Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa-juttatás biztosításáról

Hatályos: 2020. 11. 05 - 2021. 03. 31

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Kondó Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú mellékletének I. 8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása keretében, a részére nyújtott támogatás felhasználásával az e rendeletben foglaltak szerint, szociális rászorultság alapján tűzifa formájában, természetben nyújtandó ellátást biztosíthat a Kondó község közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő személy részére, aki az e rendeletben szabályozott további jogosultsági feltételeknek megfelel.

2. §


Az 1. § szerinti természetben nyújtandó szociális célú tűzifa-juttatás megállapításával kapcsolatos hatáskört Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át.

3. §


(1) Szociális célú tűzifa-juttatásra jogosult az, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:

            a) egy fős háztartás esetén a 130.000.-Ft-ot,

            b) két fős háztartás esetén a 90.000.-Ft-ot,

            c) három vagy több fős háztartás esetén a 70.000.-Ft-ot.


(2) Kondói lakóhellyel és egyidejűleg tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak azon háztartás tagjaként vehető figyelembe, ahol – nyilatkozata szerint - életvitelszerűen él.


(3) A jogosultsági feltételek fennállásának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

4. §

(1) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.

(2) A jogosultság megállapítása során előnyt élvez:

a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény    szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, továbbá

            b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott     halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) Támogatás olyan háztartás részére nyújtható, amelyben üzemképes, tűzifa felhasználására alkalmas kályha, vagy egyéb fűtőberendezés található.

(4) A támogatás iránti igényeket 2020. november 23. napjáig lehet benyújtani a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal Kondói Állandó Kirendeltségéhez az e célra rendszeresített – a rendelet 1. mellékletét képező - nyomtatványon.

(5) A támogatás kizárólagos forrása Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú mellékletének I. 8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás alapján az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás és a szállítási költség. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

(6) Amennyiben a támogatásban részesített személy a részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles a részére biztosított természetbeni juttatás ellenértékét, valamint a kiszállítás költségét 30 napon belül megtéríteni.

5. §


Az önkormányzat a szociális célú, tűzifa formájában juttatandó természetbeni ellátást ellenszolgáltatás nélkül nyújtja.


6. §


Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. március 31. napján hatályát veszti.Fajder Gábor

polgármester
Dr. Nagy Petronella

jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2020. november 4-én kihirdettem.Dr. Nagy Petronella

 jegyző