Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzat rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 29 - 2018. 05. 30

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kondó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzat rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:


a) költségvetési bevétele:       63 624 704.- Ft

b) költségvetési kiadása:        55 352 088.- Ft 

c) finanszírozási bevétele:        9 486 990.- Ft 

e) finanszírozási kiadása:       17 759 606.- Ft

f) kiadási főösszege:              73 111 694.- Ft 

g) bevételi főösszege:             73 111 694.- Ft” 


2. §


A R. 3. §. (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 752185 Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg. A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatokra, valamint bevétel elmaradás pótlására használható.”


4. §


(1) A R. 1.1.  melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.

(2) A R. 1.2. melléklete helyébe a 1.2. melléklet lép.

(3) A R. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.

(4) A R. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

(5) A R. 9.1. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(6) A R. 9.1.1. melléklet helyébe a 3.1. melléklet lép.

(7) A R. 9.3. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

(8) A R. 9.3.1. melléklet helyébe a 4.1. melléklet lép.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
            Fajder Gábor                                                                     Dr. Ignácz Dávid

            polgármester                                                                                 jegyzőKihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. május 29-én kihirdettem.Dr. Ignácz Dávid

    jegyző

Mellékletek