Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 18 - 2020. 12. 31

Kondó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya


(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.


2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai


„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:


a) költségvetési bevétele:       63 624 704.- Ft

b) költségvetési kiadása:        55 352 088.- Ft 

c) finanszírozási bevétele:        9 486 990.- Ft 

e) finanszírozási kiadása:       17 759 606.- Ft

f) kiadási főösszege:              73 111 694.- Ft 

g) bevételi főösszege:             73 111 694.- Ft” 

állapítja meg.


Módosította Kondó Község Önkormányzat Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V. 29.) számú önkormányzati rendelete(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A finanszírozási bevétel felhasználása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


3. §

A költségvetés részletezése


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.,9.1.1.,9.1.2.,9.1.3.,9.3.,9.3.1.,9.3.2.,9.3.3. mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 3609733 Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg. A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatokra, valamint bevétel elmaradás pótlására használható.


4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)   A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképesség megőrzése érdekében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az általános tartalék felhasználásáról 500.000.- Ft összeghatárig a polgármester, ezen összeg felett a képviselő-testület jogosult dönteni. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.


5. §

Az előirányzatok módosítása

  1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7)   A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


6. §

A gazdálkodás szabályai


(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, jogosultak a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

(2)   A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3)   A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4)   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson. A végleges kötelezettségvállaláshoz a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(4)   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében a szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél betétként elhelyezze, alszámlán lekösse.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulása útján gondoskodik.


8. §

Záró és vegyes rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

(2)   Ez a rendelet 2020. december 31-én hatályát veszti.
            Fajder Gábor                                                                       dr. Ignácz Dávid

            polgármester                                                                        jegyző

Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2017. február 17-én kihirdettem.

Dr. Ignácz Dávid

          jegyző