Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati fenntartású urnahelyek használatáról és megvásárlási árának megállapításáról szóló 11/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 31 - 2020. 02. 01

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§. (2) és (3) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


A képviselő-testület az önkormányzati fenntartású urnahelyek használatáról és megváltási árának megállapításáról szóló 11/2012. (XII.12) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:


"Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§. (2) és (3) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: "


2. §.


Kondó Község Önkormányzata az urnatemető 5 db urnafülkéje feletti rendelkezés jogát az alábbi célokra tartja fenn:


a) köztemetés

b) saját halott hamvainak eltemetése

c) a település köztiszteletben álló, hírnevét öregbítő személy részére rendelkezésre bocsátás"


3.§.


Ez a rendelet 2020. január 31. napján lép hatályba.                         Fajder Gábor sk.                                                                      Dr. Nagy Petronella sk

                           polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék: 


A rendelet 2020.január 28. napján kihirdetésre került.Dr. Nagy Petronella sk.

jegyző