Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 5/2007. (III. 23.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 05 - 2013. 11. 06

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény a 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 5/2007. (III. 23.) rendelete az alábbi 2/A. §-al egészül ki:


„2/A. § (1) A Varbói Közös Önkormányzati Hivatal Kondói Állandó Kirendeltségén foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője – ide nem értve a jegyzőt - alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

(2) A Varbói Közös Önkormányzati Hivatal Kondói Állandó Kirendeltségén foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.”


2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazniLovas Bertalan

polgármester

dr. Czipa Zoltán

jegyző