Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 29 - 2016. 11. 30

Kondó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá az 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 


1. §


A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. § (1) bekezdés b) pontja kiegészül az alábbi bc) alponttal:


„bc) élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás.”


2. §


A R. a következő, új 11. alcímmel és új 19/B. §-al egészül ki:


„11. Élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás


19/B. § (1) A polgármester élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatást állapít meg évente és háztartásonként egy alkalommal a háztartásban élő azon nagykorú személy részére – kérelmére -, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.


(2) Háztartásonként kizárólag egy kérelmező részére állapítható meg az élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás.


(3) Az élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás mennyisége és mértéke a kérelmező háztartásában élő személyek száma alapján kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

            a) egyfős háztartás esetén 1 darab kis élelmiszercsomag

            b) kétfős háztartás esetén 1 darab nagy élelmiszercsomag

            c) 3-4 fős háztartás esetén 2 darab nagy élelmiszercsomag

            d) 5 fős, vagy annál nagyobb háztartás esetén 3 darab nagy élelmiszercsomag

nyújtható.


(4) A kis élelmiszercsomag értéke 1.602.- Ft, a nagy élelmiszercsomag értéke 2.428.- Ft.


(5) A támogatásra való jogosultság fennállása a kérelmező nyilatkozata, a támogatás mértékének és mennyiségének megállapítása a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásának adatai alapján kerül megállapításra.


(6) A támogatás jogosult részére történő átadásról tárgyév december 1. és december 22. napja közötti időszakban kell gondoskodni.”


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Fajder Gábor

polgármester

Dr. Ignácz Dávid

jegyző

Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2016. november 28-án hirdettem ki.
Dr. Ignácz Dávid

   jegyző