Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 16/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa-juttatás biztosításáról

Hatályos: 2014. 12. 06 - 2015. 03. 31

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: „Szoctv.”) 26. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében megjelölt eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:


1. § Kondó Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (továbbiakban: „BM rendelet”) alapján részére nyújtott támogatás felhasználásával az e rendeletben foglaltak szerint, szociális rászorultság alapján tűzifa formájában természetben nyújtandó segélyt biztosít a Kondó községben lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő személyek részére.


2. § Az 1. § szerinti természetben nyújtandó segélyről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A segély iránti kérelmet 2014. december 12-ig lehet benyújtani.


3. § (1) Háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítható.

(2) Az 1. § szerinti segélyre az jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a) egy fős háztartás esetén a 71.250,- Ft-ot,

b) két fős háztartás esetén a 60.000,- Ft-ot,

c) három vagy több fős háztartás esetén az 50.000,- Ft-ot.

(3) A képviselő-testület a segély nyújtásáról mérlegelési jogkörben dönt. A jogosultság megállapítása során – a BM rendeletre figyelemmel - előnyt élvez,

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult, továbbá

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(4) Támogatás olyan háztartás részére nyújtható, amelyben üzemképes, tűzifa felhasználására alkalmas kályha, egyéb fűtőberendezés található.


4. § Az önkormányzat a szociális célú tűzifában juttatandó segélyt ellenszolgáltatás nélkül nyújtja.


5. § (1) Az 1. § szerinti segély iránti kérelmet az e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani és ahhoz mellékelni kell a kérelmező háztartása tagjainak jövedelemére vonatkozó igazolást.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete rendelkezéseit kell alkalmazni.


6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát veszti.