Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetése valamint a háztartási célú égetés helyi szabályairól

Hatályos: 2013. 10. 01

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: „Kvtv.”) a 48. § (4) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: „Mötv.”) 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében, a Kvtv. 48. § (3) bekezdése alapján eljáró Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményezésével a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések


1. § E rendelet területi hatálya Kondó község belterületére, egyéb lakott területére, valamint az attól számított 15 m-es távolságra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a lombozat lehullott levelei, a lekaszált növényzet, a lemetszett ág, gally, a nyesedék (pl.: venyige), egyéb növényi maradványok. 

2. Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok


3. § (1) Az avar és kerti hulladék égetése a település teljes területén tilos.


(2) Az avart és kerti hulladékot égetés helyett elsősorban komposztálással kell megsemmisíteni.


4. § (1) Avart vagy kerti hulladékot nyers vagy nedves állapotban égetni tilos.

(2) Az égetésre kerülő avar, kerti hulladék nem lehet egyéb hulladékkal szennyezett.

(3) Égetni kizárólag szélcsendes időben szabad.

(4) Az égetést végző személy túlzott mértékű füstképződés esetén köteles az égetést megszüntetni.

5. § (1) Az avar, illetve a kerti hulladék égetését a saját ingatlanon kell végezni. Avar és kerti hulladék égetése közterületen tilos.

(2) Az égetést nagykorú cselekvőképes személy végezheti és azt köteles folyamatosan felügyelni.

(3) Az égetés befejezésekor a tüzet el kell oltani és a parázs izzását – pl. vízzel, földtakarással - meg kell szüntetni. 


3. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok


6. § (1) Az épületek, építmények tüzelőberendezéseiben csak az arra a berendezésre rendeltetésszerűen alkalmas és arra engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

(2) A tüzelőanyag nem lehet nedves vagy egyébként fokozott füstképződést okozó. 

4. Közigazgatási bírsággal sújtható magatartás


7. § (1) Az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megsértővel szemben a közösségi együttélés alapvető szabályának megsértése miatt ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályának megsértésének minősülő magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza. 

5. Hatályba lépés


8. § E rendelet 2013. október 01-én lép hatályba.


Lovas Bertalan

polgármester

dr. Czipa Zoltán

jegyző