Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010. (III.8.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2014. 03. 05

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: „Gyvt.”) 18. § (1) bekezdés b) pontjában, a (2), (5) és (6) bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében valamint a 131. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


I. RÉSZ

Általános rendelkezések

1. Fejezet

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint Kondó Község Önkormányzata meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.


2. Fejezet

A rendelet hatálya


2. § (l) A rendelet személyi hatálya azokra a Gyvt. 4. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott Kondó község közigazgatási területén tartózkodó gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleikre, egyéb törvényes képviselőikre terjed ki, akik az önkormányzat illetékességi területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek, továbbá azokra a hajléktalan fiatal felnőttekre, szülőkre illetve gyermek törvényes képviselőjének minősülő személyekre, akik valamely jelen rendelet szerinti ellátás igénybevételekor úgy nyilatkoznak, hogy tartózkodási helyük Kondó község közigazgatási területén van.

(2) A gyámügyi hatáskört gyakorló szerv különös méltánylást érdemlő körülmény esetén az e rendeletben meghatározott gyámügyi ellátást nyújthat a Kondó községben bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személynek is.

II. RÉSZ

A gyámügyi ellátás rendszere

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító feladat- és hatásköröket

a) Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: „képviselő-testület”)

b) Kondó község polgármestere („polgármester”),

c) az e rendelet szerinti, személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében az adott szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője

gyakorolja.

(2) A képviselő-testület az e rendeletben kifejezetten meghatározott egyes gyámügyi feladat- és hatáskörét a polgármester feladat-, és hatáskörébe utalja. 

4. § (1) A gyermekek védelmét Kondó Község Önkormányzata pénzbeli, természetbeni ellátásokkal, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:

a)* pénzbeli és természetbeni ellátás: önkormányzati segélyként juttatható pénzbeli támogatás

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgálat,

- gyermekek napközbeni ellátása. 


*Módosította Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 14/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 30. § (4) bekezdése.  

III. Rész

A pénzbeli és természetbeni ellátásra valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó szabályok


1. fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátás 


5. §* A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló önkormányzat rendelete szerinti önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok szerint nyújtható pénzbeli támogatás.


*Beiktatta  Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 14/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 30. § (5) bekezdése.  

6-7. §*


Hatályon kívül helyezte Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 14/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 30. § (3) bekezdése.  

2. fejezet

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások


1. Általános szabályok


8. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételét az ellátást biztosító intézménynél – gyermekjóléti szolgáltatás esetén annak munkatársánál is - kérheti, jelezheti.

(3) Az ellátás igénybevételéről a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást nyújtó intézmény vezetője az erről szóló külön jogszabályoknak megfelelően dönt. 

2. Gyermekjóléti szolgáltatás


9. §* Kondó Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást, mint személyes gondoskodást nyújtó ellátást a tagságával működő Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézmény útján biztosítja.

(2) Az ellátás a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat képviselő-testülete rendeletében foglaltak szerint vehető igénybe.


*Módosította Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 14/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 30. § (6) bekezdése.  

3. Gyermekek napközbeni ellátása


10. § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.

(2)A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi.

(3) Az óvodai ellátás illetve az iskolai napközi ellátás biztosítására a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A napközbeni ellátásért fizetendő személyi térítési díjat az azt biztosító intézmény a külön jogszabálynak megfelelően állapítja meg.IV. RÉSZ

Záró rendelkezések


11.§ (1) E rendelet 2010. április 1-én napján lép hatályba. A rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 3/2007.(VI.27.) számú rendelete. 


1. számú melléklet*


Hatályon kívül helyezte Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 14/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 30. § (3) bekezdése.