Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010. (III.8.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 03. 01

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010. (III.8.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: „Gyvt.”) 18. § (1) bekezdés b) pontjában, a (2), (5) és (6) bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében valamint a 131. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

I. RÉSZ

Általános rendelkezések

1. Fejezet

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint Kondó Község Önkormányzata meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

2. Fejezet

A rendelet hatálya

2. § (l) A rendelet személyi hatálya azokra a Gyvt. 4. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott Kondó község közigazgatási területén tartózkodó gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleikre, egyéb törvényes képviselőikre terjed ki, akik az önkormányzat illetékességi területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek, továbbá azokra a hajléktalan fiatal felnőttekre, szülőkre illetve gyermek törvényes képviselőjének minősülő személyekre, akik valamely jelen rendelet szerinti ellátás igénybevételekor úgy nyilatkoznak, hogy tartózkodási helyük Kondó község közigazgatási területén van.

(2) A gyámügyi hatáskört gyakorló szerv különös méltánylást érdemlő körülmény esetén az e rendeletben meghatározott gyámügyi ellátást nyújthat a Kondó községben bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személynek is.

II. RÉSZ

A gyámügyi ellátás rendszere

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító feladat- és hatásköröket

  • a) Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: „képviselő-testület”)
  • b) Kondó község polgármestere („polgármester”),
  • c) az e rendelet szerinti, személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében az adott szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője

gyakorolja.

(2) A képviselő-testület az e rendeletben kifejezetten meghatározott egyes gyámügyi feladat- és hatáskörét a polgármester feladat-, és hatáskörébe utalja.

4. § (1) A gyermekek védelmét Kondó Község Önkormányzata pénzbeli, természetbeni ellátásokkal, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:

a)* pénzbeli és természetbeni ellátás: önkormányzati segélyként juttatható pénzbeli támogatás

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgálat,

- gyermekek napközbeni ellátása.

III. Rész

A pénzbeli és természetbeni ellátásra valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó szabályok

1. fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátás ​

5. § [1] A képviselő-testület a gyermek, fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel – így különösen az egy év alatti gyermek egészséges fejlődésének biztosításához vagy a gyermek tanulmányai folytatásához elengedhetetlenül szükséges többletkiadás fedezésére – Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete szerinti rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályok szerint pénzbeli támogatást nyújthat.

6-7. §*

2. fejezet

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

1. Általános szabályok

8. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételét az ellátást biztosító intézménynél – gyermekjóléti szolgáltatás esetén annak munkatársánál is - kérheti, jelezheti.

(3) Az ellátás igénybevételéről a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást nyújtó intézmény vezetője az erről szóló külön jogszabályoknak megfelelően dönt.

2. Gyermekjóléti szolgáltatás

9. § (1) Kondó Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást, mint személyes gondoskodást nyújtó ellátást a tagságával működő Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézmény útján biztosítja.

(2) Az ellátás a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat képviselő-testülete rendeletében foglaltak szerint vehető igénybe.

3. Gyermekek napközbeni ellátása

10. § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi.

(3) A Kondói Harica-völgyi Óvodába felvett gyermekek étkeztetése után nem kell térítési díjat fizetni.

IV. RÉSZ

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2010. április 1-én napján lép hatályba. A rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 3/2007.(VI.27.) számú rendelete.

  • 1. számú melléklet*