbbá közútra bocsátani tilos!

 5. Eldugulást, vagy rongálást okozó anyagot a felszíni vízelvezető csatorna víznyelő aknájába szórni, nyílt csapadékvíz-gyűjtő árokba, szennyvízcsatornába, vízöblítéses illemhelyekbe kiönteni tilos!

 6. A község területén csak zártrendszerű szennyvíztároló építhető. (OTÉK előírásai alapján)


16. §


 1. Ivóvizet szolgáltató kút, közkifolyó, vagy forrás környékét úgy kell kiképezni, hogy az elcsurgó víz a kútba, illetve a forrásba vissza ne folyhasson. Az elcsurgó víz elvezetéséről a kút fenntartójának kell gondoskodni.

 2. Az ivóvizet szolgáltató kút, közkifolyó, vagy forrás környékén mosakodni, gépjárművet mosni, állatokat itatni tilos!


17. §


Közterületen lévő állati hulla elszállításáról az önkormányzat Polgármesteri Hivatala gondoskodik.


18. §


 1. Hirdetményt, plakátot, falragaszt csak erre a célra kijelölt, a Polgármesteri Hivatal által kihelyezett hirdető táblákon szabad elhelyezni.

 2. A nem a kijelölt helyen elhelyezett, továbbá az idejét múlt, vagy megrongálódott hirdetményt az elhelyezője köteles azonnal eltávolítani.


IV. fejezet


Vegyes rendelkezések


19. §


 1. A köztisztasággal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések betartásának ellenőrzését az ANTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) végzi, szabálytalanság esetén elrendeli annak megszüntetését.

 2. [61]A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről a Jegyző gondoskodik.


20. §[62] 1. [63]


 1. [64]

Hatályba léptető rendelkezések


21. §


(1) E rendelet 1996. január 1 napjával lép hatályba, kivéve a rendelet 8. § (3) és (8), a 19. § (2) és a 20. § (1) bekezdése 2002. szeptember 1. napján lép hatályba
A rendelet 13. §-a 2004. február 1. napján lép hatályba.
A rendelet 12/A § 2006. január 1. napján lép hatályba.

A rendelet 12. § (1) b) pontja 2007. április 1. napján lép hatályba.


(2)Ezzel egyidejűleg a 7/2005 (IV.1.) számú ök., rendelet hatályát veszti.

(3) A jelen rendeletet szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal felül kell vizsgálni.


(4) A rendelet kihirdetéséről az önkormányzat jegyzője gondoskodik.Diósd 1995. december 28.


Spéth Géza s.k.                                                                                            Alt Jánosné s.k.

polgármester                                                                                                            jegyzőEgységes szerkezetben kihirdetve: 2016. június hó 30. napján.                                                                                                                     Kisfalvi István

                                                                                                                              jegyző


1. számú mellékletFogalmi meghatározások a jelen rendelet alkalmazásánál


A. Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok, - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, és a hozzájuk tartozó területek - valamint a közterületek tisztántartása;


b. Települési szilárd hulladék: ide tartozik, minden települési szilárd hulladék, kivéve a        veszélyes és a radioaktív hulladékot. Nem tartozik ide a termelési hulladék. Az itt           keletkező hulladék kezelése, ártalmatlanítása a termelő felelőssége, mellyel       természetesen - külön szerződés keretében - megbízhatja a szolgáltatót is. Ide tartozik             minden, a lakóépületekben, az üdülés és pihenés céljára használt, vagy használható      épületekben és helyiségekben, lakáshoz kapcsolódó épületekben és helyiségekben, a             kereskedelmi és vendéglátó egységekben, egészségügyi intézményekben, üzemekben    keletkező szilárd települési hulladék, amelyek együttesen kezelhetők,   ártalmatlaníthatók, illetve hasznosíthatók. Ide tartozik továbbá az építési, bontási   törmelék, a sitt, a kerti nyesedék, a közterületeken keletkező hulladék, a       zöldhulladékkal együtt. A közszolgáltatás kiterjed minden ingatlanra, beleértve a          közterületet is.


c. Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része    (épületárkád alatti járda, alul- felüljáró);


d. Háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára      használt egyéb helyiségekben; valamint a lakók közös használatára szolgáló    helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pld. a salak (bele értve a     központi fűtésből keletkezett salakot is) a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény,     eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, (ide értve a műanyag konzervdobozt,             üveget, kisebb méretű bútordarabot), továbbá a kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti    és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari             tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyiség

nem haladja meg a rendeletben meghatározott szokványosnak minősülő mennyiséget.


e. Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben          felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor,         ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb.), illetőleg a közterületeken keletkezett        szilárd hulladék (szemét);


f. Köztisztasági szolgáltatás: (a továbbiakban: szolgáltatás) megrendelés, illetőleg megbízás             alapján a közterületek tisztántartása, valamint a települési szilárd hulladék kezelése,    továbbá a meghatározott szervezetek hulladékártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége;


g. Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése;


h. Kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása, és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása;


i. Ártalmatlanítás: a szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg létesítményben         történő - hasznosítás nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása vagy elégetése;


j. Hasznosítás: a szilárd hulladékból a hasznosítható másod-nyersanyagok (fém, üveg, papír,             rongy, műanyag stb.) kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával,         komposztálásával, illetőleg elégetésével, vagy más technológiai megoldásokkal

(esetleg ezek együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelőanyag, hő- és villamos

energia stb., előállítása,

[65]Diósd Város Önkormányzata

16/1995. (XII.28.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról,

a háztartási hulladék gyűjtéséről és elszállításáról


[Egységes szerkezetben a módosító 18/1996. (XII.23.), 9/1999. (XII.28.), 20/2000. (XII. 28.), 21/2001. (X.25.), 23/2001. (XII.29.), 12/2002. (IX.1.), 17/2002. (XII.12.), 11/2003. (VIII.1.), 29/2003. ((XII.19.), 4/2004. (I.30.), 23/2004. (VII.30.) 29/2004. (X.29.), 7/2005. (IV.1.), 22/2005. (IX.20.), 29/2005. (XII.20.), 26/2006. (IX.30.), 34/2006. (XII.29.), 5/2007. (III.1.), *30/2008. (XII. 19.), **13/2009. (V. 25.), 16/2010. (XII. 17.), 7/2011. (IV. 01.) és 13/2011. (IV. 29.), 31/2011. (XII. 16.), 8/2012. (V. 4.) ,  21/2012. (XII. 14.), 2/2015 (II.12.), 20/2016. (VI. 28.) a 13/2017.(VII.4.), és a 18/2020. (IX.28) számú önkormányzati rendeletekkel]


[66]Diósd Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbiakban (Mötv)  23. § (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV.   Törvény (továbbiakban: Ht.) 35 §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 


I. fejezet


Általános rendelkezések


1. §


 1. [67]Jelen rendelet hatálya Diósd Város közigazgatási területére terjed ki, rendelkezései minden olyan természetes és jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkoznak, akik, vagy amelyek állandó, vagy ideiglenes jelleggel Diósd község területén tartózkodnak, illetve Diósd község területén lévő ingatlan tulajdonosai,  használói.

 2. A köztisztaság megőrzésében (1) bekezdés szerintiek kötelesek hathatósan közreműködni, és a diósdi környezet (különösen a közterület) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.


II. fejezet


Közterületek és ingatlanok tisztántartása


3. §


A diósdi ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (továbbiakban együtt: tulajdonosa), másnak a használatában levő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti jogviszonyból származó kötelezettségek szerint - a bérlő (továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni.


4. §


 1. [68]Diósd város közterületeinek tisztántartásáról - a jelen rendelet 7. §-ban foglalt kivételektől eltekintve - parkosított zöldterületek gondozásáról az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

 2. A tisztítandó közterületek tekintetében a munkavégzés konkrét tartalmát a szolgáltatást végző és a Polgármesteri Hivatal között évenként kötendő szerződés határozza meg.


5. §


 1. Minden természetes, vagy jogi személy köteles a közterület beszennyezését előidéző magatartástól tartózkodni.

 2. Közterületen szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda bármilyen hulladékot lerakni, a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyakat, fákat, vagy egyéb növényeket beszennyezni, rongálni tilos.

 3. Aki bármilyen anyag szállítása, vagy rakodás során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani, megszüntetni. Amennyiben a szállító ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek részére, illetőleg akiknek érdekében a szállítás történt.

 4. Közterületen olajcserét végezni, gépkocsi roncsot tárolni tilos. A gépkocsi roncs elszállításáról az üzembentartónak kell gondoskodnia. E kötelezettség megszegése esetén a roncsot a közterület felügyelő jelzése alapján a Polgármesteri Hivatal az üzembentartó költségére elszállíttatja.

 5. Aki a közterületen hulladékot rak le vagy a közterületet más módon beszennyezi, köteles saját költségén a hulladékot eltávolítani, ill., a szennyeződést megszüntetni. Ha a kötelezett ennek a Polgármesteri Hivatal által meghatározott időn belül nem tesz eleget, az elszállításról, ill.. a szennyeződés megszüntetéséről a Polgármesteri Hivatal 15 napon belül, - a kötelezettet terhelő költségek megelőlegezésével -, gondoskodik.

 6. [69]A tulajdonos (kezelő, használó és üzemeltető) a kirakatot, ablakot, kaput, cég-, illetve reklámtáblát, az azt megvilágító lámpát köteles tisztán tartani.

 7. Közterületre utcai kézi és egyéb hulladékgyűjtők kihelyezése, karbantartása, azokból a hulladék szükség szerinti elszállíttatása a Polgármesteri Hivatal feladata.


6. §


 1. Közterületet építőanyaggal, vagy bármely más módon - engedély nélkül - elfoglalni tilos.

 2. Az építtető köteles az építkezési terület és közvetlen környéke tisztántartásáról gondoskodni.

 3. Az építkezésnél, bontásnál, vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési, bontási anyagot, a kiemelt földet úgy kell tárolni, hogy további környezeti szennyeződés ne képződjék.

 4. Az úttestet, járdát és egyéb közterületeket tilos szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni.


7. §


 1. [70] A tulajdonos köteles gondoskodni:
  a) az ingatlan előtti járdaszakasz, ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, járda hiányában az úttestig terjedő teljes terület,
  b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai, továbbá,
  c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.


 1. Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

 2. A szórakozó-, vendéglátó-, és árusító-helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt - eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles tisztántartani és a hulladékot eltávolítani.

 3. A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka, stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.


III. fejezet


Települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, elhelyezése


8. §


 1. Az ingatlan tulajdonosa, használója, bérlője (továbbiakban: tulajdonos) köteles gondoskodni a közszolgáltatás igénybevétele útján az ingatlanon keletkezett háztartási hulladék rendszeres elszállításáról.

 2. [71]Diósd Városban az önkormányzat által megbízott szervezet kötelessége, hogy a vállalkozási szerződést kötő magán- és jogi személyek (jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek) ingatlanán keletkezett háztartási és egyéb hulladékot rendszeresen elszállítsa. A szolgáltatót szolgáltatási kötelezettség terheli.

 3. [72]A Ht. 2 § 21. pontja alapján háztartási hulladéka háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladék. 

 4. A háztartási hulladék elszállításra való előkészítése, illetve elszállítása:
  a) szabványosított kukatartály 60, 80, 110, 120, 240 literes tároló edény,
  b.) szabványosított konténer,
  c.) kellő szilárdságú műanyag zsák felhasználásával történik.
 5. [73]A háztartási szemét elszállítsa:
  - a község lakótelepi részén heti 2 alkalommal (1. számú függelék)
  - a község ún. családi házas övezetében heti 1 alkalommal (1. számú függelék)
  Az ingatlan tulajdonosának (használója) kötelezettsége a szemétgyűjtő edényeket, (kukák) zsákokat a megadott szállítási napon reggel 7,00 órára kihelyezni és mindaddig - de legkésőbb du. 18,00 óráig - kint hagyni, míg az ürítés meg nem történik.
  Az edények kihelyezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az (azok) sem a gyalogos, sem a közúti forgalmat ne akadályozza(ák).
  Az elszállítás után az üres tároló edényt az ingatlan tulajdonosa (használója) saját területén köteles elhelyezni.

 6. A rendszeres hulladékszállításba bevont területeken és azoknak a vállalkozóknak, akiknek tevékenysége folytán háztartási hulladék keletkezik, a szemétszállítási szolgáltatás igénybevétele a (7) bekezdés kivételével kötelező, és az e rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

 7. Szolgáltatás igénybevétele nem terjed ki a beépítetlen építési telkekre.

 8. [74]Az ünnepnap miatt elmaradt szemétgyűjtés pótlásáról a szolgáltató az ünnepnapot közvetlenül követő két munkanapon belül kell, hogy gondoskodjon. Ettől eltérő gyűjtésről a szolgáltató a település lakosságát hirdetmény útján tájékoztatni köteles.


9. §


 1. A hulladékgyűjtő tartályba nem szabad háztartási hulladéknak nem minősülő hulladékot elhelyezni.

 2. [75]Az egyéb szilárd hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa (használója) a szolgáltatóval szerződést köthet.

 3. A tároló edények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

 4. A háztartási szemét gyűjtésére szolgáló edényt úgy kell használni, hogy annak tartalma se a talaj burkolatát, se a levegőt ne szennyezze, és bűzt ne terjesszen. A szemétgyűjtő edénybe folyadékot, maró anyagot, tűz és robbanásveszélyes, parázsló anyagot, akkumulátort, vegyszert, elemet, orvosságot gyűjteni tilos. A szemétgyűjtő edényt lefedett állapotban kell tartani.

 5. Ha a tartályban olyan hulladékot helyeztek el, mely nem minősül háztartási hulladéknak, úgy a szolgáltatást végző az elszállítást megtagadhatja.


10. §


 1. [76]A háztartási hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében állapítja meg.

 2. Nem kötelező szolgáltatások igénybevétele esetén a díjakra vonatkozóan a felek megállapodása az irányadó.

 3. Az ingatlan tulajdonosa a háztartási hulladék szemétszállítási díját:
  két havonta (számlázási időszak első hónapjának közepétől a második hónap elejéig) , illetve a szolgáltatást megállapodás alapján igénybevevő pedig a megállapodásban meghatározott időpontig köteles a szolgáltatónak megfizetni.

 4. Egyéni és egyéb vállalkozók telephelyükre vonatkozóan kötelesek szemétszállítási szerződést kötni.

 5. [77]Mentesül a tulajdonos a szolgáltatás díjának megfizetése alól:


a.) ha az ingatlan beépítetlen, a beépítetlenség időszakára, és ha települési szilárd hulladék nem keletkezik,


b.)[78]


 1. [79]
 2. [80]
 3. [81]

11. §


 1. [82]Diósd Város Közigazgatási területén a települési szilárdhulladék gyűjtését és szállítását, a szemét elhelyezését - szemétszállítási díj ellenében az ÉTH Nonprofit Kft. (2030 Érd, Alsó utca 1.) mint szolgáltató végzi.

 2. [83]A rendszeres kommunális hulladék szállítás Diósd Város teljes területére kiterjed, annak igénybevétele kötelező. A szolgáltató és az ingatlan használója illetve tulajdonosa (e fejezet tekintetében továbbiakban: tulajdonos) között a közszolgáltatási szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre. A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja. A szolgáltató egyébként a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében, rendszeresen köteles teljesíteni.
 3. [84]30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolt és életvitelszerűen hétvégi háznak használt ingatlantulajdonos a szemétszállítási díj megfizetése alól mentesül január, február, november, december hónapokban..

 4. [85]

(5) [86]A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – kiterjed:

a) a közterületen keletkező, illetve az oda beazonosíthatatlan tulajdonos által kirakott, továbbá az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített (szabványos) gyűjtőedényben, vagy e rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;

 b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék, legalább évente egyszeri, előre egyeztetett időpontban házhoz menő lomtalanítás keretében történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállításra;

c) az e célra rendszeresített zsákba elhelyezett, a települési hulladék részét képező papír és műanyag hulladéknak házhoz menő szelektív gyűjtés keretében történő összegyűjtésére és elszállítására,

d) a gyűjtőszigeteken kialakított szelektív hulladékgyűjtő edényekben szelektíven gyűjtött – papír, műanyag, színes, illetve fehér üveg, tetrapack – hulladék elszállítására, a gyűjtőedények és környékük folyamatos tisztán tartására, karbantartására

e) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére;

f)   az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék ártalmatlanítására a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hulladéklerakóban;

g) a zöldhulladéknak március 15-től december 15-ig  hetente egyszeri, hétfői napon történő összegyűjtésére.12. §


 1. a) A közszolgáltatási díj megállapítás ÁFA nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik.  

b)[87]A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás gyakoriságának szorzata. A szemétszállítási díj Diósd teljes közigazgatási területén :60 literes edény:                                        277 +ÁFA/ ürítés

80 literes edény:                                        295 +ÁFA/ ürítés

110 literes edény:                          321 +ÁFA/ ürítés

120 literes edény:                          329 +ÁFA/ ürítés

240 literes edény:                          435 +ÁFA / ürítés


30 literes zsák                               227 +ÁFA/ db
c)[88]Konténerdíjak :


3 m3  17.687 Ft+ ÁFA

4 m3  21.271 Ft+ ÁFA

5 m3  24.277 Ft+ ÁFA

7 m3  30.750 Ft+ ÁFA
d) A lakótelepen, és társasházakban élők a közös képviselők által külön szerződést köthetnek a szolgáltatóval. Ennek díja a b. pontban foglalt díjszabás által kerülhet meghatározásra.

(2) A szemétszállítás tárgyévi díját és befizetésének rendjét a szolgáltató minden évben január 15-ig közli az ingatlan tulajdonosával.

 1. A határidőre be nem fizetett díjak esetében a szolgáltatást végző a mindenkori késedelmi kamat felszámítására jogosult.

 2. A szolgáltató jogosult arra, hogy szolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásából megismerje.           

 3. [89][90]12/A  §


Zsákos szemétszállítás


 1. Családi ház esetében a szerződésben meghatározott hulladékelszállító edényt (kuka) meghaladó mennyiségű hulladék elszállítására is van lehetőség, amennyiben a hulladékot (háztartási és zöldhulladékot) a szolgáltató nevével emblémázott zsákban, illetve a zöldhulladékot a szolgáltató nevével emblémázott zöldhulladékos zsákban helyezik ki.  A zsák megvásárolható a település kijelölt boltjában, az ára magában foglalja a szállítási és kezelési költségeket.      


 1. Hétvégi házas ingatlan esetében kommunális szemét elszállítására zsákok kihelyezésével is van lehetőség abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vevő az Szolgáltató nevét jelző emblémát (matricát) az ingatlanán jól látható helyre (kerítésen belül tábla kihelyezésével) kihelyezi.


Lomtalanítás


[91]13. §


Lomtalanítás


 1. A nagydarabos hulladék (lom) összegyűjtéséről és elszállításáról a Szolgáltató évente egy alkalommal külön díj felszámítása nélkül házhoz menő lomtalanítás keretében gondoskodik.


 1. A lomtalanítást a Szolgáltató az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban végzi oly módon, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék bezsákolva kerül elszállításra a Szolgáltató által. Házhoz menő lomtalanítás esetében a lomhulladékot az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán belül köteles elhelyezni. A lomhulladék közterületen nem helyezhető el.[92]13./A §


Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés


 1. Az ingatlan tulajdonosa a települési hulladék részét képező papír és műanyag hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten, vagyis szelektíven gyűjti oly módon, hogy a papír és a műanyag hulladékot a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, megfelelő felirattal ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsákba helyezi.


 1. Az ingatlan tulajdonosa:

a, az elkülönítetten gyűjtött  hulladékot a  Szolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja, illetve

b) az elkülönítetten gyűjtött hulladék – a lépcsőzetes bevezetés időtartama alatt -  hulladékgyűjtő szigetre szállítható, és ott a gyűjtőedényben elhelyezhető.


 1. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó hulladékgyűjtő zsákokat a Szolgáltató havonta egyszer 7 és 19 óra között gyűjti össze és szállítja el.


 1.  A Szolgáltató jogosult a szelektív hulladékgyűjtő zsák tartalmának ellenőrzésére. Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtő zsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, akkor a Szolgáltató az elkülönítetten gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlantulajdonost felszólítja az elkülönítetten gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként hulladékkezelésre szállítja el. A Szolgáltató jogosult a válogatás fajlagos költségét a következő esedékes közszolgáltatási díjjal egyidejűleg az ingatlantulajdonos részére kiszámlázni.”[93] [94]14. §


*[95] [96]14/A. §


*


15. §


 1. Minden WC-t (árnyékszéket, illemhelyet) jó karban és tisztán, bűzmentesen, rovar- és rágcsálómentesen kell üzemben tartani.

 2. A közintézményekben, üzemekben, vendéglátó- és szórakozóhelyeken és minden más - nagyobb tömeg befogadására alkalmas nyilvános helyen - az illemhelyek tisztántartására fokozott gondot kell fordítani. Vízöblítéses illemhelyek előterében folyóvizes kézmosó berendezést kell fenntartani, WC-papírt, szappant és törölközőt kell biztosítani.

 3. Illemhelyek, latrinák űrgödrét a szükséghez képest ki kell üríteni és tartalmát el kell szállítani. A WC-k űrgödrök, csatornák, valamint szennyvízgyűjtők tisztítása alkalmával kikerülő anyagot a közegészségügyi és járványügyi felügyelőség, a műszaki és vízügyi hatóság által együttesen kijelölt helyre szabad- megfelelő kezelés után - beengedni.

 4. Szennyvizet felszíni vízelvezető csatornába, kútba, továbbá közútra bocsátani tilos!

 5. Eldugulást, vagy rongálást okozó anyagot a felszíni vízelvezető csatorna víznyelő aknájába szórni, nyílt csapadékvíz-gyűjtő árokba, szennyvízcsatornába, vízöblítéses illemhelyekbe kiönteni tilos!

 6. A község területén csak zártrendszerű szennyvíztároló építhető. (OTÉK előírásai alapján)


16. §


 1. Ivóvizet szolgáltató kút, közkifolyó, vagy forrás környékét úgy kell kiképezni, hogy az elcsurgó víz a kútba, illetve a forrásba vissza ne folyhasson. Az elcsurgó víz elvezetéséről a kút fenntartójának kell gondoskodni.

 2. Az ivóvizet szolgáltató kút, közkifolyó, vagy forrás környékén mosakodni, gépjárművet mosni, állatokat itatni tilos!


17. §


Közterületen lévő állati hulla elszállításáról az önkormányzat Polgármesteri Hivatala gondoskodik.


18. §


 1. Hirdetményt, plakátot, falragaszt csak erre a célra kijelölt, a Polgármesteri Hivatal által kihelyezett hirdető táblákon szabad elhelyezni.

 2. A nem a kijelölt helyen elhelyezett, továbbá az idejét múlt, vagy megrongálódott hirdetményt az elhelyezője köteles azonnal eltávolítani.


IV. fejezet


Vegyes rendelkezések


19. §


 1. A köztisztasággal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések betartásának ellenőrzését az ANTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) végzi, szabálytalanság esetén elrendeli annak megszüntetését.

 2. [97]A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről a Jegyző gondoskodik.


20. §[98] 1. [99]


 1. [100]

Hatályba léptető rendelkezések


21. §


(1) E rendelet 1996. január 1 napjával lép hatályba, kivéve a rendelet 8. § (3) és (8), a 19. § (2) és a 20. § (1) bekezdése 2002. szeptember 1. napján lép hatályba
A rendelet 13. §-a 2004. február 1. napján lép hatályba.
A rendelet 12/A § 2006. január 1. napján lép hatályba.

A rendelet 12. § (1) b) pontja 2007. április 1. napján lép hatályba.


(2)Ezzel egyidejűleg a 7/2005 (IV.1.) számú ök., rendelet hatályát veszti.

(3) A jelen rendeletet szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal felül kell vizsgálni.


(4) A rendelet kihirdetéséről az önkormányzat jegyzője gondoskodik.Diósd 1995. december 28.


Spéth Géza s.k.                                                                                            Alt Jánosné s.k.

polgármester                                                                                                            jegyzőEgységes szerkezetben kihirdetve: 2017. július hó 5. napján.                                                                                                                     Kisfalvi István

                                                                                                                              jegyző


1. számú mellékletFogalmi meghatározások a jelen rendelet alkalmazásánál


A. Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok, - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, és a hozzájuk tartozó területek - valamint a közterületek tisztántartása;


b. Települési szilárd hulladék: ide tartozik, minden települési szilárd hulladék, kivéve a        veszélyes és a radioaktív hulladékot. Nem tartozik ide a termelési hulladék. Az itt           keletkező hulladék kezelése, ártalmatlanítása a termelő felelőssége, mellyel       természetesen - külön szerződés keretében - megbízhatja a szolgáltatót is. Ide tartozik             minden, a lakóépületekben, az üdülés és pihenés céljára használt, vagy használható      épületekben és helyiségekben, lakáshoz kapcsolódó épületekben és helyiségekben, a             kereskedelmi és vendéglátó egységekben, egészségügyi intézményekben, üzemekben    keletkező szilárd települési hulladék, amelyek együttesen kezelhetők,   ártalmatlaníthatók, illetve hasznosíthatók. Ide tartozik továbbá az építési, bontási   törmelék, a sitt, a kerti nyesedék, a közterületeken keletkező hulladék, a       zöldhulladékkal együtt. A közszolgáltatás kiterjed minden ingatlanra, beleértve a          közterületet is.


c. Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része    (épületárkád alatti járda, alul- felüljáró);


d. Háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára      használt egyéb helyiségekben; valamint a lakók közös használatára szolgáló    helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pld. a salak (bele értve a     központi fűtésből keletkezett salakot is) a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény,     eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, (ide értve a műanyag konzervdobozt,             üveget, kisebb méretű bútordarabot), továbbá a kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti    és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari             tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyiség

nem haladja meg a rendeletben meghatározott szokványosnak minősülő mennyiséget.


e. Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben          felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor,         ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb.), illetőleg a közterületeken keletkezett        szilárd hulladék (szemét);


f. Köztisztasági szolgáltatás: (a továbbiakban: szolgáltatás) megrendelés, illetőleg megbízás             alapján a közterületek tisztántartása, valamint a települési szilárd hulladék kezelése,    továbbá a meghatározott szervezetek hulladékártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége;


g. Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése;


h. Kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása, és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása;


i. Ártalmatlanítás: a szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg létesítményben         történő - hasznosítás nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása vagy elégetése;


j. Hasznosítás: a szilárd hulladékból a hasznosítható másod-nyersanyagok (fém, üveg, papír,             rongy, műanyag stb.) kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával,         komposztálásával, illetőleg elégetésével, vagy más technológiai megoldásokkal

(esetleg ezek együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelőanyag, hő- és villamos

energia stb., előállítása,

[1]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 1 §-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[2]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 2 §-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[3]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 3 § (1) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[4]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 3 § (2) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től


[5]

Módosította: 29/2004. (X.29.) hatályos: 2004. X.29-től

[6]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 3 § (3) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[7]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 4 § -a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től


[8]

Beiktatta: 18/1996. (XII. 23.) ök. rendelet. Hatályos: 1996. december 30-tól

[9]

Beiktatta: 18/1996. (XII. 23.) ök. rendelet. Hatályos: 1996. december 30-tól

[10]

Beiktatta: 12/2002. (IX. 1.) ök. rendelettel megállapított szöveg. Hatályos: 2002. szeptember 1-től.

[11]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 5 § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. február hó 13.-től


[12]

Beiktatta: 11/2003. (VIII. 01.) ök. rendelet. Hatályos: 2003. augusztus 1-től.

[13]

Hatályon kívül: 22/2005. (IX. 20.) ök. rendelettel

[14]

Hatályon kívül: 21/2001. (X. 25.) ök. rendelettel. Hatályos: 2002. január 1-től.

[15]

Hatályon kívül: 21/2001. (X. 25.) ök. rendelettel. Hatályos: 2002. január 1-től.

[16]

Hatályon kívül: 21/2001. (X. 25.) ök. rendelettel. Hatályos: 2002. január 1-től.

[17]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 5 § (2) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[18]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 5 § (3) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[19]

Módosította a 22/2005. (IX.20.) ök. rendelet.

[20]

Hatályon kívül a 23/2004. (VII.30.) ör-el. Hatálytalan: 2004. július 30-tól

[21]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 6 §.-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től


[22]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 7 § (1) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[23]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 7 § (2) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től[24]

Törölte: 22/2005. (IX. 20.) ök. rendelet 2. §-a.

[25]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 8 § -a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[26]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 9 §-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től[27]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 10  §-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től


[28]

Beiktatta: 12/2002. (IX. 1.) ök. rendelet. Hatályos: 2002. szeptember 1.

[29]

Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (V. 4.) ör. 2. § - a. Hatálytalan: 2012. május 5-től.

[30]

Módosította: 7/2011. (IV. 01.) ör. 2. §-a. Hatályos: 2011. április 1.

[31]

Módosította: 7/2011. (IV. 01.) ör. 2. §-a. Hatályos: 2011. április 1.

[32]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 1 §-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[33]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 2 §-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[34]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 3 § (1) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[35]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 3 § (2) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től


[36]

Módosította: 29/2004. (X.29.) hatályos: 2004. X.29-től

[37]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 3 § (3) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[38]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 4 § -a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től


[39]

Beiktatta: 18/1996. (XII. 23.) ök. rendelet. Hatályos: 1996. december 30-tól

[40]

Beiktatta: 18/1996. (XII. 23.) ök. rendelet. Hatályos: 1996. december 30-tól

[41]

Beiktatta: 12/2002. (IX. 1.) ök. rendelettel megállapított szöveg. Hatályos: 2002. szeptember 1-től.

[42]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 5 § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. február hó 13.-től


[43]

Beiktatta: 11/2003. (VIII. 01.) ök. rendelet. Hatályos: 2003. augusztus 1-től.

[44]

Hatályon kívül: 22/2005. (IX. 20.) ök. rendelettel

[45]

Hatályon kívül: 21/2001. (X. 25.) ök. rendelettel. Hatályos: 2002. január 1-től.

[46]

Hatályon kívül: 21/2001. (X. 25.) ök. rendelettel. Hatályos: 2002. január 1-től.

[47]

Hatályon kívül: 21/2001. (X. 25.) ök. rendelettel. Hatályos: 2002. január 1-től.

[48]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 5 § (2) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[49]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 5 § (3) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[50]

Módosította a 22/2005. (IX.20.) ök. rendelet.

[51]

Hatályon kívül a 23/2004. (VII.30.) ör-el. Hatálytalan: 2004. július 30-tól

[52]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 6 §.-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től


[53]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 7 § (1) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[54]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 7 § (2) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től[55]

Törölte: 22/2005. (IX. 20.) ök. rendelet 2. §-a.

[56]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 8 § -a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[57]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 9 §-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től[58]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 10 §-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[59]

Módosította: 20/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2016. augusztus hó 1. napjától.


[60]

Beiktatta: 20/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatályos 2016. augusztus hó 1. napjától.

[61]

Beiktatta: 12/2002. (IX. 1.) ök. rendelet. Hatályos: 2002. szeptember 1.

[62]

Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (V. 4.) ör. 2. § - a. Hatálytalan: 2012. május 5-től.

[63]

Módosította: 7/2011. (IV. 01.) ör. 2. §-a. Hatályos: 2011. április 1.

[64]

Módosította: 7/2011. (IV. 01.) ör. 2. §-a. Hatályos: 2011. április 1.

[65]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 1 §-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[66]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 2 §-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[67]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 3 § (1) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[68]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 3 § (2) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től


[69]

Módosította: 29/2004. (X.29.) hatályos: 2004. X.29-től

[70]

Módosította: a 13/2017. (VII.4.) ör. 1 § - a. hatályos 2017. július hó 6. napjától,

[71]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 3 § (3) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[72]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 4 § -a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től


[73]

Beiktatta: 18/1996. (XII. 23.) ök. rendelet. Hatályos: 1996. december 30-tól

[74]

Beiktatta: 18/1996. (XII. 23.) ök. rendelet. Hatályos: 1996. december 30-tól

[75]

Beiktatta: 12/2002. (IX. 1.) ök. rendelettel megállapított szöveg. Hatályos: 2002. szeptember 1-től.

[76]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 5 § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. február hó 13.-től


[77]

Beiktatta: 11/2003. (VIII. 01.) ök. rendelet. Hatályos: 2003. augusztus 1-től.

[78]

Hatályon kívül: 22/2005. (IX. 20.) ök. rendelettel

[79]

Hatályon kívül: 21/2001. (X. 25.) ök. rendelettel. Hatályos: 2002. január 1-től.

[80]

Hatályon kívül: 21/2001. (X. 25.) ök. rendelettel. Hatályos: 2002. január 1-től.

[81]

Hatályon kívül: 21/2001. (X. 25.) ök. rendelettel. Hatályos: 2002. január 1-től.

[82]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 5 § (2) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[83]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 5 § (3) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[84]

Módosította a 22/2005. (IX.20.) ök. rendelet.

[85]

Hatályon kívül a 23/2004. (VII.30.) ör-el. Hatálytalan: 2004. július 30-tól

[86]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 6 §.-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től


[87]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 7 § (1) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[88]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 7 § (2) bekezdése . Hatályos: 2015. február hó 13.-től[89]

Törölte: 22/2005. (IX. 20.) ök. rendelet 2. §-a.

[90]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 8 § -a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[91]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 9 §-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től[92]

Módosította: 2 /2015. (II.12)  ör. 10 §-a. Hatályos: 2015. február hó 13.-től

[93]

Módosította: 20/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2016. augusztus hó 1. napjától.


[94]

Hatályon kívül helyezte a 18/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2020. szeptember 29-től

[95]

Beiktatta: 20/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatályos 2016. augusztus hó 1. napjától.

[96]

Hatályon kívül helyezte a 18/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2020. szeptember 29-től

[97]

Beiktatta: 12/2002. (IX. 1.) ök. rendelet. Hatályos: 2002. szeptember 1.

[98]

Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (V. 4.) ör. 2. § - a. Hatálytalan: 2012. május 5-től.

[99]

Módosította: 7/2011. (IV. 01.) ör. 2. §-a. Hatályos: 2011. április 1.

[100]

Módosította: 7/2011. (IV. 01.) ör. 2. §-a. Hatályos: 2011. április 1.