Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2018. (XI.7.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 27.) önkormányzat rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 07 - 2018. 11. 08

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Kondó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 27.) önkormányzat rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését:


a)122.922.779.- Ft

Költségvetési bevételének főösszeggel

b)116.842.685.- Ft

c)   10.198.072.- Ft

d)162.781.666.- Ft

e) 133.120.851.Ft

f)133.120.851.- Ft

Költségvetési kiadásának főösszeggel

Finanszírozási bevétel főösszeggel

Finanszírozási kiadás főösszeggel

Bevételi főösszeggel

Kiadási főösszeggel

0 Ft

Költségvetési egyenleggel        

állapítja meg.


3. §


R. 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.


4. §


Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
Fajder Gábor                                                             Dr. Ignácz Dávid

            polgármester                                                                                 jegyzőKihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. november 7-én kihirdettem.Dr. Ignácz Dávid

    jegyző

Mellékletek