Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.18.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 14 - 2015. 12. 11

A karácsonyi ünnephez kapcsolódóan az önkormányzat a település teljes lakosságának megajándékozását tervezi a saját költségvetésének terhére. Ennek lehetőségének megteremtéséhez szükséges a szociális ellátásról szóló rendelet módosítása a következők szerint.


1.§


A rendelet I. fejezet 2.§-a a következő c) ponttal egészül ki.


„c) A Kondó község fenntartásában működő köznevelési intézménybe beírt gyermekekre.”


2.§


Az 5.§.(1) bekezdés helyébe a következő 5.§.(1) bekezdés lép.


„ 5.§ (1). E rendelet szerinti szociális ellátást

  1. kérelemre
  2. hivatalból történő kezdeményezéssel (családgondozó, óvodavezető, bármely képviselő javaslatára)

lehet megállapítani.”


3.§


Az 5.§.(2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:


„5.§.(2). A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához

  1. kérelemre indult eljárás esetén az igényelt támogatástól függően kérelmező köteles  a családjában vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat megtenni továbbá a jövedelmet igazolni.
  2. hivatalból indult eljárás esetén az ügyintéző a támogatott lakóhelyét a nyilvántartásban illetőleg óvodai beíratását az intézményvezető nyilvántartásában ellenőrizni.”
4.§


A 11.§ az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:


„11.§.(3) Hivatalból indult eljárásra megállapított támogatás elsősorban természetben nyújtható, a javaslatot benyújtó által meghatározott célra. A támogatásra jogosultak körét a képviselő-testület külön határozattal állapíthatja meg.”


5.§


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fajder Gábor                                                                                            Eperjesi Józsefné

 polgármester                                                                                               jegyző
A kihirdetés napja: 2015. 11. 13.
                                                                                            Eperjesi Józsefné

                                                                                                  jegyző