Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeleteknek a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértése esetén eljáró hatóság kijelölésével kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 21 - 2013. 09. 22

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: „Mötv.”) 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § Kondó Község Önkormányzatának a helyi építészeti értékek védelméről szóló 2/2005. (I. 31.) számú rendelete az alábbi 12/A. §-al egészül ki:


„12/A. § A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabálya megsértésének minősülő magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza.” 

2. § Kondó Község Önkormányzatának a közterület rendjéről és használatáról szóló 9/2004. (V. 1.) számú rendelete az alábbi 14/A. §-al egészül ki:


 „14/A. § A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabálya megsértésének minősülő magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza.” 

3. § Kondó Község Önkormányzatának a községi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 9/2001. (VII. 24.) számú rendelete az alábbi 9/A. §-al egészül ki:


 „9/A. § A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabálya megsértésének minősülő magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza.” 

4. § Kondó Község Önkormányzatának a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről és ártalmatlanításáról szóló 8/2004. (V.1.) számú rendelete az alábbi 12/A. §-al egészül ki:


„12/A. § A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabálya megsértésének minősülő magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza.” 

5. § Hatályát veszti Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeleteknek a közösségi együttélés alapvető szabályai meghatározásával kapcsolatos módosításáról szóló 4/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelete 5. §-a. 

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Lovas Bertalan

polgármester

dr. Czipa Zoltán

jegyző