Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2020. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetése valamint a háztartási célú égetés helyi szabályairól szóló 7/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01 - 2020. 09. 02

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: „Kvtv.”) a 48. § (4) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: „Mötv.”) 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében, a Kvtv. 48. § (3) bekezdése alapján eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

Az avar és kerti hulladék égetése valamint a háztartási célú égetés helyi szabályairól szóló 7/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


            3. § (1) Az avar és kerti hulladék égetése a település teljes területén tilos.


2. §

Hatályát veszti Az avar és kerti hulladék égetése valamint a háztartási célú égetés helyi szabályairól szóló 7/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelet 4. § és 5. §-a.


3. §

Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.


Fajder Gábor                                                                                   dr. Nagy Petronella

polgármester                                                                                               jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2020. augusztus 29-én kihirdettem.


dr. Nagy Petronella

jegyző