Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2020. 02. 14 - 2020. 12. 31

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Varbói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok, Varbó és Sajólászlófalva képviselő-testületeinek egyetértésével – a következőket rendeli el:


1.§

A képviselő-testület a Varbói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft összegben állapítja meg.


2.§

Ez a rendelet 2020. február 14-én lép hatályba, - de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni – és 2020.december 31. napján hatályát veszti.          Fajder Gábor     sk.                                                        dr. Nagy Petronella  sk.

            polgármester                                                                            jegyzőKihirdetési záradék: 


A rendeletet 2020. február 13-án kihirdettem.Dr. Nagy Petronella sk.

jegyző