Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 04

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Kondó Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.


2. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, a Kondói Harica-völgyi Óvoda költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) költségvetési bevétele: 58387 ezer Ft

b) költségvetési kiadása: 58387 ezer Ft

c) költségvetési egyenleg összege: 0 ezer Ft

ebből

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: 994 ezer Ft

cb) felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: - 994 ezer Ft

d) finanszírozási bevétele: 0 ezer Ft

e) finanszírozási kiadása: --

f) kiadási főösszege: 58387 ezer Ft

g) bevételi főösszege: 58387 ezer Ft.

4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: „Stabilitási törvény”) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az önkormányzat a Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése szerinti, az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2015. évi összes fizetési kötelezettsége felső határának meghatározásánál figyelembe veendő 2015. évi saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza hivatalát, a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetési bevételek beszedésére és a költségvetési kiadások teljesítésére.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a várható kiadásokra is figyelemmel betétként elhelyezze vagy azt visszavonja.


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezései a 2015. január 01-től az e rendelet hatályba lépéséig terjedő időszakra is irányadók.