Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete

a közterület rendjéről és használatáról szóló 17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 09 - 2020. 07. 10

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében megjelölt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában megjelölt feladatkörében – figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésére – a következőket rendeli el:

1. §


A közterület rendjéről és használatáról szóló 17/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet az alábbi 8/A. alcímmel egészül ki:


„8/A. A csapadékvíz kezelésére vonatkozó szabályok


21/A.§ (1) A település lakóingatlanain törekedni kell az esővíz összegyűjtésére. A tetőfelületek által felfogott vizet csatornával kell esővíz gyűjtésére alkalmas tartályba vezetni.

(2) Az összegyűjtött esővizet zártan kell kezelni, illetve gondoskodni kell róla, hogy a tárolt esővízben a szúnyogok ne szaporodhassanak fel, illetve az esővíztárolóban tárolt víz helytelen tárolása folytán ne zavarja az ingatlanok használatát, ne váljon bűzártalom forrásává.

(3) Amennyiben az esővíz tartályban történő gyűjtésére nincs mód, a csatorna kivezetését úgy kell megoldani, hogy az esővizet a tetőről az ingatlannal határos vízelvezető árokba vezesse.

(4) Amennyiben az ingatlanon a lakóépület elhelyezkedése nem, vagy csak jelentősen nagyobb költséggel teszi lehetővé a csapadékvíz vízelvezető árokba való bevezetését, úgy az esővizet a lakóingatlan kertjébe, hátsó udvarára kell vezetni, lehetőleg olyan helyre, ahol a megművelt földterület képes a csapadékvíz felszívására, befogadására.

(5) Az ingatlantulajdonosok ingatlanukon, illetve az ingatlannal közvetlenül szomszédos közterületen kötelesek közreműködni a csapadékvíz elvezetésében. Amennyiben a víz útjában akadály van, illetve a víz nem tud természetes módon a csapadékvíz-gyűjtő tartályba/ csapadékvíz-elvezető árokba lefolyni, az ingatlantulajdonos árkolással, földmunkával köteles a víz lefolyását segíteni a lakóépületek és gazdasági épületek megóvásának érdekében.

(6) A lakóingatlanon belül a domborzat olyan kialakítása, amely segíti a víz vízelvezető árokrendszerbe vagy víztározó tartályba, létesítménybe való lefolyását és a lakó- és gazdasági épületek vízkártól való megóvását, a tulajdonos és/vagy az ingatlanhasználó kötelessége.


21/B. § (1) Az ingatlantulajdonosok és/vagy ingatlanhasználók kötelesek a lakóingatlanukkal vagy gazdasági ingatlanukkal közvetlenül határos közterületen a csapadékvíz lefolyását elősegíteni.

(2) Ennek körében kötelesek tartózkodni a vízelvezető rendszer olyan módon történő használatától, amely a csapadékvíz elvezetését akadályozhatja, így pl. kötelesek a növényi vagy egyéb hulladékot, földet a vízelvezető létesítményből eltávolítani, illetve kötelesek a szokásos munkákat úgy végezni, hogy az ne járjon együtt a vízelvezető árkok, létesítmények szennyeződésével, eldugulásával.”2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba


dr. Nagy Petronella                                                                           Fajder Gábor

         jegyző                                                                                    polgármester
Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2020. július 8. napján kihirdettem.dr. Nagy Petronella

            jegyző