Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 14/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 24 - 2014. 02. 27

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: „Szoctv.”) 43/B. § (1) bekezdésében valamint 62. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § Kondó Község Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló 14/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „Ör”) 1. § (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontja valamint 24. §-a az azt megelőző alcímmel együtt hatályát veszti.


2. § Az Ör. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„29. § (1) A képviselő-testület kérelmére annak a szociálisan rászorult személynek biztosítja a legalább napi egyszeri meleg étkezést, aki azt önmaga, illetve eltartottai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani és akinek esetében az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

a) egyedül élő és betöltötte 80. életévét, vagy nem egyedül élő esetén, ha a háztartás tagjainak átlagéletkora eléri a 78 évet;

b) egészségi állapota miatt az a személy, aki esetében a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;

c) fogyatékossága és pszichiátriai betegsége miatt az a személy, aki esetében a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;

d) szenvedélybetegsége miatt az a személy, aki esetében a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;

e) hajléktalansága miatt az a személy, aki nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a szociális étkeztetés hiánya az életét, testi épségét veszélyezteti.

(2) Szociálisan rászorult személynek az étkeztetés szempontjából az minősül, akinek háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.” 3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.


Lovas Bertalan

polgármester

dr. Czipa Zoltán

jegyző